1 GBP = 93.30 INR                       

BREAKING NEWS

I-tcm-fn³ sIm-Sp-¦m-äv \m-iw hn-X-¨p-Xp-S§n; At\-Iw s{S-bn-\p-IÄ d-±m-¡n; C-óv {_n«-sâ P-\-Po-hn-Xw X-S-Ê-s¸-Spw; H¸w aªpw io-X-¡m-äpw; I-cp-X-tem-sS ]p-d-¯n-d§pI

Britishmalayali
kz´wteJI³

I-Sp¯ ssi-Xy-Im-e-¯n-sâ ]n-Sn-bn-em-Wv {_n-«-\n-t¸mÄ. a-ªp-ho-gv-Nbpw io-X-¡m-äp-ap-ïm-¡p-ó A-tem-k-c-¯n-\n-sS, P-\-Po-hn-Xw Iq-Sp-Xð Zp-jv-I-c-am-¡n-s¡m-ïv I-tcm-fn³ sIm-Sp-¦mäpw \m-iw-hn-X-¨p-Xp-S§n. C-óp-cm-hn-se ap-Xð sIm-Sp-¦m-äv {_n«-sâ ]-e `m-K-§-fnepw B-ª-Sn-¡p-sa-óm-Wv Im-emh-Øm \n-co-£-W-tI-{µ-¯n-sâ ap-ó-dn-bn-¸v. a-Wn-¡q-dnð 70 ssað th-K-¯nð ho-ip-ó Im-äv Nn-e-bn-S-§-fnð 90 ssaðh-sc i-àn-{]m-]n-¡p-saópw apó-dn-bn-¸pïv.

kv-tIm-«v-e³-Unepw Cw-¥-ïnepw t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-e³-Unepw sh-bvð-knepw sIm-Sp-¦män-s\m-¸w I-Sp-¯ ssi-Xyhpw D-ïm-Ip-sa-óv Im-emh-Øm hn-`m-Kw ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ipóp. sh-Ån-bm-gv-Nbpw i-\n-bm-gv-Nbpw C-tX Im-em-h-Ø Xp-S-cp-w. i-àam-b Im-änð ]-]-d-só-¯p-ó h-kv-Xp-¡Ä ]-Xn-¨v ]-cn-¡pw Po-h-lm-\nbpw kw-`-hn-¡m-\p-Å km-[y-X-bp-sï-ópw sa-äv Hm-^o-kv ap-ó-dn-bn-¸nð ]-d-bpóp. K-Xm-K-X X-S-Êhpw {]-Xo-£n-¡p-ópïv. Cópw \m-sf-bpw ]p-d-¯n-d-§pó-Xv I-cp-X-tem-sS th-W-sa-óm-Wv ap-ó-dn-bn¸v.

ho-Sp-I-fp-sS tað¡q-c ]-d-óp-t]m-Im³ km-[y-X-bp-sïópw ap-ó-dn-bn-¸nð ]-d-bpóp. Nn-e-bn-S-§-fnð ssh-Zyp-Xn _-Ôhpw X-S-Ê-s¸-Smw. I-S-tem-c-§-fn-epÅ tdm-Up-I-fn-te-¡v hen-b Xn-c-am-e-IÄ A-Sn-¨p-I-b-dm-\p-Å km-[y-X-bp-apïv. t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-e³-Unð sbtñm hm-Wn-§nð-\n-óv Iq-Sp-Xð I-cp-X-se-Sp-t¡-ï Bw-_À hm-Wn-§m-Wv sa-äv Hm-^o-kv \ð-In-bn-«p-Å-Xv.
kv-tIm-«v-e³-Un-sâ Nn-e `m-K-§-fnð s{S-bn³ kÀ-ho-kp-IÄ d-±m-¡n-bn-«pïv. h-S-¡³ ta-J-e-I-fnepw ]-Sn-ªm-d³ ta-J-e-I-fn-ep-am-WnXv. a-äp co-Xn-bn-ep-Å K-Xm-K-Xhpw X-S-Ê-s¸-t«-¡m-sa-óv Im-emh-Øm tI{µw ap-ó-dn-bn-¸v \ðIn. sd-bnð K-XmK-Xw \n-b-{´n-¡m-\p-Å Xo-cp-am-\w bm-{X-¡m-cp-sSbpw Po-h-\-¡m-cp-sSbpw kp-c£-sb ap³-\nÀ-¯n-bm-Wv ssI-s¡m-ïn-cn-¡p-ó-sX-óv kv-tIm-«v-sd-bnð A-e-b³-kv C³-{^m-kv-{S-Iv-NÀ U-b-dÎÀ tU-hn-Uv Un-Iv-k¬ ]-dªp.

A-_À-Uo\pw C³-thÀ-s\-kn-\pw a-t[ybpw C³-thÀ-s\-kn\pw hn-¡n-\p-an-S-bnepw C³-thÀ-s\-kn\pw ssI-en-\p-an-S-bn-ep-ap-Å sd-bnð K-Xm-K-X-s¯-bm-Wv Im-äv Iq-Sp-X-em-bpw -_m-[n-¨Xv. ¥mkvtKm Izo³ kv-{So-änð-\n-óv ]-Sn-ªm-d³ ta-J-e-bn-te-¡p-Å kÀ-ho-kp-Ifpw ap-S-§n-bn-«pïv. K-XmK-Xw ]qÀ-h-Øn-Xn-bn-em-¡m³ A-Snb-´-c \-S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡p-saópw A-t±-lw ]-dªp. ImÄ-am-Iv s^-dn kÀ-ho-kn-s\bpw sIm-Sp-¦m-äv _m-[n-¨p. H-t«-sd kÀ-ho-kp-IÄ ap-S-§n.

tem-K³ F-bÀ A-h-cp-sS bm-{X-¡mÀ-¡v ]I-cw kÀ-ho-kp-IÄ {]-Jym-]n-¨n-«pïv. s_³-_-Iyq-e, tkm-tWmth, InÀ-¡v-hmÄ, kw-_À-Kv F-ón-hn-S-§-fn-te-¡v bm-{X am-äm-\p-Å \nÀ-tZ-i-am-Wv \ð-In-bn-«p-Å-Xv. ]m-ew A-S-¨n-Sepw a-äv \n-b-{´-W-§fpw h-tó-¡m-sa-ó-Xn-\mð, tdm-Uv h-gn-bp-Å K-Xm-K-X-w X-S-Ê-s¸-t«-¡m-saópw ap-ó-dn-bn-¸pïv. t^m-À-¯v {_n-Uv-Pn-sebpw Izo³-kvs^-d t{Im-kn-§n-sebpw Po-h-\-¡mÀ Iq-Sp-Xð kpc-£m ap³-I-cp-X-ep-IÄ kzo-I-cn-¨n-«pïv.

C-s¡mñw ssi-Xy-Im-e-s¯-¯p-ó aq-óma-s¯ sIm-Sp-¦m-äm-Wv I-tcm-fn³. t\c-s¯ sk-]v-äw-_-dnð F-bv-eo\pw H-tÎm-_-dnð {_-bm\pw {_n-«-\n-se P-\-Po-hnX-s¯ _m-[n-¨n-cpóp. t\mÀ-t¯¬ kv-tIm-«v-e³-Unð sIm-Sp-¦män-s\m-¸w I-\-¯ a-ªp-ho-gv-N-bv¡pw km-[y-X-bp-sï-óv Im-emh-Øm hn-`m-Kw ]-d-bpóp. kv-tIm-«-e³-Un-se a-äp `m-K-§-fnepw t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-e³Uv, sh-bvðkv, sh-kv-tä¬ Cw¥-ïv F-ón-hn-S-§-fnepw c-ïp-ap-Xð A-ôv skâo-ao-äÀh-sc a-ªp-ho-gv-N-bp-ïm-tb-¡pw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category