1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

]pXn-b sF-t^m-Wp-I-fnð ssS-¸v sN-¿m³ c-ïp-ssIbpw D-]-tbm-Kn-t¡-ïn-h-cp-óp-tïm? ]-cn-lm-c-hp-am-bn B-¸nÄ; ]pXn-b B-¸v A-]v-tU-äv sN-bv-Xmð C-St¯m h-et¯m am-{X-am-bn Io-t_mÀ-Uv F¯pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

]-gb tam-U-ep-I-tf-¡mÄ h-epXm-b sF-t^m¬ 8 ¹-Ênepw sF-t^m¬ F-Iv-knepw ssS-¸v sN-¿m³ cïp-ssIbpw D-]-tbm-Kn-t¡-ïn-h-cp-óp-sï-ó ]-cm-Xn-¡v ]-cn-lm-c-hp-am-bn B¸nÄ. h-enb tam-U-ep-IÄ D-]-tbm-K-n-¡p-ó-hÀ-¡v ssS-¸v sN-¿m³ c-ïp ssIbpw th-ïn-h-cp-óp-s\-óp-sh-ó ]-cm-Xn-¡v ]-cn-lm-c-am-bn ]pXnb tkm-^v-äv-thÀ A-]v-tU-äm-Wv B-¸nÄ A-h-X-cn-¸n-¨n-cn-¡p-óXv. A-Xv A-]v-tU-äv sN-¿p-ó-tXmsS, Io-t_mÀ-Uv kv-{Io-\n-sâ h-e-t¯-bvt¡m C-S-t¯-bvt¡m ku-Icyw t]m-se am-ämw.

\n-e-hnð Nn-e {]-tXyI tam-U-ep-I-fnepw Nn-e {]-tXy-I D-]-t`m-àm-¡Ä¡pw am-{Xta Cu ku-I-cyw sIm-Sp-¯n-«pÅq. ]-co-£m-Sn-Øm-\-¯n-em-WnXv. C-Xv Xr-]v-Xn-I-c-sa-óv I-ïmð, B-tKm-fm-Sn-Øm-\-¯nð C-s¡mñw H-Sp-hnð A-]v-tU-j³ sIm-Sp-¡p-sa-óv B-¸nÄ hy-à-am¡n. C-Xv A-]v-tU-äv sN-¿p-ó-Xn-\v G-ähpw ]pXn-b sF-H-F-kv11 tkm-^v-äv-thÀ A-]v-tU-äv Uu¬-tem-Uv sN-¿p-I-bm-Wv th-ïXv.

]pXn-b h¬ lm³U-Uv Io-t_mÀUv sF-t^m¬ 6, 7, 8 F-óo tam-U-ep-I-fnepw sF-t^m¬ F-Iv-knepw {]-hÀ-¯n-¡pw. Io-t_mÀUv Hm-¸¬ sN-bv-Xp-I-gn-ªmð kv-t]-kv _m-dn-\v k-ao-]-ap-Å sNdn-b C-tam-Pnbntem t¥m-_v Nn-Ó¯ntem {]-kv sN-bv-Xv ]n-Sn-¨mð t]m¸-¸v hn-³tUm h-cn-Ibpw A-X-\p-k-cn¨v Io-t_mÀ-Uv C-S-t¯t¡m h-e-t¯t¡m am-äp-Ibpw sN-¿mw. sa-tk-Pv A-b-¡p-t¼mÄ H-cp ssI D-]-tbm-Kn-¨pX-só ssS-¸v sN-¿p-ó X-c-¯n-te-¡v Io-t_mÀ-Uv D-]-tbm-Kn-¡m-\p-am-hpw.

Io-t_mÀ-Uv km-[m-c-W \n-e-bnð a-Xn-sb-¦nð »m-¦v kv-t]-knð Sm-¸v sN-bv-Xmð a-Xn. Øn-c-am-bn h¬-lm³U-Uv Io-t_mÀ-Uv a-Xn-sb-¦nð sk-än-Mv-knð t]m-bn A-Xn-\p-Å \nÀ-tZ-iw \ð-Im-hp-ó-XmWv. P-\-dð sk-än-Mv-knð Io-t_mÀ-Uv Xn-c-sª-Sp-¯-ti-jw h¬-lm³U-Uv Io-t_m-À-Uv F-ó \nÀ-tZ-iw \ð-Ip-I. Xp-SÀóv Hm^v, se-^väv, ssd-äv F-ón§-s\ G-sX-¦nep-sam-óv Xn-c-sª-Sp-¡mw. sF ]m-Unð \n-e-hnð C¯-c-sam-cp kw-hn-[m-\w B-¸nÄ A-h-X-cn¸n-¨n-«nñ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category