1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

]pcp-j\pw kv-{Xobpw B-{K-ln-¡p-ó-Xv 25 an-\näv; ^-e-¯nð km-[y-am-Ip-ó-Xv 15 an-\n-äpw; G-ähpw ZpÀ-_-eÀ C-´y-¡mÀ; A-ta-cn-¡-bnð \-S-ó H-cp sk-Iv-kv kÀ-th ^-ew ]-d-bpó-Xv

Britishmalayali
kz´wteJI³

F-{X-t\-cw sk-Iv-kn-teÀ-s¸-S-W-sa-óm-Wv \n-§Ä B-{K-ln-¡p-óXv? A-tX-¡p-dn¨v Hm-tcm-cp-¯À¡pw Hmtcm A-h-Im-i-hm-Z-§-fp-ïm-Ipw. F-ómð, bm-YmÀ-Yyw C-sXm-óp-a-ñ. tkm-kn tU-äv-kv tUm-«v tImw F-ó sh_v-ssk-äv A-Sp-¯n-sS \-S¯n-b kÀ-th -tem-I-s¯ hnhn-[ cm-Py-§-fn-ep-Å-h-cp-sS ssew-Kn-Im-`n-cp-Nn-IÄ hy-à-am-¡p-óp.


ssewKn-I _-Ôw Iq-Sp-Xð t\-cw \n-e-\nð-¡-W-sa-óv B-{K-ln-¡p-ó-h-cnð ap-ónð kv-{Xo-I-fm-Wv. 25 an-\n-äpw 51 sk-¡³Upw sk-Iv-kv \o-ïp-\nð-¡-W-sa-óm-Wv kv-{Xo-I-fp-sS B-{Klw. ]p-cp-j\pw G-sd-¡p-sd k-am-\am-b k-a-b-am-Wv {]-Xo-£n-¡p-ó-Xv. 25 an-\n-äpw 43 sk-¡³-Up-am-Wv ]p-cpj-sâ B-{Klw.

F-ómð, kw-`-hn-¡pó-Xv C-sXm-ópañ. i-cm-i-cn 15 an-\n-äm-Ip-t¼m-tg¡pw sk-Iv-kv A-h-km-\n-¡p-óp. Iq-Sp-Xð t\-cw sk-Iv-kn-teÀ-s¸-Sm³ km-[n-¡pó-Xv A-ta-cn-¡-bnepw Im-\-U-bn-ep-ap-Å-h-cm-Wv. 17 an-\n-täm-fw. 16 an-\n-äpw 58 sk-¡³-Up-am-bn {_n-«o-jp-ImÀ c-ïm-a-Xp-ïv. kÀ-th ^-ew C-´y-¡mÀ-¡v H«pw X-só k-t´m-jw ]-I-cp-óXñ. Im-c-Ww, sk-Iv-knð temI-s¯ G-ä-hpw ZpÀ-_-e-cm-bn I-sï-¯n-bn-cn-¡pó-Xv C-´y-¡m-sc-bm-Wv. 15 an-\n-äpw 15 sk-¡³-Up-am-Wv C-´y-¡m-cp-sS sk-Iv-kv k-abw.

sk-Iv-knð Xm-Xv-]cyw \-ã-s¸-Sp-ó-Xn\pw ]-e Im-c-W-§-fp-sï-óv lq-Ì-Wn-se sk-Iv-kv sX-dm-¸n-Ìv ta-cn tPm dm-]n-\n ]-d-bpóp. ]-c-kv-]-c-ap-Å hn-tZz-j-am-Wv AXn-semóv. ]p-d¯p-t]m-hp-Itbm {]-iv-\-§Ä kw-km-cn-¨p- XoÀ-¡p-Itbm B-Wv C-Xn-s\m-cp ]-cn-lm-cw.

i-co-c-s¯-¡p-dn-¨p-Å B-ß-hn-izm-khpw hen-sbm-cp L-S-I-amWv. \n-§-fp-sS cq-]-¯nð \n-§Ä¡v B-ß-hn-izm-k-an-sñ-¦nð \-sñm-cp ssewKn-I Po-hn-Xw e-`n-¡-W-sa-ónñ. kv-{Xo-I-sf-bm-Wv A-Xv Iq-Sp-Xð _m-[n-¡p-ó-Xv. 52 i-X-am-\-t¯m-fw kv-{XoIÄ Cu Imc-Ww sIm-ïv sk-Iv-kn-teÀ-s¸-Sm-sX t]m-Ip-óp-sh-óv kÀ-th kq-Nn-¸n-¡p-óp.

Iq-Sp-Xð ssewKn-I ]-¦m-fn-I-fp-sï-¦nepw sk-Iv-kv Xm-Xv-]-cyw \-in-¡m-sa-óv dm-]n-\n ]-d-bpóp. H-cp _-Ô-¯nð-\n-óv A-Sp-¯-Xn-te-¡v am-dn-s¡m-ïn-cp-ómð, B-tcmSpw kv-t\-l-anñm-¯ A-h-Ø-h-cpw. KÀ-`\n-tcm-[-\-¯n-\m-bn D-]-tbm-Kn-¡p-ó a-cp-óp-Ifpw Nn-e-t¸mÄ sk-Ivkn-t\m-Sp-Å Xm-Xv-]cyw Ip-d-t¨-¡pw. Kp-fn-I-Ifpw Ip-¯n-sh-¸p-Ifpw tIm-¸À Sn t]m-ep-Å KÀ-`-\n-tcm-[-\ amÀ-K-§fpw C§-s\ kw-`-hn-¡m³ Im-c-W-am-tb-¡pw.

]-¦m-fn a-säm-cm-sf A-an-X-am-bn {i-²n-¡pó-Xv \n-§-fnð A-kq-bbpw ssew-KnI-X-tbm-Sp-Å Xm-Xv-]-cy-¡p-d-hn\pw Im-c-W-am-Ipw. ]-¦m-fn \n§-sf Xr-]v-Xn-s¸-Sp-¯p-ón-sñ-¦n-epw A-Xv Xm-Xv-]cyw \-ã-s¸-Sp-¯n-tb-¡mw. Iq-Sp-Xð Im-ew H-cp-an-¨v Po-hn-¡p-ó-hÀ-¡n-S-bnð X-m-Xv-]-cy-¡pd-hv t\c-s¯ ]n-Sn-s]-Sm-saópw dm-]n-\n ]-d-bpóp. Nn-e a-cp-óp-IÄ I-gn-¡p-ó-Xnâ ]mÀ-iz-^-e-am-bn ssewKn-I Xr-j-W Ip-d-bm\pw h-gn-bp-ïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category