1 GBP = 96.10 INR                       

BREAKING NEWS

IÀ-¯m-hn-s\ kv-Xp-Xn-¡m³ kwKo-X B-cm-[-\ H-cp-¡n sk-ln-tbm³ bpsI; _nÀ-an-Mv-lm-an-se "As»bv-kv'' h-gn e-£y-an-Sp-ó k-¼qÀ-W kwKo-X kv-Xp-Xn-IÄ

Britishmalayali
kJ-dnb ]p¯³-I-fw

]m-Ým-Xy kw-kv-Im-c-¯nð h-fÀ-ó-h-cm-Wv \-½p-sS Ip-«n-I-sf-¦nepw {]mÀ-°-\bpw Cuiz-c hn-izm-khpw F-ópw ap-dp-sI ]n-Sn-¡p-ó-h-cm-Wv AhÀ. bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bnð \n-ópX-só A-¨-\m-hm³ X-¿mdm-b a-e-bm-fn Ip-«n-IÄ D-sïó-Xv C-Xn-\v D-Zm-l-c-W-amWv. am-{Xañ, bp-sI-bn-se-¼m-Sp-ambn \-S-¯p-ó hnhn-[ {]mÀ°-\m ]-cn-]m-Sn-I-fnð Øn-c-am-bn ]-s¦-Sp-¡p-ó A-t\-Iw bp-h-P-\-§fpw D-ïv. C-§-s\, I-À-¯m-hn-s\ kv-Xp-Xn-¡p-ó-hÀ-¡m-bn skln-tbm³ bp-sI _nÀ-an-Mv-lm-anð kw-Ko-Xm-cm-[-\ H-cp-¡p-I-bm-Wv.

skln-tbm³ bp-sI-bmWv bp-h-P-\-§Ä-¡m-bn "As»bvkv'' Fó t]cnð kwKoX \ni H-cp-¡p-óXv. Cu-h-cp-ó P-\ph-cn B-dn\v i\n-bmgvN D¨bv¡v 12 a-Wn apX-ð sshIp-tócw Aôv hsc _tYð skâ-dnð \S-¯-s¸-Spó kwKoX Bcm-[-\bv¡v bpsIbnse hnhn[ {]tZ-i-§-fnð \nópw bph-P-\-§Ä Hgp-In-sb-¯pw. A-t\m-bnânw-Kv ^-bÀ I-m-t¯m-en-Iv an-\n-kv-{Sn-bm-Wv ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-¸n-¡p-óXv.

bp-hm-¡-fp-sS {]-k-cn¸pw DuÀ-Ö-hpw {]mÀ-°-\-bm-bn sN-e-h-gn-¡p-hm³ H-cp-¡p-ó Cu kwKo-X \n-i-bn-te-¡v am-Xm-]n-Xm-¡Ä¡pw ]-¦p-tN-cm-hp-ó-XmWv. {]-thi-\w ]m-kv aq-ew \n-b-{´n-¨n-«p-ïv. {]th-i\ ]mkv thï-hÀ skln-tbm³ bpsI sh_v sskäv apJm-´n-cw ]mkv e`y-am-¡m-hp-ó-XmWv. A-ôp ]u-ïm-Wv {]-th-i-\ ^okv.
^m: tkmPn Hmen-¡-ensâ t\Xr-Xz-¯n-epÅ skln-tbm³ bpsI-bpsS hnhn[ an\n-kv{Sn-I-fpsS {]hÀ¯\ ^e-amWv Cóv bph-P-\-§-fpsS a\-Ê-dnªv bph-P-\-§Ä¡mbn kwKoX Zn\w Hcp-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xv. {]m-b-t`-Z-a-t\y H-cp-¡n-bn-cn-¡p-ó kwKo-Xm-c[-\-bn-te-¡v A-t\-Iw t]À F-¯p-sa-óm-Wv {]-Xo-£n-¡p-óXv.
Ø-e-¯n-sâ hn-emkw
Bathel Convention Centre, West Bromwich

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category