1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

Côn... sh-fp-¯p-Ån... a-[p-c-¡n-g-§v... X-®n-a-¯³... \n-§-fp-sS ssewKn-I Po-hnX-s¯ B-th-i-`-cn-X-am-¡m³ Cu `-£-W-§Ä ]-co-£n-¡q

Britishmalayali
kz´wteJI³

ssew-Kn-I-X-bnð Xm-Xv-]-cy-¡pd-hv tXm-óp-óp-tïm? A-sñ-¦nð ti-jn-¡p-dhv? F-¦nð \n-§-fp-sS `-£-W-Im-cy-¯nð te-iw am-äw h-cp¯q. Nn-e km-[m-c-W `-£y-h-kv-Xp-¡Ä-Iq-Sn hn-`-h-§-fnð DÄ-s¸-Sp-¯n-bmð In-S-¡-bnð \n-§Ä-¡v Iq-Sp-Xð tim-`n-¡m-\m-Ip-sa-óv K-th-j-IÀ ]-d-bpóp. ]p-cp-j-òmÀ¡pw kv-{Xo-IÄ¡pw C-h Hcp-t]m-se Kp-Ww sN-¿p-ó-Xm-sW-óv \yq-{So-jy\m-b km-d ^v-tfm-hÀ ]-d-bpóp.

Nn-e a-cp-óp-I-fp-sS D-]-tbm-Kw ssew-Kn-I-X-sb _m-[n-¡m-dpïv. A¯-cw {]-iv-\w t\-cn-Sp-ó-hÀ¡pw `-£-W-io-e-¯n-se am-äw Kp-Ww sN-¿p-sa-óm-Wv C-h-cp-sS A-`n-{]mbw. ssew-KnX-sb D-WÀ-¯m³ t]m-ó ^m-än B-kn-Up-IÄ hÀ-[n-¸n-¡p-Ibpw Hta-K {Xo t]m-epÅ ssh-ä-an-\p-IÄ \ð-Ip-Ibpw sN-¿p-sa-ó-Xm-Wv `-£y-h-kv-Xp-¡Ä h-cp-¯p-ó amäw. ao³, hn-hn-[Xcw ]-cn-¸pIÄ, ap-« Xp-S-§n-b-h C-Xn-\p-¯-a-amWv.

kw-kv-I-cn-¨ `-£-W-¯n-\v ]I-cw [m-cm-fw C-e-¡-dn-IÄ I-gn-¨mð AXpw D-WÀ-hp-ïm-¡pw. Bð-¡-sse³ U-b-äm-Wv ssew-Kn-IX-sb k-lm-bn-¡p-óXv. hmXw. Aan-X h®w, tlmÀ-tam¬ A-k-´p-en-Xmh-Ø, {]-talw, lr-t{Zm-Kw F-ón-h-bp-Å-hÀ-¡v ssewKn-I Xm-Xv-]-cy-§-Ä Ip-dbp-I kzm-`m-hn-I-amWv. A-hÀ-¡mWv Cu `-£y-co-Xn-IÄ k-lm-b-I-am-Ip-óXv.

ssh-ä-an³ kn A-S-§n-bn-«p-Å `-£-W-]-ZmÀ-Y-§Ä I-gn-¡pó-Xv c-à-{]-hm-lw hÀ-[n-¸n-¡p-Ibpw ssewKn-X Xrjv-W D-WÀ-¯p-Ibpw sN-¿pw. t{_m-t¡m-en t]m-ep-Å-h C-Xn-\p-¯-a-amWv. kn-¦v [m-cm-f-am-bn A-S-§n-bn-«p-Å I-¸-e-ïn, C-d-¨n, kv-]n-\m¨v Xp-S-§n-b-hbpw I-gn-¡m-hp-ó-Xm-Wv. B-tcm-Ky-ap-Å _o-tPm-Xv-]m-Z-\-¯n-\v kn-¦v A-Xym-h-iy-amWv. UmÀ-¡v tNm-¡-tfäpw kn-¦v [m-cm-fw A-S§n-b `-£-W-amWv.

k-½À-Z-am-Wv In-S-¡-bnð ]-e-scbpw £o-Wn-X-cm-¡p-óXv. ssh-ä-an³ _n-bm-Wv A-hÀ-¡p-Å a-cpóv. t]mÀ¡v, Nn¡³, s{_Uv, ap-« Xp-S-§n-b-h Ah-sc k-lm-bn-¡pw. _nþtImw-¹-Iv-kv Kp-fn-Ibpw I-gn-¡m-hp-ó-XmWv. DuÀ-P-anñm-bv-a-sbbpw hn-jm-Z-s¯bpw Xc-Ww sN-¿m³ A-Xp-a-Xn-bm-Ipw. tlmÀ-tam-Wp-IÄ D-Zv-]m-Zn-¸n-¡p-ó A-{Un-\mÄ {K-Ùn-bv¡pw C-h k-lm-b-I-c-amWv.

{]Xn-tcm-[ -kw-hn-[m-\-apÄ-s¸sS, i-co-c-¯n-se Fñm-¯-c-¯n-ep-ap-Å {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡v G-ähpw A-hn-`m-Py-LS-Iw ssh-ä-an³ Un-bmWv. c-à-k-½À-Z-s¯bpw sIm-f-kv-t{Sm-fn-s\bp-sam-s¡ \n-b-{´n-¡m³ ssh-ä-an³ Un-bv-¡m-hpw. ssew-Kn-X-I-bnepw ssh-ä-an³ Un \nÀ-Wm-b-I-am-Wv. C-Xn-sâ Ipd-hv kv-{Xo-I-fnð Cu-kv-{S-P-sâbpw ]p-cp-j-òm-cnð sS-tÌm-kvsä-tdm-Wn-sâbpw Af-hv Ip-d-bp-ó-Xn-\n-S-bm-¡pw. ssh-ä-an³ Un Kpfn-I Zn-h-khpw I-gn-¡pó-Xv AXn-s\m-cp ]-cn-lm-c-amWv.

ssew-Kn-I D-WÀ-hn-\v A-Xy-´m-t]-£n-X-am-Wv tKm-Pn s_-dokv. sS-kv-ä-kvän-tdm¬ Af-hv Iq-«m³ tKm-Pn _-do-kv k-lm-bn-¡pw. kv-äm-an-\bpw D-WÀhpw D-ïm-¡m³ C-h-bv-¡m-hpw. t^m-fn-Iv B-kn-Uv A-S-§n-bn-«p-Å `-£-W ]-ZmÀ-Y-§fpw [m-cm-fw I-gn-¡Ww. ske-dn [m-cm-fw I-gn-¡pó-Xv ]p-cp-j-òm-cp-sS hn-bÀ-¸ns\ kv-{Xo-IÄ-¡v Iq-Sp-Xð B-kzm-Zy-I-c-am-¡p-sa-ó ]T-\-hp-apïv. sh-fp-¯p-Ån t\-cn-«v I-gn-¡pó-Xv ssew-Kn-Im-h-b-h-§-fn-te-¡p-Å c-à-tbm-«w Iq-«m³ k-lm-bn-¡pw. H-cp-am-kw Xp-SÀ-¨-bm-bn sh-fp-¯p-Ån I-gn-¨mð¯só Cu hy-Xym-kw t\-cn-«-dn-bm³ km-[n-¡pw.

s]m-«mkyw [m-cm-f-am-bn A-S-§n-bn-«p-Å a-[p-c-¡ng-§v c-à-k-½À-Zw Ip-d-bv-¡m³ k-lm-bn-¡p-ó-XmWv. X-®n-a-¯³ I-hn-¡pó-Xv h-bm-{K I-gn-¡p-óXp-t]m-se D-¯-a-am-sWópw km-d ^v-tfm-hÀ ]-d-bpóp. C-ôn¡pw C-¯-c-¯nð AÛp-X kn-²n-I-fpïv. C-ôn-tNÀ-¯ Nm-b Ip-Sn-¡p-óXpw I-dn-bnð C-ôn D-]-tbm-Kn-¡p-óXpw ssewKn-I ti-jn hÀ-[n-¸n-¡m³ k-lm-b-I-c-am-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category