1 GBP = 92.20 INR                       

BREAKING NEWS

Un¸³-Uâ hn-k In-«-W-sa-¦nð sF--C-Fð-Sn-F-kn-\v D-bÀ-ó _m³-Uv ]mSnñ; Cw-¥o-jv Iq-Sp-Xð A-dn-bm-hpó-Xv sIm-ïv C-´y³ bp-h-Xn-¡v hn-k \n-tj-[n¨p; tlmw Hm-^o-kn-sâ Xam-i hmÀ-¯-bm-¡n {_n-«o-jv am-[y-a-§fpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

ta-Lm-e-b-¡m-cnbm-b bph-Xn kv-tIm-«v-e³-Uv-Im-c\m-b `À-¯mhn-s\m-¸w Xma-kw D-d-¸n-¡m³ Un-¸³Uâv hn-k-bv-¡v A-t]-j \ð-In-b-t¸mÄ \n-tj-[n-¡-s¸-Sp-sa-óv I-cp-Xn-b-tX-bnñ. ImcWw s_w-K-fq-cp-hnð ]Tn-¨ Cw-¥o-jv am{Xw kw-km-cn-¡p-ó A-e-Iv-km³-{Unb dn-tâm-en-sâ am-Xr`m-j Cw-¥o-jv B-bn-cpóp. AXp-sImïv sF-C-Fð-Sn-Fk-kv A-¡m-Z-an-Iv ]-co-£ X-só F-gpXn. dn-kð-«v h-ó-t¸mÄ Fñm-¯-n\pw D-bÀ-ó amÀ-¡pw.

]t£, A-Xp-I-sïmópw hn-k \ð-Im³ tlmw Hm-^o-kv X-¿m-dm-bnñ. C-{Xbpw D-bÀ-ó Cw-¥o-jv Un-¸³Uâv hn-k-bvIvv B-h-iy-anñ F-óv ]d-ªv hn-k \n-tj-[n-¡p-I-bm-Wv tlmw Hm-^o-kv C-t¸mÄ. F-¦nð hn«p-sIm-Sp-¡nñ F-ó hm-in-bnð A-e-Iv-km³-{Unb-bpw. C-t¸mgpw {_n-«o-jv cm-Pv B-sW-ó hn-Nm-cw A-§v am-än-sh-t¨-¡m³ ]-d-ªm-Wv sU-bv-en sa-bvepw _n-_n-knbpw A-S-§n-b am-[y-a-§Ä-¡v A-`n-ap-Jw \ð-In A-e-Iv-km-³-{Un-b cw-K-¯p-ÅXv.
 
A-e-Iv-km³-{Un-b-bp-sS {][m-\ {]-iv-\w C-´y-sb H-cp Cw-¥o-jv kw-km-cn-¡p-ó cm-Py-am-bn tlmw Hm-^o-kv Im-Wp-ónñ F-ó-XmWv. H-cp-`mK¯v sF-C-Fð-SnF-kv I-Sp-¸-am-¡n-b-tXm-sS \-gv-kp-am-sc In-«m-sX I-ã-s¸-Sp-ó {_n-«-\m-Wv A-tX ]-co-£-bv-¡v D-bÀ-ó _m³-Uv t\Sn-b bp-h-Xn-¡v hn-k \ð-Im-sX C-c-«-¯m-¸v Im-Wn-¡p-ó-Xv. sF-C-Fð-Sn-F-kn-\v ]I-cw {]m-tbmKn-I ]-co-£ \S-¯n A-Xnð hn-P-bn-¡p-óh-sc \-gv-kp-am-cm-bn dn-{Iq-«v sN-¿m³ Hm-Sn-\-S-¡p-I-bm-Wv C-´y-bnepw ^n-en-¸o³-knep-sam-s¡ F³-F-¨vF-kv A-[n-IrXÀ.

{_n-«-\n-te-¡v tPm-en sN-¿m³ t]mepw B-fp-h-cm-¯ km-l-N-cy-¯n-\nsS, C¯-cw Np-h-¸p-\m-S-I-fn-eq-sS B-fpI-sf AI-än \n-À-¯p-ó k-ao]-\w Aw-Ko-I-cn-¡m-\m-hn-sñ-ó \n-e-]m-Sn-em-Wv A-e-Iv-km³-{Un-bbpw `À-¯m-hv t_m-_n-bpw. KÀ-`n-Wnbm-b X-\n-¡v hn-k A-\p-h-Zn-¡m-¯ \-S-]-Sn-sb G-Xp-X-c-¯nepw tNmZyw sN-¿m-s\m-cp-§p-I-bm-WhÀ. A-e-Iv-km³-{Un-b-¡v hoïpw hn-k-bv-¡v A-t]-£n-¡m-sa-\\vv tlmw Hm-^o-kv ]-d-bp-t¼m-gpw, hn-k \n-tj-[n-¡-s¸-« km-l-Ncyw Aw-Ko-I-cn-¡m-\m-hn-sñ-óv C-hÀ ]-d-bpóp.

XpS-¡w ap-Xð A-e-Iv-km³-{Unb-¡v hn-k \ð-Im-\m-hn-sñ-ó \n-e-]m-Sn-em-bn-cp-óp A-[n-Ir-X-sc-óv t_m-_n dn-tâmð ]-dªp. hn-k \-S-]-Sn {I-a-§Ä _p-²n-ap-t«-d-n-b-Xm-sWópw AXn-s\m-cp C-an-t{K-j³ temb-sd sh-¡-W-saópw A-hÀ BZyw B-h-iy-s¸«p. A-Xp sN-bv-Xp-I-gn-ª-t¸mÄ, hn-k-bv¡v sF-C-Fð-SnF-kv F-gp-X-W-sa-ómbn. AXpw ]m-Êm-bn Fñm sX-fn-hp-Ifpw lm-P-cm-¡n-b-t¸m-gm-Wv, A-e-Iv-km³-{Unb-¡v tbmKy-X Iq-Sp-X-em-sW-ó XS-Êw ]d-ªv hn-k \n-tj-[n-¨-sX-óv t_m-_n _n-_nkn-tbm-Sv ]-dªp.

C-t¸mÄ, ]-d-bpó-Xv C-{Xbpw D-bÀó tbm-Ky-X th-sï-ómWv. Ip-d-ª ]cn-tim-[-\ a-Xn-bm-bn-cp-só-¦nð A-XmZyw ]-d-bm-am-bn-cp-óp-sh-óv t_m-_n ]-d-bp-óp. hoïpw A-t]-£n-¡m-\m-Wv tlmw Hm-^o-kv B-h-iy-s¸-Sp-óXv. Hmtcm X-h-W A-t]-£n-¡p-ó-Xn-\pw 2000 ]u-ïv ho-Xw thWw. ]-W-ap-ïm-¡m³ th-ïn \q-em-am-e-IÄ ]d-ªv B-fpI-sf _p-²n-ap-«n-¡p-I-bm-Wv tlmw Hm-^o-skópw t_m-_n Ip-ä-s¸-Sp-¯p-óp. 

Cw-¥o-jv _n-cp-Z-[m-cnbpw kw-Ko-X-Ú-bp-am-Wv A-e-Iv-km³-{Un-b. hn-k e-`n-¡-W-sa-¦nð sF-C-Fð-SnF-kv ]-co-£ ]m-km-I-W-sa-óm-Wv N«w. A-X-\p-k-cn-¨m-Wv A-e-Iv-km³-{Un-b ]-co-£ F-gp-Xn-b-Xpw. F-ómð, C-{Xbpw D-bÀ-ó _m³-Unð hn-P-bn-t¡-ïn-bn-cp-ónñ F-ó-Xm-Wv tlmw Hm-^o-kv C-t¸mÄ ]-d-bp-ó \ymbw. a-m-{Xañ, A-e-Iv-km³-{Un-b k-aÀ-¸n-¨ tc-J-I-fnð kw-i-b-ap-sïópw tlmw Hm-^o-kv A-[n-Ir-XÀ ]-d-bpóp.

Aw-KoIr-X skâ-dp-I-fnð sF-C-Fð-SnF-kv ]-co-£ F-gp-Xn ]m-km-b-Xn-sâ tc-J-I-fm-Wv hn-k-bv-¡m-bn k-aÀ-¸n-t¡-ïXv. C-Xp-sN-¿p-ó-Xnð A-e-Iv-km³-{Un-b ]-cm-P-b-s¸«p. am-{Xañ, A-t]-£-bv-s¡m-¸w A-h-iyam-b tc-J-IÄ k-aÀ-¸n-¡m-\p-am-bnñ.. {]n-tbm-dn-än hn-k e-`n-¡p-ó-Xn-\v A-hÀ-¡v hoïpw A-t]-£n-¡m-hp-ó-tX-bp-Åq Fópw tlmw Hm-^o-kv h-àm-hv ]-d-bpóp. s_w-K-fq-cp-hnð Xm-a-kn-¨v hn-k \-S-]-Sn-IÄ ]qÀ-¯n-bm-¡p-ó-Xn-sâ _p-²n-ap-«p-I-fm-Wv A-e-Iv-km³-{Un-b-bpw t_m-_nbpw \n-c-¯p-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category