1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

AbÀ-eâp-am-bp-Å XÀ-¡w Xp-S-cpóp; C-ópw \m-sfbpw A-Xn \nÀ-Wm-bIw; J-P-\m-hv ap-Sn-¨p-Å H-¯p-XoÀ-¸n-t\m-Sv a-{´n-amÀ¡pw {]-Xn-tj-[w; {_-Iv-kn-äv NÀ-¨-bnð sh-Åw Ip-Sn-¨v sXtc-k ta-

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-bÀ-e³-Uv A-XnÀ-¯n-sb-s¨mñn D-S-¡n \nð-¡p-ó {_-Iv-kn-äv NÀ-¨-IÄ-¡v Cópw \m-sfbpw \nÀ-Wm-b-I-am-Ipw. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\p-am-bp-Å {_-Iv-kn-äv NÀ-¨-I-fnð sh-Åw tNÀ-¯p-sh-ó B-tcm-]-W-§Ä-¡v \-Sp-hn-em-Wv {_n-«o-jv {]-[m-\-a{´n sXtc-k ta. kz-´w ]mÀ-«n-bnð-\nópw k-Jy-I-£n-bnð-\nópw F-Xn-cm-fn-I-fnð-\nópw Hcp-t]m-se ]-gn tI-« sX-tc-k-bv-¡v A-Sp-¯ 24 a-Wn-¡qÀ A-Xn-\nÀ-Wm-b-I-am-Ipw.

C-t¸mÄ G-sd-¡p-sd a-c-hn-¨p-\nð-¡p-ó NÀ-¨-IÄ ]p-Xp-hÀ-j-t¯-¡v \o-«n-s¡m-ï-p-t]m-Im-\m-Wv bq-tdm-]y³ bq-Wnb-sâ B-temN-\. F-ómð, F-§-s\-bpw {_-Iv-kn-äv I-cm-dn-se-¯p-I-bm-Wv sX-tc-k-bp-sS e-£yw. A-bÀ-e³-Uv A-XnÀ-¯n Xp-d-óp-sIm-Sp-¡-W-sa-ó B-h-iy-am-Wv NÀ-¨-bn-se {][m-\ {]-Xn-_-Ôw. t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-e³-Uv A-XnÀ-¯n Xp-d-ón-Sp-ó-tXmsS, bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]u-c-òmÀ-¡v X-S-Ê-anñm-sX {_n-«-\n-te-s¡-¯m³ km-[n-¡pw.

A-XnÀ-¯n-sb-s¨mñn-bp-Å A´n-a Xo-cp-am-\w Ctóm \msftbm A-dn-bn-¡-W-saóv sF-dn-jv {]-[m-\-a{´n Xm-thm-kn-bm-¨v entbm h-c-Zv-IÀ B-h-iy-s¸-«n-«pïv. C-¡mcyw sX-tc-k-bp-am-bn NÀ-¨ sN-bv-sX-óv k-½-Xn-s¨-¦nepw A-Xp-kw-_-Ôn-¨v F-s´-¦nepw Xo-cp-am-\-¯n-se-¯n-bn-«n-sñópw ]-dªp. {_n-«³ ap-tóm-«p-sh-¡p-ó Bi-bw ]-cn-K-Wn-¡m-sa-ó kó²-X sF-dn-jv {]-[m-\-a{´n A-dn-bn-¨n-«pïv. {_n-«-\n-se k-l-{]-hÀ-¯-cp-am-bn B-tem-Nn-¨-ti-jw C-¡m-cy-¯nð Xo-cp-am-\w ]-d-bm-sa-óm-Wv sXtc-k ]-d-ªn-«p-ÅXv.

bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\p-am-bn A´n-a I-cm-dn-se-¯m-sX C-¡m-cy-¯nð H-cp hy-h-Ø-Ifpw Aw-Ko-I-cn-¡n-sñ-óv sXtc-k hy-à-am-¡n-bn-«p-ïv. {_-Iv-kn-äv I-cmÀ \-S-¸n-em-Ip-ó-tXmsS, {_n-«³ Nn-ó-`n-ó-am-In-sñ-ó D-d-¸p-th-W-sa-óv I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ-«n-bp-sS k-Jy-I-£nbm-b Un-bp-]n B-h-iy-s¸-«n-«pïv. A-XnÀ-¯n kw-_-Ôn-¨ \n-e-]m-Sv t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-eân-s\ A-bÀ-eân-s\m-¸w t]m-Im³ t{]-cn-¸n¡ptam F-ó B-i-¦-bm-Wv t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-eânð-\n-óp-Å ]mÀ-«nbmb Un-bp-]n-¡v D-ÅXv.

X-sâ a-{´n-k-`-bn-se ap-XnÀ-ó Aw-K-§-sf-bpw Un-bp-]n-sb-bpw C-cp-«nð-\nÀ-¯n-s¡m-ïm-Wv sXtc-k s{_-Iv-kn-äv ¹m³ X-¿m-dm-¡p-ó-sX-ó B-tcm]-Ww t\c-t¯ D-bÀ-ón-cpóp. C-tXm-sS-bm-Wv Un-bp-]n Iq-Sp-Xð I-Sp-¯ \n-e-]m-Sp-I-fn-te-¡v am-dn-bXv. \yq-\-]-£ kÀ-¡m-cn-s\ \-bn-¡p-ó sX-tc-k-bv-¡v k-Jy-I-£n-bp-sS F-XnÀ-¸v I-W-¡m-¡m-Xn-cn-¡m-\m-hnñ. hym-gmgv-N B-cw-`n-¡p-ó bq-tdm-]y³ D-¨-tIm-Sn-¡v ap-¼m-bn s{_-Iv-kn-äv I-cm-dn-\v G-ItZ-i cq-]w \ð-Ip-I-bm-Wv sX-tc-k-bp-sS C-t¸mg-s¯ e-£yw.

tSm-dn Fw-]n-amÀ-¡n-S-bnð¯-só C-¡m-cy-¯n-ep-Å `n-ó-kz-cw sX-tck-sb A-tem-k-c-s¸-Sp-¯p-óp-ïv. {_-Iv-kn-äv NÀ-¨-I-fnð Iq-Sp-Xð I-Sp-¯ \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-¡-W-sa-ó A-`n-{]m-b-am-av tP¡-_v do-kv tam-Kn-s\-t¸m-ep-Å Fw-]n-amÀ¡v. I-Sp-¯ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-b³ hn-cp-² ]-£-¡m-c\m-b ]o-äÀ t_m-Wn-s\-t¸m-ep-Å Fw-]n-amÀ, bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\p-am-bp-Å NÀ-¨-bnð sX-tck-sb k-lm-bn-¡m-sa-ó hm-Kv-Zm-\hpw \ð-In-bn-«pïv. h³-tXm-Xn-ep-Å \-ã-]-cn-lm-cw \ð-In I-cm-dn-te-¡v t]-mtI-ï-Xn-sñ-ó \n-e-]m-Sn-em-Wv `-q-cn]-£w Fw-]n-am-cpw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category