1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

\n§Ä-¡v H-cp-]m-Sv I-S-§-fp-tïm? F-¦nð BZyw sN-t¿ï-Xv I-S-§-fp-sS ap³K-W-\ \n-Ý-bn-¡p-I-bmWv; I-Sw-tI-dn ap-Sn-ªv X-IÀóp-t]m-Im-Xn-cn-¡m³ {i-²n-t¡-ï Im-cy-§Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

I-Sw s]-cp-In Po-hn-X-a-h-km-\n-¸n-¡p-ó-hÀ temI-¯v Fñm-bn-S-¯p-apïv. ]-e-scbpw I-Sw ]-e co-Xn-bn-em-Wv ]n-Sn-Iq-Sp-óXv. Nn-e-sc Ir-jn-¯-IÀ-¨ I-S-¯n-te-¡v X-Ån-hn-Smw. Nn-eÀ-¡v _n-kn-\kntem atäm D-ïm-Ip-ó \-ã-amImw Im-cWw. Nn-eÀ-¡v Po-hn-X-s¨-ehpw h-cp-am-\hpw tbm-Pn-¸n-¨v sIm-ï-p-t]m-Im-\m-sb-óv h-cnñ. Nn-eÀ-¡v B-Uw-_-c-{`-a-amImw tZm-j-I-c-am-bn h-cp-óXv. F-´p-X-só-b-bm-bmepw I-Sw a-\p-jy-s\ X-IÀ-¡p-ó LS-Iw Xsó. A-Xnð-\n-óv c-£-s¸-Sm-\p-Å Nn-e s]m-Sn-ss¡-I-fm-Wn-hnsS.

I-S-§-Ä s]-cp-Ip-I-bm-sW-¦nð, ho-«m-\p-Å-h-bp-sS ap³K-W-\ \n-Ý-bn-¡p-I-bm-Wv BZyw sN-t¿-ïXv. Nn-e I-S-§Ä s]-s«-óv ho-«n-bn-sñ-¦nð A-Xv \n-e-\nð-¸n-s\ X-só _m-[n-t¨-¡mw. A¯-cw I-S-§Ä a-d-¡m-sX BZyw ho-«p-ó-Xn-\m-Wv ap³-K-W-\m-{I-aw \n-Ý-bn-t¡-ïXv. A-Sn-b-´-c-am-bn ho-t«ï-h, km-h-Im-iw In-«p-ó-h F-ó X-c-¯nð I-S§-sf thÀ-Xn-cn-¡Ww.
 
A-Sn-b-´-c-am-bn ho-t«-ï I-S-§-tf-sX-óv I-sï-¯m³ F-fp-¸-am-Wv. H-cp P-]v-Xn \-S-]Sntbm I-W-£³ d-±m-¡ð t]m-ep-Å \-S-]Sn-tbm h-¡oð t\m«otkm atäm t\-cnSpóh-sb A-Sn-b-´-c-am-bn ho-t«-ï-h-bnð-s¸-Sp-¯mw. C¯-cw I-S-§-fnð-\n-óv A-Sn-b-´-c-am-bn c-£-s¸-Sp-I-bm-Wv th-ï-Xv. tImS-Xn \-S]-Sn t\-cn-Sp-óp-sï-¦nð A-Xn-\v ]-c-a-{]m-[m\yw \ð-Ip-I. Im-cWw, H-¯p-XoÀ-¸n-\p-Å km[y-X G-ähpw Iq-Sp-X-ep-ïmhp-I C-Xn-\m-Ipw.

F-´p-sIm-ïm-Wv I-Sw ho-«m-\m-hm-¯-sX-ó Imcyw tIm-S-Xn-bnð k-Xy-k-Ô-am-bn t_m-[-n-¸n-¡p-I-bm-Wv th-ïXv. A-t¸mÄ AXn-s\m-cp ]-cn-lm-cw \nÀ-tZ-in-¡m³ tIm-S-Xn-¡m-tb-¡pw. \n-§Ä-¡v t\-cn-«v tIm-S-Xn-bnð lm-P-cm-Im-\m-bn-sñ-¦nð, A-¡mcyw b-Ym-ka-bw tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-¨v Cf-hv t\-tS-ï-XmWv.

ap³-K-Wm-{I-a-¯nð A-Sp-¯-Xm-bn h-cp-ó Nn-e I-S-§-fpïv. b-Ym-ka-bw Xn-cn-¨-S-bv-t¡-ï-h-bm-W-Xv.  tIm-S-Xn-bnð-\n-ópÅ ss^³, Iu¬-knð Sm-Ivkv, Sn-hn sse-k³kv, ssNð-Uv sa-bvâ-\³kv, C³-Iw Sm-Ivkv, tamÀ-«v-tKPv, sdâv, l-bÀ ]À-t¨-kv F-{Kn-saâv Xp-S-§n-b-h C¯-cw I-S-§-fnð-s¸-Sp-ó-h-bm-Wv. C-h b-Ym-ka-bw Xn-cn-¨-S-¨v ss^-\nð-\n-óv c-£-s]-Sp-I-bm-Wv t]mw-hgn.

A-Sn-b-´-c-am-bn ho-t«-ï-hbpw b-Ym-ka-bw ho-t«-ï-h-bpam-b I-S-§-fnð ho-gv-N-h-cp-¯pó-Xv A-`n-Im-ayañ. I-Sw ]n-cn-s¨-Sp-¡p-ó-h-À ho-«nð I-b-dn-bn-d-§pó-Xv H-gn-hm-¡m-\pw tImS-Xn \-S-]-Sn-I-fnð-\n-óv c-£-s¸-Sp-ó-Xn\pw I-d-ïv, shÅw, Sn-hn Xp-S-§n-b tk-h-\-§Ä I-«m-Im-Xn-cn-¡p-ó-Xn\pw ho-SpX-só \-ã-s¸-Sm-Xn-cn-¡m\pw C-h k-ab-¯v X-só ho-t«-ï-Xpïv.
 
km-h-Im-iw In-«p-ó Nn-e I-S-§-fpïv. A-Sn-b-´-c-am-bn A-S-¨n-sñ-¦nepw {]-iv-\-anñm¯-h. A-hbpw sIm-Sp-¯p-XoÀ-t¡-ï-Xp-X-só-bmWv. Hm-hÀ {Um-^väv, t]-gv-k-Wð tem¬, _m-¦p-I-fnð-\nópw _nð-Un-Mv skm-ssk-än-I-fnð-\n-óp-ap-Å hm-bv-]IÄ, Ip-Spw-_-¯nð-\nópw kp-lr-¯p-¡-fnð-\nópw I-Sw hm-§p-óXv, s{I-Un-äv ImÀ-Uv Xp-S-§n-b-h A¯-cw I-S-§-fmWv. sh-Åw, th-Ìv am-t\-Pv-saâv Xp-S§n-b tk-h-\-§Ä-¡p \ð-tI-ï {]-Xn-^-e-¡m-cy-¯nepw ho-gv-N-h-cp-¯-cpXv. A-Xv B tk-h-\-§Ä In-«m-¯ km-l-N-cy-ap-ïm-¡pw.

C¯-cw km-h-Im-iw In-«p-ó hm-bv-]-IÄ Xn-cn-¨-S-bv-¡p-ó-Xn\pw Nn-e Im-cy-§Ä {i-²n-¡Ww. Cu hm-bv-]-IÄ L-«w L-«-am-bn A-S-bv-¡p-I-bm-Wv AXn-sem-cp-hgn. amkw-tXmdpw \nÝn-X Xp-I ho-Xw A-S-¨p-sIm-ïn-cp-ómð I-Sw s]-cp-Im-sX t\m-¡mw. s{I-Un-äv ImÀ-Uv t]m-se Iq-Sp-Xð ]n-g h-cp-ó hm-bv-]-IÄ Xn-c-sª-Sp-¯v A-Xnð A-S-hp-IÄ Ir-Xy-am-¡p-I-bm-Wv BZyw sN-t¿-ïXv. sIm-Sp-¯p-Xn-À-¡m-hp-ó-Xn-sâ ]-c-amh-[n k-a-bm-k-a-b-¯v sIm-Sp-¡p-I-bm-Wv a-säm-cp t]mw-hgn.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category