1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

t¥m-_ð hm-an-Mv Xn-bdn-sbm-s¡ ]-g-¦-Y-bm-Ipóp; `q-an C-\n X-Wp-¯p-d-bpw; ]g-b sF-kv G-Pns\ HmÀ-½n-¸n-¡p-ó am-ä-¯nð {][m-\ \-Zn-I-sfñmw X-Wp-¯p-dbpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

B-tKm-f Xm]-\w `q-an-sb Np«p-s]m-Ån-¡p-saópw {[p-h-{]-tZ-i-§-fn-te-X-S-¡-ap-Å a-ªp-]m-fn-IÄ D-cp-In `q-an-bnð {]-f-b-ap-ïm-Ip-saóp-sam-s¡-bp-Å hm-Z-§Ä ]-g-¦-Y-bm-Ipóp. B-tKm-f Xm-]-\-¯n-\v hn-cp-²am-b Im-cy-§-fmIpw C-\n kw-`-hn-¡p-I-sb-óm-Wv ]pXn-sbm-cp-hmZw. t\mÀ-¯pw-{_n-b kÀ-h-I-em-im-e-bn-se K-Wn-X-im-kv-{X s{]m-^-ÊÀ h-eâo-\ jÀ-t¡m-h-bm-Wv `q-an ]g-b sF-kv G-Pns\ HmÀ-an-¸n-¡p-ó hn-[-¯n-te-¡v Xn-cn¨p-t]m-Ip-sa-ó hm-Z-¯n-\v ]n-ónð.


A-Sp-¯ G-Xm\pw ]-Xn-äm-ïp-IÄ-¡n-sSXsó Cu am-äw kw-`-hn-¡pw. B-tKm-f-Xm-]-\-ap-ïm-¡p-ó `o-j-Wn-IÄ C-tXm-sS Cñm-Xm-Ipw. 2030 Hm-sS `q-an-bn-se Xm-]-\n-e-bn-ð K-Wyam-b Ip-d-hp-ïm-Ipw. tXw-kv \-Zn ssi-Xy-Ime-¯v X-Wp-¯p-d-bpw. 13þmw \q-äm-ïp-ap-Xð 17þmw \q-äm-ïph-sc D-ïm-bn-cp-ó sF-kv G-Pv B-hÀ-¯n-¡p-saópw jÀ-t¡m-h ]-d-bpóp.

]Xn-s\m-óv hÀ-j-¯n-\n-sS-bp-ïm-Ip-ó kq-cy-N-{I-§-fm-Wv NqSpw X-Wp¸pw \nÀ-W-bn-¡p-óXv. tkm-fmÀ am-Iv-kn-ahpw tkm-fmÀ an-\n-ahpw F-ó-dn-b-s¸-Sp-ó Cu c-ïv Im-e-b-f-hp-IÄ-¡n-sS `q-an-bn-se Xm-]\n-e am-dn-s¡m-tï-bn-cn-¡pw. tkm-fmÀ am-Iv-kn-a-¯nð Nq-Sv A-Xn-sâ ]m-c-ay-¯n-se-¯pw. Im´n-I X-cw-K-M-M-fn-ep-ïm-Ip-ó am-ä-a-\p-k-cn-¨v tkm-fmÀ an-\n-a-¯nð X-Wp-¸p Iq-Sp-X-em-bn-cn-¡pw. \n-e-hnð `q-an tkm-fmÀ am-Iv-kn-a-¯n-eq-sS-bm-Wv I-Sóp-t]m-Ip-ó-Xv. 2021 ap-Xð tkm-fmÀ an-\n-aw Im-e-t¯-¡v I-S-¡pw.

A-Sp-¯ aq-óv kq-cy-N-{I-§-fnð Im´n-I X-cw-K-§-fnð K-Wy-am-b Ip-d-hp-ïm-Ip-saópw C-Xv AXn-ssi-Xy-¯n-\v Im-c-W-am-Ip-saópw jÀ-t¡m-h-bp-sS t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å K-th-j-IÀ ]-d-bp-óp. 2050 ap-X-ð-¡m-Wv A-Sp-¯ tkm-fmÀ am-Iv-kn-aw Im-e-bf-hv Xp-S-§p-I. A-t¸m-tg-¡pw B-tKm-f Xm-]-\-s¯-¯p-SÀ-ópïm-b Fñm Zq-jy-h-i-§-sfbpw `q-an a-dn-I-S-ón-«p-ïm-Ipw. A-´-co-£ a-en-\o-I-c-W-apÄ-s¸-sS-bp-Å B-Lm-X-§-sfbpw C-¡m-e-b-f-hnð ]-cn-l-cn-¡m-\m-Ip-saópw K-th-j-IÀ ]-d-bpóp.

Cu Im-e-b-f-hn-\n-sS h-cm-\n-cn-¡pó tkm-fmÀ am-Iv-kn-aw Im-e-bf-hv A-Xn-Po-hn-¡m-\m-Ip-ó X-c-¯n-te-¡v `q-an-sb {]m-]v-X-cm-t¡ï-Xv \-½p-sS Np-a-X-e-bm-sWópw K-th-j-IÀ ]-d-bpóp. \-£-{X-§Ä \-in-¡p-t¼m-gp-ïm-Ipó tIm-kv-an-Iv c-iv-an-IÄ `q-an-bn-se Im-em-hØ-sb h³-tXm-Xnð kzm-[o-\n-¡p-saópw AXv sF-kv G-P-p-t]m-ep-Å Im-e-¯n-\v t]mepw Im-c-Wm-Ip-saópw A-Sp-¯n-sS a-äp Nn-e ]T-\-§fpw {]-h-Nn-¨n-cp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category