1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

amÀ B-e-tô-cn H-cp X-«n-¸p-Im-c³ B-tWm? kotdm a-e-_mÀ `q-an C-S-]m-Snð F-´m-Wv b-YmÀ-°-¯nð kw-`-hn-¨Xv?

Britishmalayali
kz´wteJI³

tIcf¯nse kotdm ae_mÀ k` t\cnSpó `qan X«n¸v hnhmZ¯nð amÀ Betôcnsb Ipä¡mc³ B¡m³ {ian¡póXv Bßob am^nbsb ]meq«n hfÀ¯pó sImÅ¡mÀ. k`bnse sX¡³ tem_ns¡Xnsc Fópw Ddªp XpÅpó hS¡³ tem_nbpsS Icmf lkvX¯nð sRcnªp hoWXv ]mh§Ä¡v \ñXv hcm³ {]hÀ¯n¨p Pohn¨ Hcp ]mhw a\pjy³. k`m kwhn[m\¯nsâ `mKambn \nópt]mbXpsImïv AgnaXn¡mc³ Fóp t]cv tIÄt¡ïn hó amÀ Betôcnsb ]pd¯m¡nbmð am{Xsa Cu am^nbbpsS Ien AS§q.

`q-an C-S-]m-Snð X-«n-¸p-IÄ \-S-ón-«p-sï-¦nepw amÀ B-e-tô-cn kz-´w em-`-¯n-\p th-ïn-bm-Wv C-Xp \-S-¯n-b-sX-óv hn-iz-kn-¡m-hp-ó km-l-N-cy-§Ä Cñ. B A-gn-a-Xn-¡p ]n-ónð {]-hÀ-¯n¨-Xv B-e-tô-cn am-{Xañ, k-`-bp-sS \n-ch-[n ssh-Zn-Icpw sa-{Xm-òmcpw D-sï-ó-Xm-Wv k-Xyw. Cu A-gna-Xn k`-sb ]-än-¨v Im-ip-ïm-¡m³ \-S-¯n-b-Xnñ, a-dn-¨v kÀ-¡m-cn-s\ ]-än-¨p k-`-bv-¡p Im-ip-ïm-¡m³ th-ïn-bp-Å-Xm-bn-cpóp. Cu hn-j-b-¯n-sâ b-YmÀ-° Im-c-Ww, F-{X cq-]-bv-¡v hnð-¡m-sa-óv k-½-Xn-t¨m, B cq-]-bv-¡p X-só-bm-Wv I-¨h-Sw \-S-ón-cn-¡p-óXv. F-ómð, h-kv-Xp C-S-]m-Sp-I-fnð B-[m-c-¯nð Im-Wn-¨n-cn-¡p-ó-Xn\pw hn-e-bnepw Nn-e Ip-d-hp-IÄ Dïv. C-Xp kÀ-¡m-cn-s\ I-_-fn-¸n-¨v em-`-ap-ïm-¡p-hm³ th-ïn k-` \-S¯n-b H-cp X-{´-am-bn-cp-óp.

C-Xp tI-c-f-¯n-se k-` am-{Xañ, sa-{Xm-òmÀ am-{X-añ, Fñm _n-kn-\-kp-I-fpw Fñm hy-àn-Ifpw Im-Wn-¡p-ó H-cp X-«n-¸m-Wv. `q-an C-S-]m-Sv ]p-d-¯p-h-ó-t¸mÄ R-§Ä X-«n-¸p Im-Wn-¨n-«nñ, B-[m-c-¯nð hn-e Ipd-¨p Im-Wn¡p-I am-{X-am-Wv Im-Wn-¨n-cn-¡p-ó-sX-óp ]-d-bp-hm-\p-Å km-l-N-cyhpw Cñ. A§-s\ ]-d-ªmð AXp \n-b-a-hn-cp-²-amWv. I-Å-¸-W-¯n-\p Iq-«p-\n-ó-Xn\v Cu B-[m-c-¯nð Im-Wn-¡m-¯ ]-Ww F-hn-sS t]m-sb-óp Im-Wn-t¡-ïn h-cpw.

C-§-s\-bp-Å H-cp-]m-Sp \q-em-am-e-IÄ sIm-ïp am-{X-amWv Cu hnj-bw H-cp hn-hm-Z-am-bn \nð-¡p-óXv. C-Xn-\p ]n-ónð kzm-`m-hn-Iam-b A-gn-a-Xnbpw cm-Py-¯n-sâ \n-b-a hy-hØ-sb shñp-hn-fn-¡p-óXpw \n-b-a hn-cp-²-hp-amWv. F-ómð, amÀ B-e-tôcn am-{X-am-Wv Ip-ä-¡m-c-s\ópw _m-¡n- ssh-Zn-Icpw sa-{Xm-òmcpw I-\ym-kv-{Xo-I-fpw Fñmw am-\y-òm-cm-sW-óp h-cp-¯n-XoÀ-¡m³ B-sc-¦nepw {i-an-¡p-óp-sï-¦nð A-Xp sX-äm-Wv. Im-c-Ww, tI-c-f-¯n-se I-t¯m-en-¡m k-`-bn-se G-ähpw am-\y-\m-b, sa-{Xm-òm-cnð H-cm-fm-Wv amÀ B-etôcn. ]m-h-§Ä-¡p th-ïn Að-]-sa-¦nepw i-Ð-ap-bÀ-¯m³, sshZn-I ta-[m-hn-Xz-¯n-s\-Xn-sc i-Ð-ap-bÀ-¯m³, sshZn-I B-Vw-_-c-¯n-s\-Xn-sc i-Ð-ap-bÀ-¯m³, k-¼-óÀ-¡p th-ïn am{Xw Øm]-\w sI-«n-¸-Sp¡n, k-¼ó-sc am-{Xw ap³-\nÀ-¯n k-` ap³-t]m-«p t]m-bm-ð i-cn-bm-hn-sñ-óv ]-d-bm³ ss[cyw Im«n-b A-]qÀ-Æ sa-{Xm-òm-cnð H-cm-fm-Wv amÀ B-e-tôcn.
k-`-bnð \nópw Im-iv A-Sn-¨p-am-än kz-´w Io-i hoÀ-¸n-¡p-ó sa-{Xm³ Añ A-t±lw. F-ómð C-¯-c-¯nð A-\-[n-Ir-X-ambn k-¼m-Zn-¡p-ó A-t\-Iw ssh-Zn-I-cpw sa-{Xm-òmcpw D-ïv. A-h-scm-s¡ am-\y-òm-cm-bn k-aq-l-¯nð C-cn-¡p-t¼mÄ kw-L-Sn-Xam-b sh-«n-¸n-sâ k-`m X-e-h-s\-ó \n-e-bnð A-Xn-sâ `m-K-am-bn t]m-b-Xn-sâ t]-cnð amÀ B-e-tô-cn-sb H-ä-Xn-cn-ªp B-{I-an-¡p-ó-Xn-\p ]n-ónð H-cp-]m-Sv cm-{ão-b-apïv. tI-c-f-¯n-se a-lm-`p-cn]-£w h-cp-ó \-gv-kp-amcpw I-t¯m-en-¡À B-bn-«p-Iq-Sn A-hÀ¡p am-\y-am-b i¼-fw \ð-I-W-sa-óv ]-d-bm³ I-t¯m-en-¡m k-`-tbm, ssh-Zn-Itcm k-`-bn-se \-S-¯n-¸pImtcm H-c-n¡epw X-¿m-dm-bn-cp-ónñ. Im-cWw, ]-e B-ip-]-{Xn-Ifpw \-S-¯pó-Xp C-hn-Sp-s¯ ssh-Zn-Icpw I-\ym-kv-{Xo-I-fp-amWv, A-h-tcm-Sp t\m-¡n k-`m Øm-]-\-§Ä Po-h-\-¡mÀ-¡v am-\yam-b i-¼-fw \ð-I-W-sa-óv ss[-cy-]qÀ-Æw ]-d-ª sa-{Xm-\m-Wv amÀ B-e-tô-cn

AXp-sIm-ïp-Xsó, A-t±l-s¯ ]pd-¯p Nm-Sn¡p-I F-ó A-P-ï-bm-Wv C-Xn-\p ]n-ónð {]-hÀ-¯n-¡p-óXv. C-Xn-\p ]n-ónð Nn-e N-cn-{X-]-cam-b Im-c-W-§fpw Dïv. temI-s¯ I-t¯m-en-¡m k-`m F-óp ]-d-bp-ó-Xv 95 i-X-am-\w t]cpw em-än³ k-`-bp-sS Io-gn-ep-Å-XmWv. em-än³ k-`-bp-sS X-e-h-\m-Wv amÀ-¸m-¸. Cu em-än³ k-`-tbm-Sv A-^n-en-tb-äv sN-bvX 25Hm-fw NÀ-¨p-IÄ tem-I-¯pïv. AXn-sem-óm-Wv kotdm a-e-_mÀ k-`. C-´y-bnð aq-óp X-cw I-t¯m-en-¡m NÀ-¨p-I-fpïv. H-óv em-än³ NÀ¨v, c-ïv kotdm a-e-_mÀ NÀ¨v, aq-óv kotdm ae-¦-c NÀ-¨v. A-^n-en-tb-äv sN-bv-Xn-cn-¡p-ó NÀ-¨p-I-sfñmw kz-X-{´-am-sW-¦nð Iq-Sn t]m-¸n-sâ A-[n-Im-c-¯n-em-Wv h-cp-óXv. F-ómð X-só-bpw, Cu k-`-IÄ X-½n-ep-Å kw-LÀ-j-§Ä ]-Xn-hm-bn-cp-óp.

em-än³ B-[n-]-Xy-¯n-s\-Xn-sc s]m-cp-Xn X-só k-`-bnð Xp-SÀ-ó-h-cm-bn-cp-óp kotdm a-e-_mÀ k`. 1800I-fp-sS H-Sp-hn-em-Wv kotdm a-e-_mÀ k-`-bv-¡v kzm-X-{´yw e-`n-¡p-óXv. F-ómð A-Xv \n-b-{´n-X kzm-X-{´y-am-bn-cpóp. A-óv tIm«-bw hn-Im-cn-b¯v, Xr-iqÀ hn-Im-cnb-¯v F-ópw \ð-In-bmWv tdmw k-`-bv-¡v kzm-X-{´yw \ð-In-bXv. A-Xp X-só `n-ón-¸n-¨p `-cn-¡p-ó F-ó X-{´-¯n-sâ `m-K-am-bn-cpóp. ]nð-¡me-¯v A-Xv N-§-\m-tÈ-cnbpw F-d-Wm-Ip-f-hp-am-bn am-dn. Cu c-ïv A-[nIm-c tI-{µ-§Ä X-½n-ep-Å XÀ-¡w F-¡m-e¯pw k-`-bn-ep-ïm-bn-cpóp. ta-PÀ BÀ-¨v _n-j-¸n-s\ \n-b-an-¡p-t¼mgpw Cu XÀ-¡w D-ïmbn. tI-c-f-¯n-se kotdm a-e-_mÀ k-`-bp-sS B-Zy X-e-h-\m-bn h-cp-ó-Xv N-§-\m-tÈ-cn-¡m-c\m-b Bâ-Wn ]-Wn-b-d B-bn-cpóp.

AXp-sIm-ïp X-só A-t±l-s¯ \new-sXm-Sm-³ h-S-¡³ hn-`m-Kw A-\p-h-Zn-¨n-cp-ónñ. A-Xn-\p ti-jw amÀ ]u-Æ-¯n-epw hn-tZ-b-¯nepw h-só-¦nepw BÀ¡pw {]-hÀ-¯n-¡m³ km-[n-¨nñ. sX-¡³ hn-`m-Kam-b N-§-\m-tÈ-cn-sb {]-Xn-\n-[o-I-cn-¨v H-cmÄ h-cn-sñ-óv I-cp-Xn-sb-¦nepw \-dp-s¡-Sp-¸n-eq-sS hn-P-bn-¨v k-`m X-e-h-\m-bn F-¯nb-Xv amÀ B-e-tô-cn B-bn-cpóp. am-\y-òm-cnð am-\y-\m-b, N-§-\m-tÈ-cn ]n-Xm-hn-\p t]mepw Xmð-]-cy-anñm-Xn-cp-ó amÀ B-e-tô-cn-sb A-óp ap-Xð-¡p X-só ]pI-¨p ]pd-¯p Nm-Sn-¡m-\p-Å A-P-ï h-S-¡³ tem-_n \-S-¯n-bn-cpóp. sUð-ln ^-co-Zm-_mZv cq-]-X-bp-sS X-e-h\m-b amÀ `-c-Wn-¡p-f-§-c-bp-sS t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å \o-¡-w k-Po-h-am-sWópw ]-d-b-s¸-Spóp.

C-sXñmw Iq-Sn tNÀ-óv amÀ B-e-tô-cn-sb ]p-d-¯m-¡m-\p-Å {i-a-am-Wv \-S-¡p-ó-Xv. F-ómð kÀ-¡m-cn-s\ sh-«n-¨p \-S¯n-b Ip-äw I-ï-n-sñ-óv \-Sn-¡m\pw km-[n-¡nñ. F-¦n-epw, amÀ B-e-tô-cn am-{X-am-Wv Ip-ä-¡m-c³ F-ó \n-e-bnð k`-sb F-¡m-e¯pw am-^n-b-I-fp-sS I-¿nð ]n-Sn-¨p \nÀ-¯p-ó H-cp Iq-«w Kp-ï-Ifmb ssh-Zn-I-cp-tSbpw A-hÀ-¡v HmÈm-\ ]m-Sp-ó sa-{Xm-òm-cp-tSbpw sNmð-¸-Sn-¡v hn-«p sIm-Sp-¡m\pw km-[n-¡nñ. \n-ch-[n ssh-Zn-I-cp-sS ]e sIm-Å-cp-Xm-bv-a-I-Ä-s¡-Xn-scbpw {]-Xn-I-cn-¡m-¯-hÀ amÀ B-e-tô-cn-sb am{Xw e£yw sh-¡p-ó-Xnð cm-{ão-b-ap-ïv. kÀ¡m-cn-s\ sh-«n-¡m³ {i-an-¨psh-ó-Xn-sâ t]-cnð A-t±-l-¯n-\v ]m-fn-¨ ]-än-bn-«p-sï-¦nð AXp Xn-cp-t¯-ï-XmWv. AñmsX, amÀ B-e-tô-cn-sb am-än-bmð kotdm a-e-_mÀ k-`-bp-sS Fñm {]-iv-\-§fpw ]-cn-l-cn-¡-s¸Sp-sa-ópw C-Xp k-Xy-¯n-te-¡v a-S-§p-saópw B-sc-¦nepw I-cp-Xp-óp-sï-¦nð A-Xp XoÀ¯pw sXäm-b hn-izm-k-hp-am-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category