1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

\n-cm-bp-[cm-b kn-Jp-Im-cp-sS s\-ôn-te-¡v \n-d-sbm-gn-¨ sh-Å-¡mc-sâ lp-¦n-\v ap³-]nð I®o-scm-gp-¡n e-ï³ tabÀ; Pm-en-b³ hm-em-_m-Kv Iq-«-¡p-cp-Xn-bp-sS t]-cnð {_n-«o-jv kÀ-¡mÀ Hu-tZym-Kn-I-am-bn £-am]-Ww \-S-¯-W-sa-óv km-Zn-Jv Jm³

Britishmalayali
kz´wteJI³

Pmenb³ hmem_mKv Iq«s¡mebnð {_n«ojv kÀ¡mÀ am¸p ]dbWsa-óv B-h-iy-s¸-«n-cn-¡p-I-bmWv eï³ tabÀ kmZnJv Jm³. C´ym k-µÀ-i-\-¯n-sâ \m-emw Zn-h-kam-b C-óse AarXv-kdnð Pmenb³hmem_mKv càkm£nIÄ¡v BZcmRvPen AÀ¸n¨ tijw kwkmcn¡pIbmbn-cp-óp A-t±lw. am-¸p ]-d-ªn-sñ-¦nð {_n-«o-jv kÀ-¡m-dn-\v henb A-]-am-\-am-bn-cn-¡pw kw-`-hn-¡p-I-sbópw A-t±-lw hy-à-am¡n.

1919ð \Só Iq«s¡mebnð {_n«ojv kÀ¡mÀ am¸p ]dtbï kabamsbóv kµÀiI ]pkvXI¯nð tcJs¸Sp¯nbmWp tabÀ aS§nbXv. Pmenb³hmem_mKv kµÀin¡m\pÅ Xocpam\w A`nam\Icambncpsóópw Ncn{X¯nse Cu Zpc´w Bcpw ad¡nsñópw At±lw Iq«nt¨À¯p.
Xp-SÀ-óv Szn-ä-dnepw A-t±-lw Pm-en-b³-hm-em-_m-Kv k-µÀ-in-¨ A-\p`-hw Ip-dn¨p. Iq-«-sIm-e-bnð Po-h³ \-ãam-b Fñm-hÀ¡pw B-Z-c-hÀ-¸n-¡p-I-bm-sW-óv A-t±-lw Szo-äv sN-bv-Xp. 2013ð C´y k-µÀ-in-¨ Aó-s¯ {_n-«o-jv {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-tdm¬ Pm-en-b³-hm-em-_m-Kv kw`hw {_n-«o-jv N-cn-{X-¯n-\v A-]-am-\-Im-cam-b kw-`-h-am-sW-óv ]-d-bp-Ibpw Hu-tZymKn-I am-¸p-]-d--¨n-enð A-h-km-\n-¸n-¡p-Ibpw B-bn-cpóp.

1919 G{]nð 13\v \ncmbp[cmb kac¡mÀ¡p t\sc {_n«ojv ssk-\yw sh-Sn-bp-XnÀ-¡p-I-bm-bn-cp-óp. A-hn-sS Iq-Sn-b-h-cnð `q-cn-`m-Khpw kn-Jp-Im-cm-bn-cpóp. Iq-«-¡p-cp-Xn-bnð 379 t]À acns¨ómWv {_n«sâ IW¡v. bYmÀ°¯nð Bbnc¯ne[nIw t]À acn-s¨-ómWv Icp-XpóXv. 1200 t]À¡p ]cpt¡-äp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category