1 GBP = 94.90 INR                       

BREAKING NEWS

]p\À-hn-hmlw: Ipssh-änð \-gvkm-b a-[y-h-b-kv-Ibm-b kv-{Xo-¡v hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ipssh-änð \-gvkm-b a-[y-h-b-kv-Ibm-b kv-{Xo-¡v hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 50 h-bkv. ]p-\-À-hn-hm-l-amWv. {In-kv-Xy³ a-X-¯nð-s¸-« G-Xp hn-`m-K-¯nð \n-ópw kzo-I-cn-¡pw. 50þ55 hb-kv A-`n-Im-ayw. bp-sI-bnð sk-änð -sN-bv-Xn-cn-¡p-ó-hÀ-¡v ap³-KW\.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07413014405

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam