1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

BÀ¡pw ieyw Dïmt¡ï Fóp IcpXn anUnð sebv--\neqsS ss{Uhv sN¿póbmtfm \n§Ä? F¦nð 1000 ]uïv hsc ]ng In«ntb¡mw: anUnð sebn³ emKn§v KuchamsbSp¯v s]meokv

Britishmalayali
kz´wteJI³

bpsIbnse aebmfn ss{UhÀamcnð `qcn]£w t]cpw anUnð sebn³ emKn§nsâ BimòmcmWv. thK¯nð t]mtIïhÀ heXv hi¯p IqSnbpw ]Xnsb t]mthïhÀ CSXp hi¯p IqSnbpw t]mhs« FóXmWv Cu Nn´bpsS ImcWw. anUnð sebn³ ]nSn¨p Ignªmð ]nsó AhnsS \nóp amdmsX \nð¡pó {]hWX hÀ²n¨t¸mÄ anUnð sebn³ em§n§n\v 100 ]uïv ]ngbpw aqóp GÀs¸Sp¯nbmWv s]meokv t\cn-«Xv.

Fómð Ct¸mÄ anUnð sebn³ emKn§n\v asämcp A]IS km[yX IqSn Iïp ]nSn¨ncn¡póp. sebn\v ]pd¯nd§pó A]ISIcambn t{Imkv sN¿póhcnð Gsdbpw anUnð sebn\pImÀ BWv Fóp Iïp ]n-Sn-¨-tXmsS, A]ISw Dïm¡nbnsñ¦nð IqSn 1000 ]uïv hsc ]ngbpÅ Ipäam¡n amäpIbmWv. \n§Ä heXv his¯ sebn\nð \nópw PwMvj\nð Cd§m³ sh{]mfw Im«n \S¯pó Fñm ss{Uhn§n\pw ]nSn¡s¸SpIbpw ]ng CSpIbpw sN-¿mw.

\n-cp-]-{Z-h-sa-óv \n-§Ä I-cp-Xp-sa-¦nepw an-Un-ð se-bv-\n-eq-sS-bp-Å \n-§-fp-sS ss{U-hn-Mv a-äp-Åh-sc A-]-I-S-¯nð Nm-Sn-¡m-\p-Å km[y-X Iq-Sp-X-em-sW-óm-Wv I-sï-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv. 70 a-Wn¡q-tdm-fw t\-cw tam-t«mÀ-th-bn-eq-sS-bp-Å K-XmK-Xw jq-«v sN-bv-X-ti-jw \-S¯n-b A-]-{K-Y-\-¯n-em-Wv an-Unð se-bv³ ss{U-hn-Mv F-{X-t¯m-fw A-]-I-S-km-[y-X-bp-ïm-¡p-óp-sï-óv U-bd-Îv sse³ K-th-j-W-hn-`m-Kw I-sï-¯n-bXv.

B-h-iy-anñm-sX an-Unð se-bv-\nð Xp-S-cp-Ibpw a-äv ss{U-hÀ-amÀ-¡v A-tem-k-c-ap-ïm-¡p-Ibpw sN-¿p-ó-hÀ-¡m-Wv 1000 ]u-ïv ]n-gbpw aq-óv s]-\mð-«n t]m-bâp-Ifpw e-`n-¡p-I. h-i-¯p-Iq-Sn tem-dn-Ifpw hen-b hm-l-\-§fpw t]m-Ip-t¼mÄ Cu se-bv-\nð-\n-óv A-Sp-¯ se-bv-\n-te-¡v I-b-dm-\p-Å {]h-W-X an-Unð se-bv³ ss{U-hÀ-amÀ-¡v Iq-Sp-X-emWv. C-Xv ]-e-t¸mgpw ]n-óm-se-h-cp-ó a-äv ss{U-hÀ-am-sc A-]-I-S-¯nð-s¸-Sp-¯p-Ibpw sN-¿pw.
D-¨-bv-¡p-ti-jw ss{U-hv sN-¿p-t¼m-gm-Wv C§-s\ se-bv-³ am-dn-amdn Hm-Sn-¡m-\p-Å {]h-W-X Iq-Sp-ó-sXópw I-sï-¯n-bn-«pïv. £o-W-amImw A-Xn-s\m-cp Im-c-W-sa-óm-Wv hn-e-bn-cp¯ð. C-¯-c-¯nð se-bv-³ am-dn-amdn Hm-Sn-¡p-ó-Xnð 53 i-X-am-\hpw an-Unð se-bv-\n-eqsS Hm-Sn-¡p-ó ss{U-hÀ-am-cm-sW-óv K-th-j-IÀ I-sï¯n. tam-t«mÀ-th-bn-eq-sS Øn-c-am-bn hml-\-tam-Sn-¡p-ó ss{U-hÀ-am-cnð 51 i-X-am-\-¯n\pw C-¯-c-¯nð \-Sp-¡p-\n-óv s]-s«-óv h-i-t¯-¡v sh-Sn-¡p-óXp-sIm-ïp-Å A-]I-Sw t\-cn-tS-ïn-h-ón-«p-apïv.

a-äp ss{U-hÀ-amÀ C-¯-c-¯nð h-cp-¯p-ó ]n-g-hpIÄ-sIm-ïv A-]I-Sw t\-cn-tS-ïn-h-ó-hcpw G-sd-bmWv. tdm-Unð A-{]-Xo-£n-X-am-bn se-bv-\p-IÄ amdn Hm-Sn-¡p-ó ss{U-hÀ-amÀ ]n-óm-se h-cp-ó hm-l-\§-sf A-¸m-sS A-]-I-S-¯n-te-¡m-Wv X-Ån-hn-Sp-ó-sX-óv ss{U-hÀ-amÀ ]-d-bpóp. se-bv³ A-¨S-¡w ]p-eÀ-¯p-I-sbó-Xv tam-t«mÀ-th ss{U-hn-§n-se ]-c-a-{]-[m-\-am-b Im-cy-am-sW-óv U-bd-Îv sse-\n-se ImÀ C³-jp-d³-kv hn-`m-Kw U-b-d-ÎÀ tdm-_v ssað-kv ]-dªp. £o-Wtam a-sä-s´-¦nepw Imc-Wtam sIm-ïv se-bv³ ]n-Sn-¨v ss{U-hv sN-¿m³ ]-äp-ón-sñ-¦nð, Að-]-t\-cw hn-{i-an-¨n-«v ss{U-hv sN-¿p-I-bm-Wv th-ï-sXópw A-t±-lw ]-d-ªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category