1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

]oäÀ tN-cm-\ñq-cn-sâ-bpw, an³-an-\n-bp-sSbpw kwKo-X k-Ôy-¡m-bn e-ï-\n-se U-K³lmw H-cp-§n-; kvt\-l k-¦oÀ¯-\w 26 \v

Britishmalayali
tPm¬-kv am-Xyqkv

U-K³-lmwþ {]-ikv-X {In-kvXo-b kwKo-X kw-hn-[m-b-I³ ]o-äÀ- tN-cm-\ñq-cpw, Nn-ó..Nn-ó...Bssk F-ó F-¡m-e-s¯-bpw an-I-¨ kq-¸À ln-äv Km-\w B-e-]n-¨ an³-an-\nbpw 26 mw Xob-Xn ssh-Ip-tócw 6.00 a-Wn-¡v e-ï-\n-se U-K³-lm-an-ep-f-f ^m³-tj-hv I-½yp-Wn-än lm-fnð" kvt\-l k-¦oÀ¯-\w " F-ó kwKo-X k-Ôy \-S-¯póp. Cu k-Ôy-bnð C-h-tcm-sSm-¸w sI.sP \n-Ivk³, kp-\nð ssI-Xmcw, _n-Pp ssI-Xm-cw, ss\-U³ ]o-äÀ Xp-S-§nbhcpw ]-s¦-Sp-¡p-ó-Xm-bn-cn-¡pw. A-\p-`-h-§fpw A-\p-`-h km-£y-§fpw A-Ûp-X-§-fpw ]-¦p h-bv-¡p-ó Cu k-Ôy bp. sI a-e-bm-fn-IÄ-¡v Xn-I¨pw th-dn-« H-cp A-\p-`-h-am-bn-cn-¡pw.
 
2500 Hm-fw {In-kvXo-b `-Iv-Xn-Km--\-§-Ä-¡v  Cu-W-an-« {]-ikv-X kwKo-X kw-hn-[m-b-I-\m-Wv ]o-äÀ tNcm-\ñqÀ. Bßo-b Km-\-m-em-]-§fpw h-N-\ {]-tLm-j-W-§fpw sIm-ïv k-¼-óam-b H-cp k-Ôy B-bn-cn¡pw "kvt\-l k-¦oÀ¯-\w". A-Xn-hn-]p-e-am-b ImÀ ]mÀ-¡n-§v kw-Lm-S-IÀ Hcp-¡nbn-«pïv.

B-kzm-Z-\-¯n-sâ th-dn-« A-\p`-hw B-ßn-b-X-bn-eq-sS H-cp-¡p-ó th-Zn-bn-te-¡v G-h-scbpw £-Wn-¨p-sIm-f-fp-óp.Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v : {]-Im-iv D½³:07786282497, tkm-Wnþ07886973751

th-Zn-bp-sS A-{U-kv: Fanshawe community centre T3 Bernmead Road Dagenham RM9 5AR

Syp-_v kv-täj³þ Dagenham Healthway  (District Line) 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category