1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

Imtdm-Sn-¨v tPm-en-¡v t]m-bmð s]-t{SmÄ A-e-h³-kv In«pw; bqWn-t^mw A-e-h³kpw ss{U-¢o-\n-Mv A-e-h³kpw H-s¡ \n-§Ä-¡v AÀ-l-X-s¸-«-XmWv; a-e-bm-fn \-gv-kp-amÀ hm-§m-sX \-ã-s¸-Sp-¯p-ó B-\p-Iq-ey-§-sf-¡p-dn-¨v

Britishmalayali
kz´wteJI³

\-gv-kp-am-cp-sS tk-h-\þth-X-\ hy-h-Ø-IÄ \n-b-{´n-¡p-ó-Xm-Wv F³-F-¨v-F-kn-s\ em-`-¯n-em-¡m³ A-[n-Ir-XÀ Im-Wp-ó B-Zy-hgn. HmhÀ-ssSw Cñm-sX tPm-en-sb-Sp¯pw ]m-À-¡n-Mv ^o-kv A-S¨pw I-ã-s¸-Sp-I-bm-Wv \-gv-kp-amÀ. F-ómð, \-gv-kp-amcpw anUv-ssh-^p-amcpw tPm-en-bp-am-bn _-Ô-s¸-«v ap-S-¡p-ó Fñm sN-e-hp-I-fpw do^-ïv sN-¿-s¸-«n-cn-¡-Ww F-óm-Wv \n-baw. A-Xn-te-¡v A-dn-ªn-cn-t¡-ï kp-{][m-\ Im-cy-§-fm-Wv Xm-sg-¸-d-bp-óXv.

\-gv-kn-Mv ta-J-e-bnð tPm-en sN-¿p-ó-hÀ-¡v ImÀ, bm{X, bqWn-t^mw, sXm-gn-ep-am-bn _-Ô-s¸-« a-äv h-kv-{X§Ä, tem¬-{Un, ss{Uþ¢o-\nMv, ]-cn-io-e\w, t^m¬ XpS-§n ]-e Im-cy-§-fn-epw \n-Ip-Xn-bn-fthm do-^tïm e-`n-¡p-ó-XmWv. \n-Ip-Xn-bnf-hv e-`n-¡p-ó-Xn-\v Xm-sg-¸-d-bp-ó Im-cy-§Ä {i-²n-¡Ww.

Sm-Iv-kv dn-t«¬ ^-bð sN-¿p-t¼mÄ, A-Xnð sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó Im-cy-§-sfñmw k-Xy-k-Ô-am-sW-óv D-d-¸p-h-cp-¯p-I. hn-h-c-§Ä k-Xy-k-Ô-am-bn-cn-¡-W-sa-óv D-d-¸p-h-cp-t¯ïXv Hm-tcm-cp-¯-cp-sSbpw I-S-a-bm-Wv. Sm-Iv-kv GPâv ap-tJ-\-bm-Wv dn-t«¬ k-aÀ-¸n-¡p-ó-sX-¦nepw C-Xm-h-iy-amWv. Sm-Iv-kv dn-t«-ïn-se 1 ap-Xð 12 h-sc-bpw 13 ap-Xð 24 h-sc-bp-apÅ tNm-Zy-§-fm-Wv h-cp-am-\w kw-_-Ôn-¨p-ÅXv. C-Xnð A-e-h³-kpIÄ, do-bnw-t_-gv-kv-saâpIÄ, s]³-j³ t]m-ep-Å ]-²-Xn-I-fn-se hn-ln-Xw Xp-S-§n-b-h C-Xnð tc-J-s¸-Sp-¯Ww.

\-gv-kp-amÀ-¡v km-[m-c-W e-`n-¡p-ó A-e-h³-kp-IÄ tam-t«mÀ sh-ln-¡nÄ, kv-täm-¡n-Mv, t^m¬, {Sm-h-enMv, jn-^väv, bqWn-t^mw, en-hnMv Hu«v, Hm¬þtImÄ Xp-S-§n-b-h-bmWv. \n-§-fp-sS i-¼-f-_nñnð A-e-h³-kp-IÄ th-dn-«m-Wv Im-Wn-¨n-cn-¡p-ó-sX-¦nð, Sm-Iv-kv dn-t«-Wnð cïmw h-cp-am-\-am-bn A-Xv tc-J-s¸-Sp-¯Ww. \n-§Ä-¡p-ïm-b sNe-hv do-bnw-t_-gv-kv sN-bv-Xn-«p-av-sS-¦nð A-Xn-\v \n-Ip-Xn-bnf-hv B-h-iy-s¸-Sm-\m-Inñ. do-bnw-t_-gv-kv-saâv Sm-Iv-kv dn-t«-Wnð tc-J-s¸-Sp-t¯-ï-Xnñ. \n-§Ä¡pw Ip-Spw-_-¯n\pw sXm-gnð-Zm-Xmhv \ð-Ip-ó s_-\-^n-äp-IÄ B-sI h-cp-am-\-¯nð-s¸-Sp-¯n dn-t«-Wnð kq-Nn-¸n-t¡-ï-Xnñ.

tPm-enbp-am-bn _-Ô-s¸-«p-ïm-Ip-ó Fñm sN-e-hp-IÄ¡pw \n-§Ä-¡v do^-ïv e-`n-t¡-ï-XmWv. F-ómð, \n-§Ä-¡v sN-e-hm-Ip-ó Xp-I A-e-h³-km-bn e-`n-¡p-óp-sï-¦nð A-Xv Sm-Iv-kv dn-t«-Wnð cïmw sF-ä-am-bn tc-J-s¸-Sp-¯Ww. tPm-en-bp-am-bn _-Ô-s¸«pw Añm-sX-bp-ap-ïm-Ip-ó sN-e-hp-I-fnð tPm-en-bp-am-bn _-Ô-s¸-« sN-e-hp-IÄ-¡v am-{X-ta \n-Ip-Xn-bnf-hv e-`n¡q. sN-e-hp-IÄ-¡v Pn-F-kv-Sn D-sï-¦nð, A-Xv B-sI sN-e-hn-sâ `m-K-am-bn h-cpw. Pn-F-kv-Sn-bn-epw Cf-hv e-`n-¡pw.

ImÀ F-Iv-kv-]³-knð Cf-hv \ð-Ip-ó-Xn-\v 2015 Pqsse H-óp-ap-Xð am-ä-§Ä h-cp-¯n-bn-«pïv. skâv-kv s]À In-tem-aoäÀ, tem-Kv-_p-¡v F-óo co-Xn-I-fn-em-Wv ImÀ F-Iv-kv-s]³-kv I-W-¡m-¡p-óXv. Im-dn-sâ hn-e-bn-ep-ïm-Ip-ó hn-e-bn-Sn-hn\pw \n-§Ä-¡v C-f-hn-\v AÀ-l-X-bp-ïv. tPm-en-¡v t]m-Ip-ó-Xn-\m-bn 5000 In-tem-ao-äÀ h-sc Zq-cw k-ô-cn-¨-Xn-\v Cf-hv I-n-«m³ AÀ-l-X-bpïv. F-ómð, tPm-en sN-¿p-ó Øm-]-\-¯n-te-¡ñmsX, a-säm-cm-ip-]-{Xn-bn-te-¡v t]m-Ip-óXnt\m a-säm-cp N-S-§nð kw-_-Ôn-¡m³ t]m-Ip-óXn-t\m Cf-hv e-`n-¡p-óXñ. \n-§Ä-¡v sXm-gnð-ZmXmthm Øm]-\tam ImÀ \ð-In-bn-«p-sï-¦nð, A-Xn-\v \n-Ip-Xn-bn-f-hn-\v A-t]-£n-¡m-\m-hnñ. C-¯-c-¯n-ep-Å ImÀ a-äm-h-iy-§Ä-¡v D-]-tbm-Kn-¡p-ó-Xn\pw \n-Ip-Xn-bnf-hv e-`n-¡nñ.

k-t¸mÀ-«v kv-täm-¡n-Mv-kv t]mse, sa-Un-¡ð Im-c-W-§Ä sIm-ïv [-cn-¡p-ó bqWn-t^m-an-\p-]p-d-sa-bp-Å h-kv-{X§Ä, tPm-en-¡n-sS tI-Sp-]m-Sp-IÄ kw-`-hn-¨ h-kv-{X§Ä, Uyq-«n-¡n-sS [-cn-¡p-ó sN-cp-¸p-IÄ F-ón-h-bv-¡v \n-Ip-Xn-bnf-hv e-`n-¡pw. C-Xn-\p-Å A-e-h³-kv e-`n-¡p-óp-sï-¦nð A-Xv Sm-Iv-kv dn-t«-Wnð sF-äw 2 B-bn Im-Wn-¨n-cn-¡Ww. do-bnw-t_-gv-kv sN-¿p-ó sN-e-hp-IÄ-¡v \n-Ip-Xn-bn-f-hn-\v A-t]-£n-¡m³ ]m-Snñ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category