1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

{_n«-s\ Im-¯n-cn-¡p-ó-Xv 2008þse km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-sb-¡mÄ ITn-\am-b ]-co-£-W-§Ä; {_-Iv-kn-äv \-S-ómð k¼-Zv hy-h-Ø X-IÀ-ó-Sn-bpw; ap-ó-dn-bn-¸p-am-bn {_-Iv-kn-äv sk-{I«dn

Britishmalayali
kz´wteJI³

bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-\n-óv hn-Sp-Xð t\-Sm-\p-Å A-´n-a-I-cm-cn-te-¡v {_n-«³ \o-§n-s¡m-ïn-c-n-¡sh, cm-Py-¯n-\v apv-ó-dn-bn-¸p-am-bn h-Ip-¸v a-{´nX-só cw-K-¯v. 2008þte-Xn-s\-¡mÄ h-jfm-b km-¼¯n-I am-µy-¯n-te-¡m-hpw {_-Iv-kn-äv \-S-¸n-em-Ip-ó-tXm-sS {_n-«³ t]m-Ip-ó-sX-ó-sX-óv {_-Iv-kn-äv sk-{I«-dn tU-hn-Uv tU-hn-kv ]-d-ªp. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-\n-óv hn«p-t]m-Ip-ó-tXmsS, {_n-«o-jv k¼-Zv hy-h-Ø-bnð A-Sn-Øm-\-]-cam-b am-ä-ap-ïm-Ip-saópw A-t±-lw ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ipóp.

{_-Iv-kn-äv- ske-Îv I-½-än-¡v ap-¼m-sI-bm-Wv tU-hn-Uv tU-hn-sâ A-km-[m-c-Wam-b {]-kv-Xm-h-\-IÄ. {_-Iv-kn-än-\p-ti-jw F-´mIpw Øn-Xn-K-Xn-I-sf-ó Im-cy-¯nð C-tXh-sc Ir-Xyam-b ]-cn-tim-[-\ \-S-ón-«n-sñópw A-t±-lw ske-Îv I-½-än-sb A-dn-bn-¨p. {_-Iv-kn-än-\p-ti-jw k¼-Zv hy-h-Ø-bpsS Hmtcm ta-J-e-I-fnepw D-ïm-Ip-ó am-ä-§-sf-´m-Ip-saó-Xv kw-_-Ôn-¨v ap³-Iq-«n-bp-Å ]T-\-¯n-sâ B-h-iy-an-sñ-óm-Wv tU-hn-Uv tU-hn-kn-sâ \n-e-]mSv. C¯-cw km-¼¯n-I ]-co-tim-[\I-sfm-s¡ ap³-Im-e-§-fnð ]-cm-P-b-s¸«n-«p-sïópw A-t±-lw ]-d-bp-óp.

k¼-Zv hy-h-Ø-bnð h³-tXm-Xn-ep-Å am-äw h-cp-t¼mÄ C¯-cw ]-cn-tim-[\-I-sfm-s¡ ]-cm-P-b-s¸-Sp-ó-Xm-Wv ap³Im-e A-\p-`-h-sa-óv A-t±-lw ]-d-ªp. 2008þse km-¼¯n-I am-µy-¯n-\v ap-tóm-Sn-bm-bn \-S-ó ]cn-tim-[-\-Ifpw {]-h-N-\-§fp-sam-s¡ ]-cm-P-b-s¸«-Xv A-Xn-\p-Zm-l-c-W-am-bn A-t±-lw F-Sp-¯p-Im«n. A-Xn-t\-¡mÄ hen-b {]-Xn-k-Ôn-bn-te-¡m-hpw {_-Iv-kn-än-\p-ti-jw {_n«³ t]m-Ip-ó-sXópw A-t±-lw ]-d-ªp.
bq-tdm-¸p-am-bp-Å hym-]m-c-¡-cm-dpÄ-s¸-sS-bp-f-f Im-cy-§-fnð A´n-a I-cmÀ D-ïm-¡p-ó-Xn-\v {]-[m-\-a{´n sXtc-k tabp-S t\-Xr-Xz-¯nð A-h-km-\-h-« {i-a-§Ä \-Sóp-sIm-ïn-cn-s¡-bm-Wv {_-I-v-kn-äv sk-{I-«-dn-bpsS Cu ]-cm-aÀ-i-§-sfó-Xv {i-t²-b-amWv. t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-e³-Uv A-Xn-À-¯n-sb-s¨mñn-bp-Å XÀ-¡-am-Wv A´n-a I-cm-dn-te-¡v F-¯p-ó-Xnð-\n-óv bq-tdm-]y³ bq-Wnb-s\ ]n-tóm-«-Sn-¸n-¡p-óXv.

t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-e³-Uv A-XnÀ-¯n kz-X-{´-am-¡p-ó-Xn-s\-s¨mñn tSm-dn-I-fp-sS k-Jy-I-£nbm-b Un-bp-]n A-h-cp-sS F-XnÀ-¸v tc-J-s¸-Sp-¯n-¡-gnªp. {_n«-\p bq-tdm-]y³ bq-Wn-b\pw A-bÀ-e³-Uv dn-¸-»n¡pw Aw-Ko-I-cn-¨ Ic-Sv I-cm-dp-am-bn ap-tóm«p-t]m-Im-\m-hn-sñ-óv Un-bp-]n t\-Xr-Xzw ]-d-bp-óp. t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-e³-Un-\v {]-tXy-I ]Z-hn \ð-In A-XnÀ-¯n Xp-d-ón-«p-sIm-ïp-Å {_-Iv-kn-äv I-cmÀ {_n«-s\ c-ïm-¡p-sa-óv kv-tIm-«v-e³-Unð-\n-ópÅ tSm-dn t\-Xm-hv dq-¯v tU-hn-Uv-k¬ ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category