1 GBP = 88.60 INR                       

BREAKING NEWS

ASn-h-kv{Xw C-Sm-sX ssI-ho-in sse-hm-bn Nm-\-ense¯n-b \-Sn-bp-sS tað-h-kv{Xw ]-dn-ªp-ho-Wp; Sn-hn ]-cn-]m-Sn-¡n-sS ]qÀ-W \-á-bm-bn tamUð; sk-en-{_n-än _n-Kv-{_-ZÀ Xp-S-¡-¯n-te ln-äm-b-Xn§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

_n-Kv-{_-ZÀ dn-bð-än tjm Fñm-bv-t¸mgpw hn-hm-Z-§-fp-sS A-I-¼Sn-tbm-sS-bm-Wv A-c-t§-dmdv. C-¡p-dnbpw A-Xn-\v am-ä-anñ. Nm-\-enð sse-hm-bn ]-cn-]m-Sn \-Sóp-sIm-ïn-cn-s¡ tam-Uepw \-Sn-bpamb tImÀ-Sv-\n B-În-sâ h-kv-{Xw D-cnªp-t]mb-Xv ]-cn-]m-Sn-sb Xp-S-¡-¯n-te h-¼³ ln-äm-¡n am-än-bn-cn-¡p-I-bm-Wv.

t_mÀ-lmw-hp-Uv am³-j-\n-te-¡v {]-th-in-¡p-t¼m-gm-Wv tImÀ-Sv-\n B-Îv F-óv hn-fn-t¸-cp-Å sj-bvv³ Knð-_Àt«m sP-t\-t¡m-bp-sS h-kv{Xw D-cn-ªp-ho-WXpw Im-WnI-sf A-¼-c-¸n-¨-Xpw. A-Sn-h-kv{Xw C-Sm-sX ]-cn-]m-Sn-s¡¯nb tam-U-en-sâ tað-h-kv-{Xhpw A-gn-ªp-ho-W-tXmsS, X-Õ-a-b ]-cn-]m-Sn-¡n-sS A-hÀ ]qÀ-W-\-á-bm-bn am-dn.

Xm³ ]-Sn-s¡-«p-IÄ C-d-§póXn-\n-sS X-sâ kv-tIÀ-«v D-cn-ªp-ho-Wpshóm-Wv \-Sn ]-d-ªXv. F-ómð, A-Sn-h-kv-{Xw [-cn-¡m-sX F-¯nb-Xv a-\-¸qÀ-h-am-sWópw Im-WnI-sf sR-«n-¸n-¡p-ó-Xm-bn-cp-óp Im-gv-N-sbópw hn-aÀ-i-\w D-b-cp-ópïv. Nn-eÀ kw-`h-s¯ B-th-i-t¯m-sS Im-Wp-t¼mÄ, G-sd-t¸cpw t{]-£I-sc a-\-¸qÀ-hw C-¡n-fn-bm-¡p-ó-Xn-\v D]-tbm-Kn-¨ X-{´-am-bn-cp-óp C-sX-ó hn-e-bn-cp-¯-en-emWv.

F-ómð, X-\n-¡n-Xv hn-iz-kn-¡m-t\ km-[n-¡p-ón-sñ-ópw, A-{]-Xo-£n-X-am-bn kw-`-hn-¨ hmÀUv-tdm-_v amð-^-Mv-j-\m-Wn-sX-ópw tImÀ-Sv-\n B-Îv ]-d-bpóp. ]-cn-]m-Sn-bp-sS A-h-Xm-c-Ibm-b F-ó hnñnkpw kw`-hw {]-Xo-£n-¨n-cp-ónñ. A-¼-c-t¸msS hm-s]m-¯n- \nð-¡p-I-bm-bn-cp-óp ]-c-n-]m-Sn-bn-ep-S-\o-fw AhÀ.

F-ómð, tImÀ-Sv-\n B-În-sâ h-kv{Xw D-cnªp-t]m-bXvv _n-Kv-{_-ZÀ tjm-bnð h-cm-\n-cn-¡p-ó A-Ûp-X-§-f-p-sS XpS-¡w am-{X-am-sW-óv A-hÀ ]n-óo-Sv ]-d-ªp. Cu-sbm-scm-ä kw-`-h-t¯m-sS ]-cn-]m-Sn-¡v thï-{X {]-Nm-cw In-«n-b-Xmbpw A-hÀ A-`n-{]m-b-s¸«p. Hmkvv-t{S-en-b-¡m-cn-bm-Wv sj-bv³. t]m-¸v Km-bn-Ibpw dn-bmen-än tjm-I-fn-se Øn-cw km-ón-[y-hpam-b A-h-cm-Wv C-¡p-dn _n-Kv {_-ZÀ tjm-bp-sS ap-Jy B-IÀ-j-W-§fn-sem-óv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category