1 GBP = 93.30 INR                       

BREAKING NEWS

]ekv-Xo³ {]iv-\ ]-cn-lm-c-¯n-sâ A-hkm-\ {]-Xo-£-bv-t¡-ä Xn-cn-¨Sn; l-amkpw C-{km-tbepw C-\n t\À-¡p-t\À; tem-I-sa-¼mSpw {]-Xntj-[ k-a-c-§Ä s]m-«n-¸p-d-s¸«p; A-ta-cn-¡-bp-am-bp-Å Ad-_v cm-{ã-§-fp-sS _-Ôw A-h-km-\n-¸n-¡m³ B-lzm\w; C-{km-tb-en-\p-am{Xw B-Ëm-Zw

Britishmalayali
kz´wteJI³

]-Ýn-ta-jy-bnð k-am-[m-\w ]p-e-cp-sa-ó {]-Xo-£-bv-¡p-tað A-h-km\-s¯ B-Wn-bm-Wv A-ta-cn-¡³ {]-knUâv sUm-WmÄ-Uv {S-]v A-Sn-¨p-I-b-än-bXv. P-dp-k-te-an-s\ C-{km-tb-en-sâ X-e-Øm-\-am-bn {]-Jym-]n-¨p-sIm-ïp-Å {Sw-]n-sâ {]-Jym]-\w F-cn-Xo-bnð F-®-sbm-gn-¡p-ó-Xn-\v Xp-ey-ambn. tem-I-sa-¼m-Sp-ap-Å cm-Py-§Ä {Sw-]n-sâ {]-Jym-]-\-¯n-s\-Xn-sc cw-K-¯p-h-óXpw Cu {]-Jym-]-\-ap-ïm-¡m³ t]m-Ip-ó Zq-c-hym-]-Iam-b {]-Xym-Lm-X-§Ä ap-ónð-¡ïp-sIm-ïmWv. N-cn-{X-Zn-h-k-sa-óv {]-Jym-]n¨v Cu Xo-cp-am\-s¯ C-{km-tbð {]-[m-\-a{´n s_-ô-an³ s\-X-\ym-lp kzmK-Xw sN-bv-sX-¦nepw ]-e-kv-Xo³ kw-L-S-\bm-b l-amkv, \-c-I-¯n-sâ hm-Xn-ep-I-fm-Wv {Sw-]v Xp-d-ón-«-sX-óv Xn-cn-¨-Sn¨-Xv h-cm-\n-cn-¡p-ó kw-LÀ-j-¯n-sâ \m-fpI-sf hn-fn-¨p-]-d-bp-ó-Xmbn.


C-{k-tbepw ]-e-kv-Xo\pw kv-´w X-e-Øm-\-sa-óv A-h-Im-i-s¸-«n-cp-ó \-K-c-am-bn-cp-óp P-dp-k-tew. Pq-Xcpw ap-Éo-§fpw ss{I-kv-X-hcpw Hcp-t]m-se ]p-Wy-`q-an-bm-bn I-ïn-cp-ó \-K-c-am-WnXv. ]-Sn-ªm-d³ P-dp-k-te-an-s\ ap-t¼ X-e-Øm-\-am-bn {]-Jym-]n-¨n-cp-ó C-{km-tbð, 1967þð bp-²-¯n-eq-sS In-g-¡³ P-dp-k-teapw ]n-Sn-s¨-Sp-¯v A-[o-\-X-bn-em-¡n-bn-cn-¡p-I-bmWv. ]-e-kv-Xo³-ImÀ X-e-Øm-\- \-K-c-am-bn I-ïn-cp-ó In-g-¡³ P-dp-ktew Iq-Sn C-t¸mÄ C-{km-tbð X-e-Øm-\-am-bn am-dnb-Xv kw-LÀ-jw aqÀ-On-¡m-t\ C-S-h-cp¯q. am-{Xañ, ap-Éo-§-fp-sS hn-ip-²-tI-{µam-b Að A-Jv-vk ]-Ånbpw Pq-X-cp-sS ]p-Wy-tI-{µam-b hn-em-]-¯n-sâ a-Xnepw C-hn-sS-bm-Wv. hn-ip-²-`q-an-¡m-bn \-Sóp-sIm-ïn-cp-ó bp-²-¯n\pw c-à-s¨m-cn-¨n-en\pw B-¡w Iq-«p-ó-Xm-bn {Sw-]n-sâ {]-Jym-]\w.

P-dp-ktew kw-_-Ôn-¨ XÀ-¡w NÀ-¨-I-fn-eq-sS ]-cn-l-cn-¡-W-sa-ó \-b-X-{´-am-Wv ap³Im-e A-ta-cn-¡³ {]-kn-U³-dp-amÀ kzo-I-cn-¨n-cp-óXv. F-ómð, A-Xnð-\n-sóm-s¡ hy-Xn-N-en-¨v P-dp-k-te-an-s\ C-{km-tb-e-n-sâ X-e-Øm-\-am-bn {]-Jym-]n-¨ {Sw]v, A-ta-cn-¡³ \-bX-{´ Im-cyme-bw sSð A-ho-hnð-\n-óv C-hn-tS-¡v am-dp-ó-Xmbpw A-dn-bn¨p. XÀ-¡-`q-an-bm-b-Xn-\mð, P-dp-k-te-anð a-säm-cp cm-Py-¯n\pw Øm-\]-Xn Im-cym-e-b-an-sñ-ón-cn-s¡, {Sw-]n-sâ Xo-cp-am-\w G-I-]-£o-b-am-sb-ó A-`n-{]m-b-am-Wv tem-I-cm-{ã-§Ä-¡p-Å-Xv. tem-I-cm-{ã-§-fnð, {]-tXy-In-¨v apÉow `q-cn-]-£ cm-Py-§-fnð A-ta-cn-¡³ hn-cp-² a-t\m-`m-h-¯n-\v i-àn-]-I-cp-ó-Xm-Wv {Sw-]n-sâ Xo-cp-am\w.

A-\p-Zn-\w kw-LÀ-jw \-Sóp-sIm-ïn-cp-ó ]-Ýn-ta-jy-bnð k-ao-]-Ime-¯v k-am-[m-\w Xn-cn-¨p-h-ón-cp-óp. A-X-¸m-sS X-In-Sw-a-dn-¡p-ó-Xm-Wv {Sw-]n-sâ {]-Jym-]\w. cïmw C-¯n^-Zv B-cw-`n-¡p-sa-ó l-am-kn-sâ {]-Jym]-\w c-à-s¨m-cn-¨n-en-\v I-f-sam-cp-§n-sb-ó {]-Jym]-\w Iq-S-n-bmWv. C-Éman-I cm-Py-§-fp-sS Iq-«m-bv-abm-b HmÀ-K-ss\-tkj³ Hm-^v C-Ém-an-Iv tImþHm-¸-tdj-sâ tbm-Kw XpÀ-¡n {]-kn-Uâv cP-]v X-¿n-]v DÀ-Zp-K³ hn-fn-¨p-tNÀ-¯Xpw ap-Éo§-sf {]-tIm-]n-¸n-¡p-ó \-b-am-Wn-sX-óv ku-Zn A-td-_y Xp-d-ó-Sn-¨Xpw Cu-Pn-]v-Xn-se sIbv-tdm-bnð A-Snb-´c tbm-Kw tN-cm³ tPmÀ-Zm\pw ]-e-kv-Xo\pw Xo-cp-am-\n-¨Xpw k-am-[m-\m-´-co-£w D-S-\nñm-Xm-Ip-sa-ó-Xn-sâ kq-N-\-I-fm-Wv.

kz-X-{´-cmPyw kz-]v-\w I-ïn-cp-ó ]-e-kv-Xo³-ImÀ-¡v {]-Xo-£-bp-sS A-hkm-\ Xn-cn-sh-«hpw C-tXm-sS Cñm-Xm-bn-cn-¡p-I-bm-sW-óm-Wv ]-e-kv-Xo³ en-_-tdj³ HmÀ-K-ss\-tk-j³ {]-Xn-I-cn-¨Xv. bp-²-¯n-te-¡v ta-Je-sb X-Ån-hn-Sp-I-bm-Wv A-ta-cn-¡-sb-óv C-dm\pw A-´m-cm-{ã \n-b-a-t¯m-Sp-Å ]-cn-lm-k-am-Wn-sX-óvv ssN-\bpw B-i-¦m-P-\-I-sa-óv d-jybpw A-`n-{]m-b-s¸«p. A-[n-\nth-i {]-tZ-iam-b In-g-¡³ P-dp-k-te-an-sâ \n-b-{´-Ww C-{km-tb-en ssk-\y-¯n-\m-sW-¦nepw C-hn-Sp-s¯ Øn-Xn-K-Xn-I-fnð am-äw h-cp-¯m³ C-{k-bm-en-\v A-h-Im-i-an-sñ-óm-Wv A-´m-cm-{ã \nb-aw A-\p-im-kn-¡p-ó-Xv. B \n-b-a-am-Wv {Sw-]v X-sâ C-{k-tbð ]-£-]m-Xn-Xz-¯n-eq-sS Im-änð ]-d-¯n-bn-cn-¡p-óXv.

P-dp-k-te-an-s\ Aw-Ko-I-cn-¨-Xn-eq-sS ]p-Wy-`q-an-bnð C-{k-tbð \-S¯n-b ssI-tb-ä-M-sfbpw \nÀ-an-Xn-I-sfbpw Aw-Ko-I-cn-¡p-I-bm-Wv A-ta-cn-¡. sSð A-ho-hn-ð-\n-óv P-dp-k-te-an-te-¡v \-bX-{´ Im-cyme-bw am-ä-W-sa-ó B-h-iy-¯n-\v A-ta-cn-¡-bnð ]-g-¡-apïv. C-{k-tb-en A-\p-Iq-en-I-fpsS Cu B-h-iyw Aw-Ko-I-cn¨p-sIm-ïv 1995þð P-dp-ktew \-bX-{´ Im-cym-e-b \nb-aw bp.Fkv. tIm¬-{K-kv ]m-Êm-¡n-bn-cpóp. F-ómð, ]-Ýn-ta-jy-bn-se kw-LÀ-jm-h-Ø I-W-¡n-se-Sp-¯v C-Xv \-S-¸m-¡m-X-n-cn-¡m-\p-Å hn-th-N-\ _p-²n C-Xp-h-sc-bp-Å {]-kn-Uâp-amÀ Im-Wn¨p. F-ómð, X-sâ Xn-c-sª-Sp-¸v hm-Kv-Zm-\-§fn-sem-óm-b Im-cym-e-b am-äw \-S-¸m-¡p-hm³ {Sw-]n-\v c-ïm-a-sXm-óv B-tem-Nn-t¡-ïn-h-ónñ.

A-ta-cn-¡bpw D¯-c-sIm-dn-b-bp-am-bp-Å kw-LÀ-j-s¯-¡mÄ th-K-¯nð P-dp-ktew {]-Jym]-\w temI-s¯ c-ïm-bn `n-ó-¸n-¡p-sa-óm-Wv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-óXv. C-Éman-I tN-cn-bpw A-ta-cn-¡³þC-{k-tbð ]-£ tN-cn-bpw cq-]-s¸-Sp-ó-Xn-\mIpw h-cpw-Zn-\-§Ä km£yw h-ln-¡p-I. aq-óp-e-£-t¯m-fw ]-e-kv-Xo³-ImÀ Xm-a-kn-¡p-ó In-g-¡³ P-dp-k-te-anð C-\n-bp-Å \m-fp-I-fnð C-{k-tbð ssk-\y-¯n-sâ C-S-s]-Sð ta-Je-sb I-em-]-¯n-te-¡v X-Ån-hn-Sm\pw km-[y-X-bp-ïv. 1948þð C-{k-tbð Øm-]n-¡-s¸-«-Xp-ap-Xð A-h-tcm-Sv a-a-X Im-Wn-¡p-óp-sï-¦nepw P-dp-ktew hn-j-b-¯nð A-ta-cn-¡ CX-c-tem-I-¯n-sâ hn-Im-c-¯n\pw C-Xph-sc {]m-[m\yw Ið-]n-¨n-cp-óp. A-Xm-Wv {Sw-]n-sâ {]-Jym-]-\-t¯m-sS Cñm-Xm-bXv.

P-dp-ktew \-bX-{´ Im-cym-e-b \nb-aw \-S-¸m-¡m-Xn-cn-¡p-ó-Xn\v Hmtcm B-dp-am-kw Iq-Sp-t¼mgpw AX-Xv Ime-s¯ {]-kn-Uâp-amÀ H-¸n-Sp-ó-Xm-bn-cp-óp C-Xp-h-sc-bp-Å ]-Xnhv. A-Sp-¯ B-dp-am-k-t¯-¡v \nb-aw \-S-¸m-¡m-Xn-cn-¡p-ó-Xn-\v {Sw-]v \n-b-a-¯nð H-¸p-sh-t¡-ïn-bn-cpó-Xv I-gn-ª Xn-¦-fm-gv-N-bm-bn-cpóp. A-Xn-\v {Sw-]v X-¿m-dm-Im-Xn-cp-ó-t¸mÄ-¯-só G-Xp-\n-an-jhpw C¯-c-sam-cp {]-Jym-]-\-ap-ïm-tb-¡m-sa-ó kq-N-\-Ifpw D-bÀ-óp-h-ón-cpóp. C-{k-tben-t\m-Sp-Å a-t\m-`m-h-¯nð {]-Xn-tj-[n¨v sF-Iy-cm-{ã k-`-bp-sS t]m-j-I-kw-L-S-\bm-b bp-s\kv-tIm-bnð-\n-óv A-ta-cn-¡ ]n-òm-dn-b-t¸mgpw C-tX kq-N-\ A-´-co-£-¯n-ep-ïm-bn-cpóp.

ku-Zn A-td-_y-b-S-¡-ap-Å k-Jy-cm-Py-§-fp-sS Xm-Xv-]-cy-§Ä a-dn-I-Sóp-sIm-ïm-Wv {Sw]v Cu {]-Jym]-\w \-S-¯n-b-sX-óXpw {i-t²-b-am-Wv. B-tKm-f-X-e-¯nð ap-Éo§-sf {]-tIm-]n-¸n-¡p-ó-Xm-bn Cu Xo-cp-am-\-sa-óv {Sw-]n-s\ t\-cn-«v t^m-Wnð hn-fn-¨v ku-Zn cm-Pm-hv kð-am³ A-dn-bn-¨-p. tPmÀ-Zm-\n-se A-Ðp-Å cm-Pmhpw {]-iv-\-¯nð X-sâ B-i-¦ {Sw-]n-s\ A-dn-bn¨p. ]-Ýn-ta-jy-bn-se kp-c-£bpw Øn-c-Xbpw Cñm-Xm-¡p-ó Xo-cp-am-\-sa-óm-Wv A-t±-lw {]-Xn-I-cn-¨Xv.

P-dp-k-te-an-sâ ]Z-hn kw-_-Ôn-¨v Xo-cp-am-\n-t¡ï-Xv C-{k-tbepw ]-e-kv-Xo\pw X-½nð NÀ-¨-I-fn-eq-sS-bm-sW-ó A-`n-{]m-b-am-Wv {^m³-kn\pw PÀ-a-\n¡pw bp-sI-bv-¡p-ap-ÅXv. Xo-cp-am-\w ]p-\x-]-cn-tim-[n-¡-W-sa-óv {^-ôv {]-kn-Uâv F-½m-\p-hð a-m-t{Im¬ {Sw]n-t\m-Sv B-h-iy-s¸«p. {]-Jym-]-\-ap-ïm-¡n-tb-¡m-hp-ó {]-Xym-Lm-X-§-fnð X-sâ I-Sp-¯ B-i-¦ {^m³-kn-kv amÀ-]m-¸bpw tc-J-s¸-Sp¯n. P-dp-k-te-an-se Xð-Øn-Xn Xp-S-cp-ó-Xm-Wv A-`n-Im-ay-sa-óv tem-Iw ap-gp-h³ I-cp-Xp-t¼m-gpw, {Sw-]v th-dn-s«m-cp h-gn Xn-c-sª-Sp¯-Xv C-\n-bp-Å \m-fp-I-fnð tem-I-¯n-sâ D-d-¡w sI-Sp-¯p-sa-óv XoÀ-¨-bm-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category