1 GBP = 102.80 INR                       

BREAKING NEWS

_nð tK-äv-kn-s\bpw tXmð-]n-¨v B-a-tkm-Wn-sâ ap-X-em-fn I-gn-ª-hÀ-jw A-¡u-ïn-en-«-Xv 100 _n-ey¬ A-[n-I-em-`w; 50 A-Xn-k-¼-ó-cp-sS kz-¯p-¡Ä tNÀ-¯mð temI-s¯ B-sI kz-¯n-sâ 90 i-X-am\w; ]-W-¡mÀ hoïpw ]-W-¡mcpw ]m-h-§Ä ho-ïpw ]m-h-§-fp-am-Ipó-Xv Xp-S-c-p-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

Im-ip-Å-h³ hoïpw hoïpw ]-W-¯n-\v ao-sX ]-Ww Ip-an-ªp-Iq-«pó tem-I-{I-a-am-Wv \-½p-tS-Xv. tIm-So-iz-c³ i-X-tIm-So-iz-c-\m-Ip-t¼mÄ, Z-cn-{Z³ Iq-Sp-Xð Z-cn-{Z-\m-bn¯-só am-dp-óp. 2017þse A-Xn-k-¼-ó-cp-sS ]«n-I sX-fn-bn-¡p-óXpw A-Xp-Xsó. temI-s¯ G-ähpw [-\m-Vycm-b k-¼-ó-cm-sI- tNÀóv A-h-cp-sS kz-¯p-¡-fn-te-¡v H-cp-hÀ-jw sIm-ïv Iq-«n-t¨À¯-Xv H-cp- e-£w tIm-Sn (H-cp {Sn-ey¬) tUm-f-dm-Wv.


Hm¬-sse³ hn]-Wn k-Po-h-am-b-tXmsS, A-Xn-sâ {]-Xn-^e-\w k-¼-ó-cp-sS ]-«n-I-bnepw {]-I-S-amWv. B-a-tkm-Wn-sâ D-S-a sP-^v t_m-km-km-Wv temI-s¯ G-ähpw hen-b k-¼ó³. I-¼yq-«-dp-I-fp-sS hym-]-\t¯m-sS k¼-¯v hm-cn-¡q«nb ssa-t{Im-tkm-^v-äv D-S-a _nð tK-äv-kn-s\ ]n-´-Ån-bm-Wv t_m-km-kv A-Xn-k-¼-ó-\m-b-Xv. 99.6 _n-ey¬ tUm-fÀ kz-¯n-\p-S-a-bm-Wv sP-^v C-t¸mÄ. B-a-tkm-Wn-sâ aqeyw hÀ-[n-¨-tXmsS, I-gn-ª -hÀ-j-s¯-¡mÄ 34.2 _n-ey¬ tUm-f-dm-Wv t_m-km-kn-sâ kz-¯p-¡-fn-te-¡v F-¯n-bXv.

t_m-kmkpw _-nð tK-äv-kp-aS-¡w tem-I-s¯ 500 [-\m-Vy-cp-sS ]-¡-em-Wv B-tKm-f-k-¼-¯n-\v 90 i-X-am-\-t¯m-f-hp-ap-ÅXv. C-h-cp-sS ]-¡-ep-Å kz-¯p-¡-fm-sI tNÀ-¯mð 5.3 e-£w tIm-Sn tUm-fÀ h-cp-sa-óm-Wv I-W-¡m-¡n-bn-«p-ÅXv. I-gn-ª-hÀ-j-t¯-¡mÄ G-I-tZ-iw H-cp e-£w tIm-Sn tUm-f-dm-Wv C-h-cp-sS ]-¡-te-¡v F-¯n-bXv. I-gn-ª-hÀj-s¯ I-W-¡-\p-k-cn¨v 4.4 {Sn-ey¬ tUm-f-dm-bn-cp-óp A-Xn-k-¼-ó-cp-sS B-sI kz-s¯-óv »qw-s_À-Kv ]p-d-¯p-hn-« I-W-¡p-I-fnð ]-d-bpóp.

2017þð G-ähpw Iq-Sp-Xð h-cp-am-\-ap-ïm¡n-b c-ïm-a-s¯-bmÄ ssN-\o-kv U-h-e-¸À lyq Im bm-\m-Wv. 25.9 _n-ey¬ tUm-f-dm-Wv A-t±-l-¯n-sâ hmÀjn-I em`w. {^-ôv _n-kn-\-kp-Im-c³ s_À-\m-Uv AÀ-t\mÄ-«n-\v 23.6 _n-ey¬ tUm-f-dn-sâ em-`-ap-ïmbn. s^-bv-kv-_p-¡n-sâ Øm-]-I³ amÀ-¡v k-¡À-_À-Kv 22.6 _n-ey-Wp-am-bn \memw Øm-\-s¯-¯n-b-t¸mÄ ssN-ko-\v _n-kn-\-kp-Im-c³ t]m-Wn am 20.1 _n-ey-Wn-sâ t\-«-ap-ïm¡n.

[-\m-Vy-cp-sS ]-«n-I-bnð A-ta-cn-¡-¡m-cm-Wv ap-ónð. B-Zy 500þð 159 A-ta-cn-¡-¡m-cpïv. C-h-cp-sS-bm-sI kz-¯v 315 _n-ey¬ tUm-fÀ-h-cpw. 177 _n-ey¬ tUm-fÀ kz-¯p-am-bn 38 ssN-\-¡m-cpw 29 _n-ey¬ kz-¯p-am-bn 27 d-jy-¡mcpw ]-«n-I-bn-ep-ïv. 500 t]-cp-sS ]-«n-I-bn-ep-Å 440 t]-cpw 2017þð h-cp-am-\w hÀ-[n-¸n-¨-h-cmWv. [-\m-Vy-cnð 57 t]À sS-Iv cw-K-¯p-\n-óp-Å-h-cm-Wv. 262 _n-ey¬ tUm-f-dm-Wv C-h-cp-sS B-sI k-¼m-Zyw.

99.6 _n-ey¬ tUm-f-dn-sâ k-¼m-Zy-hp-am-bn B-a-tkm-Wn-sâ kn.C.H. sP-^v t_m-km-km-Wv A-Xn-k-¼-ó-cnð ap-ónð. 2013 ap-Xð Hómw Øm-\-¯p-ïm-bn-cp-ó _nð tK-äv-kn-s\ I-gn-ª H-tÎm-_-dn-em-Wv t_m-km-kv ]n-´-Ån-bXv. h-cp-am-\-¯n-te-sdbpw Po-h-Im-cp-Wy {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡m-bn sN-e-hn-Sp-ó _nð-tK-äv-kv C-¡p-dnbpw Im-cyam-b \-ãw t\-cn-«n-«nñ. 91.3 _n-ey¬ tUm-f-dp-am-bn A-t±-lw cïmw Øm-\-¯p-ïv. 8.89 _n-ey-Wm-Wv I-gn-ª H-cp-hÀ-jw A-t±-l-¯n-sâ em`w.

_n-kn\-kv N-{I-hÀ-¯nbm-b hm-c³ _p-s^ (85 _n-ey¬), kv-]m-\n-jv ^m-j³ hy-h-km-bn A-am³-tjym HÀ-t«-K (75.5 _n-ey¬), s^-bv-kv-_p-¡v Øm-]-I³ amÀ-¡v k-¡À-_À-Kv (72.6 _n-ey¬), {^-ôv _n-kn-\-kp-Im-c³ s_À-\m-Uv AÀ-t\mÄ-«v (62.8 _n-ey¬), F-ón-hm-Wv A-Xn-k-¼-ó-cp-sS ]-«n-I-bnð A-Sp-¯ Øm-\-§-fn-ep-Å-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category