1 GBP = 101.50 INR                       

BREAKING NEWS

tdm-t_m-«p-IÄ G-sd ssh-Im-sX kzm-`mhn-I _p-²n ssI-h-cn-¡pw; a-\p-jy-\v A-km-[y-am-b-sXñmw sN-¿p-ó-tXm-sSm-¸w a-\p-jy-Ip-e-s¯ sIm-sóm-Sp-¡p-Ibpw sN-¿pw; G-ähpw ]pXn-b I-ïp-]n-Sp¯w `-b-s¸-Sp-¯p-ó-Xv

Britishmalayali
kz´wteJI³

tkm^n-b Fó tdm-t_m-«n-\v ku-Zn A-td-_y ]u-cXzw \ð-In-bXpw tkm^n-b A-`n-ap-J-§Ä \ð-Ip-óXpw A-Sp-¯n-sS tem-Iw A-Ûp-X-t¯m-sS-bm-Wv I-ïXv. B A-Ûp-Xw C-\n km-[m-c-W- Im-gv-N-bm-Ip-sa-óm-Wv kqN-\. tdm-t_m-«p-IÄ a-\p-jy-sc-t¸m-se kzm-`mhn-I _p-²n ssI-h-cn-¡p-ó Im-ew hn-Zq-c-a-sñ-óm-Wv im-kv{X-tem-Iw hn-e-bn-cp-¯p-óXv. a-\p-jy-km-[y-añm-¯ Im-cy-§-sfñmw C-\n b-{´-a-\p-jyÀ \-S-¸m-¡pw.


A-tXm-sSm-¸w hen-sbm-cp `o-j-Wnbpw D-bÀ-óp-h-cp-óp-ïv. tdm-t_m-«p-IÄ tem-Iw ]n-Sn-s¨-Sp-¡p-I-bpw a-\p-jy-Ipe-s¯ sIm-sóm-Sp-¡p-Ibpw sN-¿p-ó Im-ehpw kw-`-hn-t¨-¡mw. b-{´-§Ä-¡v a-\p-jy-cp-sS _p-²n ssI-h-cp-ó Im-ew hn-Zq-c-a-sñ-óv hn-Jym-X im-kv-{X-Ú³ Ìo-^³ tlm-¡n-Mv A-S-¡-ap-Å-hÀ ]-d-bpóp.

Hm-¡-elm-a kv-tä-äv bq-Wn-th-gv-kn-än-bn-se C-e-{În-¡ð B³-Uv Iw-]yq-«À F³-Pn-\o-b-dn-Mv s{]m-^-Êdm-b kp-`m-jv I-¡n-sâ A-`n-{]m-b-¯nð tdm-t_m-«p-IÄ kzm-`m-hn-I _p-²n ssI-h-cn-¡pó-Xv H-tc ka-bw t\-«hpw A-]-I-Shpw \n-d-ª-Xm-Wv. ss{U-h-dnñm-sX {]-hÀ-¯n-¡p-ó Im-dp-Ifpw aäpw C-t¸mÄ-¯-só-bpïv. F-ómð, ]-cnk-cw a-\-Ên-em-¡n A-X-\p-k-cn-¨v {]-Xn-I-cn-¡p-ó b-{´-§-fmhpw `m-hn-bp-ep-ïm-hp-I-sb-óv A--t±-lw ]-d-bpóp.

]pXn-b hn-h-c-§Ä ti-J-cn-¨p-sh-¡m\pw ]g-b-h am-äm\pw ti-jn-bp-Å b-{´-§-fm-hpw `m-hn-bn-ep-ïm-hp-I. A-Xv km-[y-am-bmð kzm-`mhn-I _p-²n-bp-Å b-{´-a-\p-jyÀ D-ïm-hpw. a-\p-jy-sc-¡mÄ Iq-Sp-Xð A-dn-hp-IÄ ti-J-cn-¨p-sh-¡m\pw A-Xv km-l-N-cy-¯n-\-\p-k-cn-¨v {]-tbm-Kn-¡m-\pw b-{´-§-Ä-¡m-hpw. \n-an-j-§Ä¡-Iw hn-h-c-§Ä ti-J-cn-¨v A-X-\p-k-cn-¨v {]-hÀ-¯-\-§Ä G-tIm-]n-¸n-¡m\pw b-{´-a-\p-jyÀ-¡m-hpw.

tdm-t_m-«pI-sf hnhn-[ ta-J-e-I-fn-ð \n-tbm-Kn-¡m\pw C-Xn-eq-sS km-[n-¡pw. a-\p-jyÀ-¡v I-S-óp-sNñm³ km-[n-¡m-¯ C-S-§-fnð a-\p-jy-s\-¡mÄ A-]-{K-Y-\ ti-jn-bp-Å tdm-t_m-«p-I-sf-¯p-t¼mÄ A-Xv ]pXn-b hn-h-c-§Ä a-\p-jy-\v k-½-m\n-¡p-Ibpw sN-¿pw. C-tXm-sSm-¸w tdm-t_m-«p-IÄ h-cp-¯p-ó Ip-ä-Ir-Xy-§fpw hÀ-[n-¡pw. tdm-t_m-«n-sâ t{]m-{Km-an-§n-se ]n-g-hp-aq-ew H-cmÄ a-cn-¨mð B-cm-Wv D-¯-c-hm-Zn-sbó tNm-Zyhpw C-tXm-sSm-¸w i-àn-s¸-Sp-óp-ïv.

2016þð lyq-a³ ssd-äv-kv hm¨v Cu {]-iv-\-¯n-\v \ðIn-b D¯-cw hn-Nn-{X-am-Wv. tdm-t_m-«p-IÄ h-cp-¯p-ó ]n-g-hp-I-fn-eq-sS H-cmÄ-¡v Po-h-lm-\n kw-`-hn-¨-mepw Bcpw D-¯-c-hm-Zn-bsñ-óm-Wv lyq-a³ ssd-äv-kv hm-¨v ]-d-bp-óXv. C-Xv A-]-I-S-I-cam-b km-l-N-cy-amWv. InñÀ tdm-t_m-«pI-sf D-ïm-¡n B-fpI-sf sImñm³ \n-tbm-Kn-¨mð F-´mhpw kvv-Yn-Xn-sb-óv im-kv{X-tem-Iw B-i-¦-s¸-Sp-ópïv. kzm-`mhn-I _p-²n ssI-h-cn-¡pó tdm-t_m-«p-IÄ a-\p-jyÀ-¡p-t\-sc Xn-cn-ªm-tem F-ó tNm-Zyhpw ti-jn-¡p-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category