1 GBP = 94.90 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó F-ôn-\o-bdmb {In-kv-Xy³ bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp

Britishmalayali
kz´wteJI³

{]ap-J Øm-]-\-¯nð F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-sI-bnð sk-än-em-bn-cn-¡p-ó {In-kv-Xy³ bp-h-Xn-¡v (29 h-bkv) A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07419337747

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam