1 GBP = 94.90 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI-bnð tPm-en sN-¿p-ó {_n-«o-jv ]u-c-Xz-ap-Å {In-kv-Xy³ bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b hc-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI-bn-se {]ap-J I-¼-\n-bnð tPm-en sN-¿p-ó _tbm þsa-Un-¡ð F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó 24 h-b-kp-Å bp-h-Xn-¡v Im-¯-en-Iv, HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸« ssZ-h-`-b-ap-Å bp-hm-¡-fnð \nópw hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I þ 07424128187

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam