1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI- ]u-cXzw t\Snb ^mÀ-a-kn-Ìv B-b bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b h-c-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

bpsI- ]u-cXzw t\Sn-b bp-sI-bnð ^mÀ-a-kn-Ìv B-bn tPm-en sN-¿pó tdm-a³ Im-¯-enIv bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b h-c-s\ tX-Sp-óp. 24 hb-kv BWv. ssZ-h-`-b-hpw hn-Zym-`ym-k-hp-ap-Å bp-hm-¡-fnð \nópw A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07863 768815, 07578 772432

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam