1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

acn¨p-t]m-b `o-I-cÀ-¡v \½-sf Hópw sN-¿m-\m-hnñ; sF-kn-knð tN-cm³ t]m-b BÀ¡pw {_n-«-\n-te-¡v Xn-cn-¨p {]-th-i-\-anñ; hn-«p-ho-gv-N-bnñm-¯ \n-e-]m-Sv {]-Jym-]n-¨v ]pXn-b {]Xn-tcm-[ sk-{I«dn

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-Ém-an-Iv kv-tä-äv `o-I-cÀ-s¡m-¸w tN-cm³ {_nv-«-\nð-\nóp-t]m-b H-cmÄ¡pw C-\n {_n-«-\-n-te-¡v {]-thi-\w \ð-Ip-I-bn-sñ-óv ]pXn-b {]-Xn-tcm-[ sk-{I«-dn K-hn³ hn-eywk¬. sF-kn-knð tN-cm-\mbn kn-dn-b-bn-te-¡pw C-dm-Jn-te¡pw t]m-b-h-cnð ti-jn-¡p-ó 270 {_n-«o-jp-Im-sc F-só-tó-bv-¡p-am-bn Cñm-Xm-¡m³ thym-am-{Ia-Ww \-S-¯m-\p-t±-in-¡p-ó-Xmbpw A-t±-lw kq-N-\ \ðIn. a-cn-¨p-I-gn-ªmð Cu `o-I-cÀ-¡v \-s½ Hópw sN-¿m-\m-In-sñópw A-t±-lw Iq-«n-t¨À¯p.

{_n-«o-jv ]u-c-t\m a-tä-sX-¦nepw cm-Py-¯p-\n-óp-Åbmtfm B-sW-¦n-epw, sF-kn-knð tN-cm³ t]m-bn-«p-sï-¦nð {_n-«-\n-te-¡v Xn-cn-¨v h-cm-sa-óv I-cp-tX-sï-óv A-t±-lw ]-d-ªp. sF-kn-kv F-ó `o-j-Wn Cñm-Xm-¡m³ {_n-«-s\-s¡m-ïm-hp-ó-sXñmw sN-¿p-saópw {]Xn-tcm-[ sk-{I«-dn hy-à-am¡n. `o-Ic-sc Xn-cn-¨p-h-cm³ A-\p-h-Zn¡ptam F-ó Im-cy-¯nð C-tXh-sc D-ïm-bn-«p-Å-Xnð G-ä-hpw I-Sp-¯ \n-e-]m-Sm-Wv K-hn-tâXv.

kn-dn-b-bnepw C-dm-Jnepw sF-kn-knð tN-cm-\m-bn t]m-b {_n-«o-jv ]u-c-òm-cnð Xn-cn-¨p-h-cm-\m-{K-ln-¡p-ó-hÀ-¡v A-Xn-\p-Å A-hk-cw \ð-I-W-saóv `o-I-c-{]-Øm-\§-sf \n-co-£n-¡p-ó {_n-«-\n-se am-Iv-kv lnð Iyp.kn H-tÎm-_-dnð B-h-iy-s¸-«n-cpóp. A-Xn-\p-Å i-àam-b a-dp-]-Sn-Iq-Sn-bm-Wv K-hn-sâ {]-Xn-I-c-Ww. 800þte-sd {_n-«o-jp-ImÀ C-Xph-sc sF-kn-knð tN-cm-\m-bn kn-dn-b-bn-te-¡pw C-dm-Jn-te¡pw t]m-bn-«p-sï-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. C-Xnð ]-Ip-Xn-tbm-fw t]À ]-e-L-«-§-fn-em-bn Xn-cn-s¨-¯n. 130 t]À sImñ-s¸-«p. 270 t]-cm-Wv C-\n ti-jn-¡p-óXv.
kn-dn-b-bnepw C-dm-Jn-epw {]-hÀ-¯n-¡p-ó {_n-«o-jv thym-a-tk-\, {_n-«ojv sF-kn-kp-Im-sc Xn-c-ªp-]n-Sn-¨v h-[n-¡p-I-bm-sW-ó dn-t¸mÀ-«p-IÄ C-s¡mñ-amZyw ]p-d-¯p-h-ón-c-póp. {]-tXy-Iw en-kv-äv X-¿m-dm-¡n A-h-cp-Å {]-tZi-¯v Iq-S-p-Xð B-{I-a-W-§Ä kw-L-Sn-¸n-¡p-I-bm-Wv thym-atk-\ sN-bv-XXv. ti-jn-¡p-ó-h-scbpw {_n-«o-jv ssk\yw Cñmbv-a sN-¿p-sa-ó i-àam-b kq-N-\-bm-Wv C-t¸mÄ {]-Xn-tcm-[ sk-{I«-dn \ð-Ip-ó-Xv.

`o-IÀ-s¡m-¸w tN-cm³-t]m-b {_n-«o-jp-ImÀ, {_n-«³ hn-e-a-Xn-¡p-óXn-s\-sbm-s¡ A-hÀ sh-dp-¡p-óp F-óm-Wv sX-fn-bn-¨Xv. A-hÀ-¡v {_n-«-\nð Po-hn-¡m-\p-Å A-h-Im-i-am-Wv C-tXmssS \-ã-s¸-«-sXópw A-t±-lw ]-dªp. `o-I-cX-sb D-òqe-\w sN-¿p-ó-Xn-\m-Wv {_n-«o-jv ssk\yw ap³-Xq-¡w \ð-Ip-ó-Xv. `o-I-cÀ-s¡m-¸w tNÀ-ó-tXmsS, {_n-«-\n-ð-\n-óv t]m-b-hÀ¡pw cm-Py-hp-am-bp-Å _-Ôw Cñm-Xmbn. AXp-sIm-ïv Ah-sc Cñm-Xm-¡m\pw `oj-Wn F-ó-tó-¡p-am-bn A-h-km-\n-¸n-¡m\pw ssk\yw ap³-ssI-sb-Sp-¡p-saópw K-hn³ hy-à-am-¡n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category