1 GBP = 101.50 INR                       

BREAKING NEWS

]gb t]m-kv-äp-IÄ th-Kw I-sï-¯n Un-eo-äv sN-¿p-ó-sX-§s\? ]n-óo-Sv \n-e-]m-Sv am-dp-t¼mÄ Xn-cp-t¯-ï-sX-§s\? s^-bv-kv-_p¡pw Szn-ädpw Xn-cn-ªp-Ip-¯m-X-n-cn-¡m³ A-dn-ªn-cn-t¡-ï Im-cy-§Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-`n-{]m-b-§Ä C-cp-¼p-e-¡-bñ F-ó {]-tbm-Kw G-ä-hp-a-[n-Iw _m-[-I-am-Ipó-Xv tkm-jyð ao-Un-b-bn-em-Wv. ]-e Im-cy-§-sf-¡p-dn¨pw A-`n-{]m-bw ]-d-bp-t¼mÄ, A-Xn-\v I-S-I-hn-cp-²-am-bn ap-¼v t]m-kv-äv sN-bv-X Nne t]m-kv-äp-IÄ cw-K-¯p-h-cm-dp-ïv. C-Xv Ip-¯n-s¸m-¡n-s¡m-ïph-óv ]-cn-l-kn-¡p-ó-h-cpw G-sd. tkm-jyð aoUn-b D-]-tbm-Kn-¡p-ó-hÀ G-ähpw Iq-Sp-Xð I-ã-s¸-Spó-Xv ]-gb t]m-kv-äp-IÄ D-ïm-¡pó s]mñm-¸p-I-sfm-gn-hm-¡m³, s^-bv-kv-_p¡pw Szn-ädpw D-]-tbm-Kn-¡p-ó-hÀ A-dn-ªn-cn-t¡-ï Nn-e Im-cy-§-fpïv.

Szn-ä-dnð \n-§Ä sN-bv-Xn-«p-Å ]-g-b Szo-äp-I-tf-sX-óv I-sï-¯m³ A-Uzm³-kvvv-Uv skÀ-¨v F-ó kw-hn-[m-\w D-]-tbm-Kn-¡mw. ]-ïp-]-tbm-Kn-¨ hm-¡p-Itfm ssi-en-Itfm D-]-tbm-Kn-¨p-Å Cu Xn-c-¨nð t\-cw I-f-bp-ó-XmWv. F-ómð, C-t¸mg-s¯ Szo-än-\v t\À-hn-]-co-Xam-sbm-óv \n-§Ä X-só ap-¼v Szo-äv sN-bv-Xn-«p-sï-ó B-tcm-]-W-¯nð c-£-s¸-Sm³ C-Xv I-sï-¯n Un-eo-äv sN-¿m-hp-ó-Xm-Wv.
 
C-tXh-sc sNbv-X Szo-äp-I-fn-te-sX-¦nep-sam-óv A-]-I-S-am-hp-I-bpw, F-óme-Xv I-sï-¯m³ I-gn-bm-sX h-cn-Ibpw sN-bv-Xmð, H-óm-sI Un-eo-äv sN-¿pI-tb X-c-apÅq. A-Xn-\m-bn D-]-tbm-Kn-¡m-hp-ó H-t«-sd kw-hn-[m-\§Ä Hm¬-sse-\nð e-`y-am-Wv. Szn-äv Un-eoäÀ, Szo-äv Un-eoäv, Szo-äv ssh-¸v Xp-S-§n-b-h A-Xn-\p-Zm-l-cWw.

s^-bv-kv-_p-¡v C-Xnð-\n-óv hy-Xy-kv-X-amWv. \n-§Ä s^-bv-kv-_p-¡nð F-s´m-s¡ sN-bv-Xn-«p-sï-ó-dn-bm³ \n-§-fp-sS kz-´w t]-Pnð t]m-hp-Itbm A-sñ-¦nð B-În-hn-än tem-Knð Xn-c-bp-Itbm sN-bv-Xmð aXn. F-ómð, C-Xn-eq-sS ap-gp-h³ Xn-c-¨nepw \-S-¯p-I-sbó-Xv ]-eÀ¡pw A-km-[yam-b Im-cy-am-Wv.

ssSw-sse-\n-eqsS Hm-Sn¨p-t\m-¡n B-h-iy-anñm-¯-h Un-eo-äv sN-¿p-I-bm-Wv amÀ-K-§fn-semóv. s^-bv-kv-_p-¡nse Hm¬ Zn-kv tU s^-bv-kv-_p-¡v sa-½-do-kv t\m-«n-^n-t¡-j³ ]cn-tim-[n-¡p-óXpw \-½psS Hmtcm Zn-h-k-s¯bpw B-În-h-n-än-IÄ a-\-Ên-em-¡m³ D-]-I-cn-¡pw.
 
\n-§-fp-sS t]m-kv-äp-IÄ B-scm-s¡ Im-W-W-saó-Xv \n-§Ä-¡pX-só \n-Ý-bn-¡m-\m-Ipw. sk-än-Mv-knð t]m-bn ss{]-h-kn-bnð A-X-\p-k-cn-¨p-Å \nÀ-tZ-i-§Ä \ð-In-bmð aXn. F-óm-en-Xv C-t¸m-gn-Spó t]m-kv-äp-IÄ-t¡ _m-[-I-amIq. ap³-Im-e-s¯-t¸m-sg-¦nepw sN-bv-Xn-«pÅ t]m-kv-äp-IÄ-¡v _m-[-I-am-¡p-ó-Xn-\v ss{]h-kn t]-Pnð en-an-äv ]m-Ìv t]m-kv-äv-kv F-ó kw-hn-[m-\-ap-]-tbm-Kn-¡m-hp-ó-XmWv.

A-\m-h-iyamb t]m-kv-äp-IÄ \n-§-fn-te-¡v Sm-Kv sN-¿pó-Xv H-gn-hm-¡m\pw ss{]-h-kn-bnð kw-hn-[m-\-apïv. C-S-bv-s¡m-óv Sm-Kv dnhyq ]-cn-tim-[n-¨mð B-scm-s¡ \n-§-fp-sS hm-fnð t]m-kv-äv sN-bv-Xn-«p-sï-óv a-\-Ên-em-¡m-\m-hpw. ssSw-sse³ dnhyq D-]-tbm-Kn-¨v C-Xn-ep-Å A-\mh-iy t]m-kv-äpI-sf \n-§Ä-¡v \n-b-{´n-¡m-\m-Ipw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category