1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

cmlpð Km-Ôn-bp-sS {]-Xo-£-IÄ-¡v I-\-¯ Xn-cn¨-Sn \ð-In A-Jn-te-jv bm-Zhv; tIm¬-{K-Êp-am-bn C-\n k-Jy-¯n-\n-sñ-óv {]-Jym-]n-¨v k-am-Pv hm-Zn ]mÀ-«n t\-Xmhv; kJyw s]m-fn-ª-Xn-sâ B-Ëm-Zw a-d-¨p-sh-¡m-\m-Im-sX _n-sP-]n Iym¼v

Britishmalayali
kz´wteJI³

ln-µn lr-Z-b-`q-an-bnð \-ã-s¸-« {]-Xm-]w ho-sï-Sp-¡m³ cm-lpð Km-Ôn-bp-sS hen-b {]-Xo-£-bm-bn-cp-óp D-¯À-{]-tZ-inð k-am-Pv hm-Zn ]mÀ-«n-bp-am-bp-Å k-Jyw. ap-em-b-w kn-Mv bm-Z-hn-\v ]I-cw ]mÀ«n t\-Xr-Xz-ta-sä-Sp-¯ A-Jn-te-jv bm-Z-hnð cm-lpð hen-b {]-Xo-£-bÀ-¸n-¨n-cpóp. I-gn-ª Xn-c-sª-Sp-¸nð H-cp-an-¨v a-Õ-cn-¡p-Ibpw sN-bv-X-tXm-sS, A-Sp-¯-hÀ-jw \-S-¡pó s]m-Xp-Xn-c-sª-Sp-¸nð kw-Øm\-¯v tIm¬-{KÊn-s\m-cp Xn-cn-¨p-hc-hv kz-]v-\w I-ïn-cn-¡p-bm-bn-cp-óp cm-lpð.

F-ómð, tIm¬-{K-kv A-²y£-s\ \n-cm-i-s¸-Sp¯n, C-\n k-Jy-¯n-\n-sñ-óv {]-Jym-]n-¨n-cn-¡p-I-bm-av A-Jn-te-jv bm-Zhv. k-Jy-ap-ïm-¡p-ó-Xn-\m-bn \-S-¯p-ó NÀ-¨-IÄ-¡m-bn ka-bw ]m-gm-t¡-ï-Xn-sñ-óm-Wv A-Jn-te-jn-sâ \bw. H-cp ssk-¡n-fn-sâ c-ï-v ho-ep-I-sfópw Kw-Kþbap-\ kw-K-a-saóp-sam-s¡ I-gn-ª Xn-c-sª-Sp-¸v Ime-¯v hm-gv-¯-s¸-« cm-lpðþA-Jn-te-jv kJyw C-tXm-sS Cñm-Xm-hp-Ibpw sN-bvXp.

X-sâ ]mÀ-«n-sb i-àn-s¸-S-p-¯p-ó {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡m-Wv C-t¸mÄ ap³-Xq-¡w \ð-Ip-ó-sXópw k-Jy-N-À-¨-IÄ-¡m-bn ka-bw I-f-bm-\n-sñópw A-Jn-te-jv ]-dªp. tIm¬-{K-Êp-am-bp-Å- Iq-«p-tN-cð \n-b-a-k-`m Xn-c-sª-Sp-¸nð ]mÀ-«n-¡v bm-sXm-cp Kp-Whpw sN-bv-Xn-sñópw A-t±-lw ]-d-ªp. 403 Aw-K \n-b-a-k-`-bn-te-¡v tIm¬-{KÊpw F-kv.]nbpw H-cp-an-¨v a-Õ-cn-s¨-¦nepw _n-sP-]n-¡v A-sXm-cp shñp-hn-fn t]m-ep-am-bnñ. _n-sP-]n 325 ko-äp-IÄ t\-Sn-b-t¸mÄ F-kv.]n-¡v 47þDw tIm¬-{K-Ên-\v Ggpw ko-äm-Wv In-«n-bXv.

cm-lpð Km-Ôn-bp-am-bn C-t¸mgpw \ñ _-Ô-am-Wp-Å-sX-óv A-Jn-te-jv ]-dªp. F-ómð, ]mÀ-«n-IÄ X-½nð k-Jy-¯n-\nñ. tIm¬-{K-Êp-am-sbóñ, H-cp ]mÀ-«n-bp-ambpw k-Jy-¯n-\v t]m-tI-sï-óm-Wv C-t¸mg-s¯ Xo-cp-am-\-saópw ap³-ap-Jy-a-{´n hy-à-am¡n. ]mÀ-«n-bp-sS Pnñm t\-Xm-¡-fp-ambpw I-gn-ª Xn-c-sª-Sp-¸nð a-Õ-cn-¨ Øm-\mÀ-Yn-I-fp-ambpw \-S-¯n-b- Iq-Sn-¡m-gv-N-bv-¡p-ti-j-amWv Cu {]-Jym-]\w. tIm¬-{K-Êp-am-bp-Å k-Jy-¯nð-\n-óv ]mÀ-«n-¡v bm-sXm-cp Kp-Whpw e-`n-¨n-sñ-ó ap-em-b-¯n-sâ hn-e-bn-cp-¯en-t\m-Sv Iq-Sp-Xð t]cpw tbm-Pn-¡p-I-bm-bn-cpóp.

k-Jy-¯n-sâ t]-cn-ð I-gn-ª Xn-c-sª-Sp-¸nð ]mÀ-«n Øm-\m-À-YnI-sf \nÀ-¯m-Xn-cp-ó ko-äp-I-fnð {i-² tI-{µo-I-cn-¨v {]-hÀ-¯n-¡m\pw tbm-Kw B-h-iy-s¸«p. a-äv I-£n-I-fp-am-bn k-Jy-¯n-\n-sñ-óv {]-Jym-]n-¡p-t¼m-gpw, G-sX-¦nepw X-c-¯n-ep-Å [m-c-W-IÄ D-cn-¯n-cn-ªp-h-cn-I-bm-sW-¦nð A-Xp X-tÅ-sï-ó A-`n-{]m-bhpw t\-Xm-¡Äv-I-Ipïv. Xp-d-ó k-ao-]-\-ap-Å I-£n-I-fp-am-bn H-¯p-tNÀ-óv t]m-Im-hp-ó-Xm-sW-ó kq-N-\bpw C-Xp-\ð-Ipóp.

tIm¬-{K-Êp-am-bp-Å k-Jy-an-sñ-ó A-Jn-te-jn-sâ {]-kv-Xm-h\-sb _n-sP-]n B-Ëm-Z-t¯m-sS-bm-Wv Im-Wp-óXv. \n-e-hnð a-äp I-£n-I-sfmópw bp-]n-bnð _n-sP-]n-¡v shñp-hn-fn-b-sñ-¦n-epw, A-Sp¯ s]m-Xp Xn-c-sª-Sp-¸nð ]mÀ-«n-¡v hen-b t\-«-ap-ïm-¡m³ C-Xv k-lm-bn-¡p-sa-ó {]-Xo-£-bn-em-Wv _n-sP-]n. I-gn-ª Xn-c-sª-Sp-¸nð _n-sP-]n-¡v G-ä-hpw Iq-Sp-Xð t\-«-ap-ï-m¡n-b kw-Øm-\-am-Wv D-¯À-{]-tZiv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category