1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

anUv--em³Uv doPn-b-Wð bp-F³F-^v tIm¬-^-d³-kv i-\n-bmgvN t\m-«nw-Kvlm-anð; F³-Fwkn-F B-Xn-tY-bXzw h-ln¡pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

anUv--em³Uv doPn-b-Wð bp-F³F-^v tIm¬-^-d³kv t\m-«nw-Kvlmanð \-S-¡pw. bp-F³-F-^n-sâ an-Uv-em³-kv do-Pn-b-Wð tIm¬-^-d³knsâ BXntYbXzw hln¡póXv t\m-«n-wKvlmw F³-FwknF-bmWv. a-ä-ómÄ i-\n-bm-gvN cmhnse 11:30 apXð XpS-§pó tIm¬-^-d³-kv Aôp aWn hsc \ofw. 5 hours accredited CPO points e`yam¡pó tIm¬-^-d³-kv BIpw \S-¡p-I.

IqSpXð hnhc§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I

a-\p k-¡dnb (078614241633), Pnð-kv amXyp (07970501419), jm-Pp Ip-cym³, (07960955897)

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category