1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

C\n \n-§-fp-sS a-¡-fp-sS t]-cnð ho-Sp-IÄ hm-§p-I; ^-Ìv ssSw _-tb-gv-kn-\p-Å Ìm-¼v Uyq-«n Cf-hv e-`n-¡pw; A-ôp-e-£w ]u-ïv h-sc-bp-Å ho-Sp hm-§m-\p-Å Nn-e h-gnIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

hn-Sp-hm-§p-I-sbó-Xv G-h-cp-sSbpw kz-]v-\-amWv. a-\-Ên-\n-ã-s¸-« ho-Sv H-¯p-h-cp-t¼m-fÄ hn-e tN-cm-Xm-Ipw. kz-cq-]n-¨ ]-W-¯n-\p-Ånð \nð-¡p-ó ho-Sv I-sï-¯p-t¼mÄ kv-äm-¼v Uyq-«n A-[n-I-`m-c-am-bn am-dpw. C§-s\ \q-dm-bn-cw X-S-Ê-§-fmIpw ho-Sp-hm-§m³ \-S-¡p-ó-hÀ-¡v ap-ón-se-¯p-I. A-Xnð, Ìm-¼v Uyq-«n H-gn-hmbm-tem? B-Zy-am-bn ho-Sp-hm-§p-ó-hÀ-¡v kv-äm-¼v Uyq-«n-bnð Cf-hv \ð-Ip-sa-ó Nm³-k-eÀ ^n-en-]v lm-a-ïn-sâ _P-äv {]-Jym]-\w ]-eÀ¡pw {]-Xo-£ ]-I-cpóXv Cu A-h-k-c-¯n-emWv.

^-Ìv ssSw _-tb-gv-kn-\v Ìm-¼v Uyq-«n-bnð Cf-hv \ð-Ip-sa-ó-Xv ho-Sp-hm-§m-\m-{K-ln-¡p-ó bp-hm-¡Ä-¡v h-f-sc-tb-sd B-izm-kw ]-I-cp-ó Im-cy-am-Wv. F-ómð,Nn-e X-S-Ê-§Ä A-hn-sS-bp-ap-ïv. ho-Sp-hm-§p-ó-Xn-\v am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS k-lm-bw e-`n-¡p-ó-hÀ¡pw ]-¦m-fn-Ifn-sem-cmÄ-¡v kz-´-am-bn ho-Sp-Å-hÀ¡pw tamÀ-«v-tK-Pn-\v A-t]-£n-¡p-t¼mÄ kv-äm-¼v v-Uyq-«n Cf-hv e-`n-¡nñ. Nn-e k-µÀ-`-§-fnð A-Uo-j-Wð t{]m-¸À-«n hm-§p-t¼mÄ \ð-tI-ï aq-óv i-X-am-\w kÀ-NmÀPpw C-h-cnð-\nóv Cu-Sm-¡m\pw h-Ip-¸pïv.

aq-ópe-£w ]u-ïv hn-e h-sc h-cp-ó ho-Sp-IÄ hm-§p-ó ^-Ìv ssSw _-tb-gv-kn-\v Ìm-¼v Uyq-«n-bnð-\n-óv ]qÀ-W-ambpw Cf-hv e-`n-¡pw. A-ôpe-£w ]u-ïv h-sc-bp-Å ho-Sp-IÄ-¡v `m-Ko-I-ambpw Cf-hv e-`n-¡pw. 5000 ]u-ïp-h-sc-bm-Wv Ìm-¼v Uyq-«n-bnð ]-c-amh-[n Cf-hv e-`n-¡p-I. i-cm-i-cn 2000 ]u-ïph-sc H-cmÄ-¡v km-[m-c-W-K-Xn-bnð Cf-hv e-`n-¡pw. tamÀ-«v-tK-Pnð \n-§-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS t]-cv tc-J-s¸-Sp-¯n-bn-«p-sï-¦nð \n-§Ä-¡v Cf-hv In-«-W-sa-ónñ. 

]-¦m-fn-Ifn-sem-cmÄ-¡v kz-´-am-bn h-kv-Xp-hp-sï-¦nepw Ìm-¼v Uyq-«n-¡v AÀ-lcñ. am-{Xañ, A¯-cw k-µÀ-`-§-fnð A-Uo-j-Wð kÀ-NmÀ-Pv A-S-bv-t¡-ïnbpw h-cpw. cïmw ho-Sn-\p-Å kÀ-NmÀ-Pm-bm-Wv C-Xv ]-cn-K-Wn-¡p-I. ho-Sp-hm-§n hnð-¡p-óh-sc \n-b-{´n-¡p-ó-Xn-\v I-gn-ª-hÀ-jw sIm-ïp-h-ó \n-b-a-a-\p-k-cn-¨m-WnXv. A-Xm-bXv, C¯-cw tI-kp-I-fnð aq-óv e-£w ]u-ïv hn-e-bp-Å ho-Sp hm-§p-ó-hÀ 14,000 ]u-ïph-sc Ìm-¼v Uyq-«n A-S-bv-t¡-ïn-h-cpw.

tamÀ-«v-tK-Pv hm-§p-t¼mÄ A-Xnð a-¡-fp-sS t]-cv am-{X-ap-ïm-bn-cn-¡p-I-bm-Wv ^-Ìv ssSw _-tb-gv-kn-sâ Cf-hv In-«m-\p-Å H-cp-hgn. ]-ecpw am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS t]-cq-Iq-Sn tamÀ-«v-tK-Pnð tNÀ-¡pó-Xv Iq-Sp-Xð Xp-I I-Sw In-«p-ó-Xn-\v th-ïn-bm-Ipw. F-ómð, ]pXn-b km-l-N-cy-¯nð A¯-cw tamÀ-Sv-tK-Pp-IÄ-¡v Cf-hv e-`n-¡nñ. ssS-änð Uo-Unð H-cm-fp-sS t]-cnð hm-§p-I-bm-Wv G-ähpw D-¯aw. ]-e _m-¦p-Ifpw am-Xm-]n-Xm¡-sf Kym-c-ïÀ B-bn D-Ä-s¸-Sp-¯m-sa-ó \nÀ-tZ-i-am-Wv sh-¡p-I. ]n-óoSv, Ìm-¼v Uyq-«n C-f-hn-\v sNñp-t¼mÄ A-Xv A-\mh-iy X-S-Ê-hm-Z-am-bn am-dp-Ibpw sN-¿pw.

am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS t]-cp-IÄ H-cp Im-c-W-h-imepw ssS-änð Uo-Unð h-cm-sX t\m-¡p-I. a-¡-fp-sS B-Zy ho-Sm-bn¯-só ssS-änð Uo-Uv c-Pn-kv-äÀ sN-¿p-I. A-t¸m-f-hÀ-¡v A-Xn-sâ t\-«w e-`n-¡p-Ibpw sN¿pw. tamÀ-«v-tK-Pv c-Pn-kv-äÀ sN-¿p-t¼mÄ Kym-c-ïÀ B-bn-t¸mepw am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS t]-cpÄ-s¸-Sp-¯m-Xn-cn-¡p-I-bm-Wv th-ï-sX-óv ho-Sp-hn-]-Wn-bp-am-bn _-Ô-s¸-«-hÀ ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category