1 GBP = 93.30 INR                       

BREAKING NEWS

HC-Sn a-e-bm-fn \-gv-kp-amÀ-¡v Xp-W-bmIp-tam? C-´y-b-nepw ^n-en-¸o³-kn-ep-am-bn 1200 ]pXn-b A-t]-£-I-Ä; {]-Xo-£ tbm-sS F³-F-¨vFkv

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«-\nð tPm-en B-{K-ln-¡p-ó \-gv-kp-amÀ¡v sF-C-Fð-Sn-F-kn-\v ]I-cw I-gn-ª-am-kw ap-Xð \n-e-hnð h-ó ]pXn-b `m-jm ]-co-£ a-e-bm-fn-I-f-S-¡-ap-Å \-gv-kp-amÀ-¡v ]pXn-b {]-Xo-£-bm-Ipóp. ]pXn-b ]-co-£m k-{¼-Zm-bw \n-e-hnð h-ó-tXmsS, A-t]-£-I-cp-sS F-®-¯n-epïm-b hÀ-[-\ F³-F-¨v-F-kn\pw {]-Xo-£ ]-I-cp-ó-XmWv. hn-tZ-i-¯p-\n-óp-Å \-gv-kp-am-cp-sS \n-ba-\w ap³-Im-e-§-fn-ep-ïm-bn-cp-óXp-t]m-se hoïpw kp-K-a-am-Ip-sa-ó {]-Xo-£-bm-Wv C-tXm-sS A-[n-Ir-XÀ-¡p-ÅXv.

\-hw-_À H-óp-ap-Xð H-Iyp-t¸-j-Wð Cw-¥o-jv sS-Ìm-Wv \-gv-kp-amÀ-¡m-bn \-gv-kn-Mv B³-Uv anUv-ssh^-dn Iu¬-knð sIm-ïp-h-ón-«p-Å-Xv.. CâÀ-\m-j-Wð Cw-¥o-jv emw-tKz-Pv sS-Ìn-Mv kn-Ìw (sF-C-Fð-Sn-Fkv) \-S-¸m-¡n-b-tXm-sS \-gv-kp-am-sc In-«m-\nñm-¯ A-h-Ø-bn-em-bn-cp-óp F³-F-¨v-Fkv. ]pXn-b ]-co-£m-k-{¼-Zm-bw h-ó-tXmsS Cu Øn-Xn-¡v am-äw h-ón-«p-sï-óv A-[n-Ir-XÀ ]-d-bpóp.

hn-tZ-i-¯p-\n-óp-Å \-gv-kp-amÀ-¡v C-t¸mÄ sF-C-Fð-Sn-Ftkm H-CSn-tbm Xn-c-sª-Sp-¡m-sa-ó-Xm-Wv {]-tXyXI. Hm-kv-t{S-en-bbpw \yq-ko-e³Up-sam-s¡ ]n-´p-S-cpó-Xv H-Iyp-t¸-j-Wð Cw-¥o-jv sS-ÌmWv. tPm-en-¡m-h-iyam-b X-c-¯nð Cw-¥o-jv ]-cn-Úm-\w Dtïm F-óp-am-{X-ta H-C-Sn-bnð ]cn-tim-[n-¡p-ópÅq. F-ómð, Iq-Sp-Xð A-¡m-Z-an-Iv co-Xn-bn-ep-Å `m-jm ]-co-£-bmWv sF-C-Fð-Sn-F-knð \-S-¯n-bn-cp-óXv. C-Xnð ]-ecpw ]-cm-P-b-s¸-Sp-I-bm-bn-c-p-óp ]-Xnhv.

HC-Sn sIm-ïp-h-ó-tXmsS, C-´y-bnð-\nópw ^n-en-¸o³-knð-\nóp-sam-s¡-bp-Å A-t]-£-I-cp-sS F-®-¯nð K-Wyam-b hÀ-[-\-bp-ïm-bn-«p-sï-óv F³-F-¨vF-kv hn-e-bn-cp-¯p-óp. H-cp-amkw 1200þHm-fw A-t]-£-I-cm-Wv ]p-Xn-b-Xm-sb-¯n-bXv. ]-e {S-Ìp-Ifpw \-gv-kp-am-sc A-Sn-b-´-c-am-bn dn-{Iq-«v sN-¿p-ó Xn-c-¡n-em-Wn-t¸mÄ. tIw-{_n-Uv-Pv t_m-Iv-kv-lnð emw-tKz-Pv A-k-kv-saâm-Wv HC-Sn ]-co-£-IÄ \-S-¯p-ó-Xv. \n-e-hnð \-gv-kn-Mv A-k-n-Ìâm-bn tPm-en sN-¿p-ó-hcpw ]pXn-b X-kv-Xn-I-bn-te-¡v A-t]-£n-¨n-«pïv.
sF-C-Fð-Sn-kn-bp-sS A-{X `m-jm ]-cn-Úm-\w B-h-iy-an-sñ-¦nepw H-C-Sn-sb \n-Êm-c-am-bn Im-W-cp-sX-ó ap-ó-dn-bn-¸m-Wv ]-co-£m-\-S-¯n-¸n-sâ Np-a-X-e-bp-Å tIw-{_n-Uv-Pv t_m-Iv-kv-lnð emw-tKz-Pv A-k-k-kv-saân-sâ No-^v F-Iv-kn-Iyp-«o-hv kpPm-X Ìo-Uv \ð-Ip-óXv. sF-C-Fð-Sn-F-kn-\v k-am-\am-b \n-e-hm-cw X-só H-C-Sn¡pw th-W-sa-óv \-gv-kn-Mv B³-Uv anUv-ssh^-dn Iu¬-kn-ð \n-jv-IÀ-jn-¨n-«p-Å-Xmbpw A-hÀ ]-d-ªp.

B-tcm-Ky-cwK-hp-am-bn _-Ô-s¸-« Im-cy-§-fm-Wv Iq-Sp-Xepw H-C-Sn-bn-ð h-cp-ó-sX-óXp-sIm-ïv Iq-Sp-Xð t]cpw Cu ]-co-£-bm-Wv Xn-c-sª-Sp-¡p-ó-sXópw A-hÀ ]-dªp. Iq-Sp-Xð B-ß-hn-izm-k-t¯m-sS ]-co£-sb k-ao-]n-¡m³ A-hÀ-¡v H-C-Sn-bnð km-[n-¡pw. tPm-en-sb kw-_-Ôn-¡p-ó Im-cy-§-fm-b-Xn-\mð, H-C-Sn-¡v H-cp-§pó-Xv Iq-Sp-Xð F-fp-¸-am-sW-óv \-gv-kp-amcpw A-`n-{]m-b-s¸-Sp-óp.

Cw-¥o-jnð kw-km-cn¡ð, F-gp¯v, a-\-Ên-em-¡ð Xp-S-§n-b Im-cy-§-fm-Wv H-C-Sn-bn-ep-Å-XXv. sF-C-Fð-Sn-Fkpw C-tX Im-cy-§Ä-¡m-Wv {]m-[m-\yw \ð-Ip-ó-sX-¦n-epw, H-C-Sn-bn-se {]-I-Sam-b hy-Xym-kw C-Xnð h-cpó-Xv \-gv-kp-amÀ-¡v tcmKn-tbm-Sv B-i-b-hn-\na-bw \-S-¯m³ km-[n-¡p-óptïm F-ó ]cn-tim-[-\-bm-Wv Iq-Sp-X-ep-sa-ó-XmWv. ]cn-tim-[-I³ H-cp tcm-Kn-sb-ó \n-e-bv-¡m-Wv ]-co-£-bnð \-gv-kp-am-cp-am-bn C-S-]-g-Ip-óXpw A-h-cp-sS I-gn-hv A-f-¡p-ó-Xpw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category