1 GBP = 94.90 INR                       

BREAKING NEWS

Ip-ssh-änð sa-¡m-\n-¡ð F-ôn-\o-bdm-b {In-kv-Xy³ HmÀ-¯-tUm-Ivkv bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð \nópw h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ip-ssh-änð sa-¡m-\n-¡ð F-ôn-\o-bdm-b {In-kv-Xy³ HmÀ-¯-tUm-Ivkv bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð \nópw h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. 27 h-b-km-Wv {]mbw. \m-«nð ]-¯-\w-Xn-« kz-tZ-inbm-b bp-hm-hn-\v 180 skân-ao-ä-dm-Wv D-bcw.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-Iþ sPkn: 07846174997

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam