1 GBP = 102.80 INR                       

BREAKING NEWS

t^kv-_p-¡nð t]m-Ìn-Sm³ C-\n Fñm-hcpw ]-Ww \ð-tI-ïn-hcp-tam? s\-äv hnÀ-Nzm-en-än hn-[n-bp-sS `m-K-am-bn tkm-jyð ao-Un-b-bnð NÀ¨ sIm-gp-¡p-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-\-§n-bmð t^-kv-_p-¡nð t]m-kv-än-Sp-ó-h-cm-Wv a-e-bm-fn-IÄ. B-Im-i-¯n-\v Io-gn-ep-Å Fñm-¯n-s\bpw Ip-dn-¨p-Å A-`n-{]m-b-{]-I-S-\-§Ä \-S-¯m-\p-Å th-Zn-bm-Wv Nn-eÀ-¡nXv. F-ómð, Cu A-`n-{]m-b-{]-I-S-\-¯n-\v ]-Ww sIm-Sp-t¡-ïn-hóm-tem? t]m-kv-än-Sp-ó-Xn-\v {]-Xn-am-kw \nÝn-X Xp-I ho-Xw h-cn-kwJy Cu-Sm-¡m³ t^-kv-_p-¡v B-tem-Nn-¡p-óp-sh-óm-Wv G-ähp-sam-Sp-hne-s¯ dn-t¸mÀ«v. A-ta-cn-¡-bnð s\-äv hnÀ-Nzm-en-än \n-b-a-§Ä d-±m-¡m-\p-Å s^-U-dð I-ayq-Wn-t¡-j³-kv I-½nj-sâ Xo-cp-am-\-¯n-sâ ]-Ým-¯-e-¯n-emWv Cu NÀ¨ sIm-gp-¡p-óXv.


hy-Xykv-X sh_v-ssk-äp-IÄ k-µÀ-in-¡p-ó D-]-t`m-àm-¡-fnð-\n-óv CâÀ-s\-äv tk-h-\-Z-Xm-¡Ä-¡v hy-Xykv-X \nc¡v Cu-Sm-¡m-\p-ïm-bn-cp-ó \n-b-{´-Ww Cu Xo-cp-am-\-t¯m-sS Cñm-Xm-Ipw. A-Xm-Wv t^-kv-_p-¡v Aw-K-§-fnð-\n-óv {]-Xn-am-kw h-cn-kwJy Cu-Sm-¡n-tb-¡p-sa-ó A-`yq-l-¯n-\v i-àn-]-I-cm³ Im-cWw. Fñm sh_v-ssk-äp-I-sfbpw H-tc t]m-se Im-tW-ï B-hiyw tk-h-\-Zm-Xm-¡Ä-¡v Cñm-Xm-Ip-ó-tXmsS, A-hÀ t^-kv-_p-¡v t]m-se P-\-{]o-Xn-tbdn-b sh_v-ssk-äp-IÄ-¡v ]Ww Cu-Sm-¡p-ó km-l-Ncyw h-cpw.

P-\-{]o-Xn-tbdn-b sh_v-ssk-äp-IÄ-¡v Iq-Sp-Xð _m³-Uv-hn-¯v D-]-tbm-Kn-t¡-ïn-h-cpw. A-h-cnð-\n-óv tk-h-\-Zm-Xm-¡Ä Iq-Sp-Xð ]Ww Cu-Sm-¡n-bmð, sh_v-ssk-äp-IÄ A-Xv D-]-t`m-àm-¡-fnð-\nópw Cu-Sm-¡m³ Xp-S-§pw. t^-kv-_p-¡v t]m-kv-än-Sp-ó-Xn-\v ]-Ww hm-§n-tb-¡p-sa-ó A-`yq-lw i-à-am-Im³ C-Xm-Wv Im-cWw. F-ómð, C-¯-c-sam-cp B-tem-N-\ G-sX-¦nep-sam-cp L-«-¯nð B-tem-Nn-¨n-«n-sñ-óv t^-kv-_p-¡v A-[n-Ir-XÀ hy-à-am-¡póp.

tem-I-sa-¼m-Sp-am-bn 200 tIm-Sn-tbm-fw t]À t^-kv-_p-¡v D-]-tbm-Kn-¡p-óp-sï-óm-Wv I-W-¡m-¡p-óXv. t^-kv-_p-¡v D-]-tbm-Kn-¡p-ó-Xn\v H-cn-¡epw \n-§Ä ]-Ww ap-S-t¡-ïn-h-cn-sñ-óm-Wv A-[n-Ir-XÀ ap-¼v hy-à-am-¡n-bn-cp-óXv. Cu \n-e-]m-Sn-\v C-t¸mgpw am-ä-an-sñ-óv t^-kv-_p-¡v hr-¯-§Ä ]-d-bpóp. t^-kv-_p-¡v H-cp kuP-\y sh_v-ssk-äm-sWópw A-Xp-]-tbm-Kn-¡p-ó-Xn-\v H-cn-¡epw \n-§Ä ]-Ww \ð-tI-ïn-h-cn-sñópw Imen-t^mÀWn-b B-Øm-\am-b t^-kv-_p-¡v C-t¸m-gpw Dd-¸v X-cpóp.

t^-kv-_p-¡v ]Ww Cu-Sm-¡m³ t]m-Ip-óp-shópw Cu k-tµ-iw \n-§-fp-sS hm-fnð t]m-kv-äv sN-¿p-ó-hÀ-¡v am{Xw A-Xv kuu-P-\y-am-bn Xp-S-cp-sa-óp-sam-s¡-bpÅ t]m-kv-äv ]c-s¡ hym-]n-¡p-ópïv. C¯-cw hym-P {]-N-c-W-§-fnð hn-iz-kn-¡-cp-sX-óv t^-kv-_p-¡v hy-à-am-¡póp. C¯-cw k-tµ-iw {]-N-cn-¸n-¡p-óh-sc t»m-¡v N-¿m\pw k-tµ-i-§Ä Un-eo-äv sN-¿m\pw t^-kv-_p¡v Hu-tZym-Kn-I-am-bn hy-à-am-¡póp. F-ómð, t^-kv-_p-¡n-\v ]Ww Cu-Sm-¡m³ t]m-Ip-óp-sh-ó NÀ-¨-IÄ sIm-gp-¡p-I-bm-Wv C-t¸m-gpw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category