1 GBP = 94.90 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI-bnð \-gv-km-bn tPm-en sN-¿p-ó C-c-«-Ifmb bp-h-Xn-IÄ-¡v h-c-òm-sc B-h-iy-apïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

t_mw-s_-bnð P-\n-¨p h-fÀ-óv bp-sI-bnð \-gv-km-bn (C-c-«IÄ, h-b-kv 28) tPm-en sN-¿p-ó Im-¯-en-Iv hn-`m-K-¯nð-s¸-« kp-µ-cn-Ifm-b bp-h-Xn-IÄ-¡v A-\p-tbm-Py-am-b hn-hmlm-tem-N-\IÄ £-Wn-¡póp.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-Iþ 07877565316

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam