1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

{In-kv-Xo-b `-àn Km\ Bð-_w ssa temÀ-Uv ssa tk-hyÀ dneo-kv sN-bv-Xp; ti-J-cn-¡p-ó Xp-I Im³-kÀ Nm-cn-än-¡p hn\n-tbm-Kn¡pw

Britishmalayali
F-{_lmw tP¡ºv

{In-kv-Xo-b `-àn Km\ Bð-_w ssa temÀ-Uv ssa tk-hyÀ dneo-kv sN-bv-Xp. bq-tdm¸v amÀ-t¯m-am k-`-bp-sS A-dp-]Xmw hmÀjn-I th-f-bnð tPmk-^v amÀ-t¯m-am sa-t{Sm s]m-fn-ä³ B-Wv Bð-_w dn-eo-kv sN-bv-XXv. bm¬ ^oð-Uv ]mÀ-¡nð \-S-ó N-S-§nð tUm. sFk-Iv amÀ ^n-em-Ivkn-t\mkv, ap³ hn-Im-cn P-\-dð hn-Sn tPm¬ kmw Im-\-¯pw-Ip-gn-bnð, sd-Pn tIm-hn-enð F-ón-h-cpw ]-s¦-Sp-¯p-. kn-Un hnð-]-\-bnð \nópw e-`n-¡p-ó Xp-I Im³-kÀ Nm-cn-än-¡p -th-ïn-bm-Wv hn\n-tbm-Kn-¡p-I.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category