1 GBP = 94.90 INR                       

BREAKING NEWS

hfÀ-¨m-\n-c-¡n-se Xn-cn¨-Sn Xmð-¡m-en-Iw- am-{Xw; ssN-\ A-S-¡-ap-Å a-äp cm-Py§-sf ]n-ón-em-¡n C-´y Ip-Xn-¡pw; C-´y-¡v Kp-Uv kÀ-«n-^n¡-äv \ð-In tem-I- _m¦v; h-fÀ-¨m \n-c-¡n-sâ t]-cnð ]-gn-tI« tam-Zn-¡v B-izmkw

Britishmalayali
kz´wteJI³

temI-s¯ C-X-c-cm-Py§-sf A-t]-£n-¨v C-´y³ k-¼-Zv-L-S-\-bv-¡v hen-b km-[y-X-IÄ ti-jn-¡p-óp-sh-óv tem-I-_m¦v. ]p-tcm-K-a-\-¯n-sâ ]m-X-bnð Ip-Xn-¡p-ó kÀv-¡m-cn-sâ km-ón[yw C-´y-¡v Iq-Sp-Xð h-fÀ-¨ k-½m-\n-¡p-sa-ópw hn-e-bn-cp¯nb tem-I-_m-¦v, 2018þð C´y 7.3 i-X-am-\w h-fÀ¨ ssI-h-cn-¡p-saópw kq-Nn-¸n¨p. A-Sp-¯ c-ïp-hÀjw-sImïv 7.5 i-X-am-\-am-bn D-b-cp-saópw tem-I-_m-¦n-sâ U-h-e-]v-saâvv t{]m-kv-s]-Îv-kv {Kq-¸n-sâ U-b-d-ÎÀ A-bv-lm³ tIm-sk ]-dªp.

t\m-«-km-[p-hm-¡epw Nc-¡v tk-h-\ \n-Ip-Xn \-S-¸m-¡epw aq-ew km-¼¯n-I h-f-À-¨-bnð D-ïm-bn-«p-Å ap-c-Sn-¸v Xmð-¡m-en-Iw am-{X-am-sW-óv tIm-bv-sk hn-e-bn-cp-¯póp. C-s¡mñw C-´y-bp-sS h-fÀ-¨m-\n-c¡v 6.7 i-X-am-\w am-{X-am-bn-cn-¡pw. F-ómð, A-Sp-¯-hÀ-jw Ip-Xn-¸v ho-sï-Sp-¡p-ó C-´y³ k-¼-Zv-hy-h-Ø a-äv cm-Py-§-sf-sbñmw ]n-ón-em-¡n ap-tó-dp-saópw tem-I-_m-¦v ]p-d-¯n-d¡n-b t¥m-_ð C-¡-tWm-an-Iv-kv t{]m-kv-s]-Înð ]-d-bpóp.

temI-s¯ a-äv {][m-\ cm-Py-§-sf-¡m-fpw h-fÀ-¨ A-Sp-¯ ]-¯p-hÀ-j-¯n-\p-Ånð- ssI-h-cn-¡m³ C-´y-¡m-hpw. Xmð-¡m-en-Iam-b {]-Xn-k-ÔnI-sf Im-cy-am-t¡-ï-Xnñ. C-´y-¡v H-t«-sd km-[y-X-I-fp-ïv. an-I-¨ `m-hnbpw Im-Wp-óp-sï-óv ]n.Sn.sF-¡v \ðIn-b A-`n-ap-J-¯nð tIm-bv-sk ]-dªp.

ssN-\o-kv k-¼-Zv-hy-h-Ø C-t¸mÄ sa-sñ-t¸m-¡n-sâ ]m-X-bn-em-sW-óv A-t±-lw ]-dªp. F-ómð, C-´y-bp-sS h-fÀ-¨ A-Xn-th-Kw ssI-h-cn-¡m³ t]m-Ip-ó-tX-bp-Åq. I-gn-ª aq-óp-hÀj-s¯ I-W-¡p-IÄ hf-sc kp-Øn-cam-b k-¼-Zv-hy-h-Ø-sb-bm-Wv {]-Xn-^-en-¸n-¡p-óXv. A-Xm-Wv a-äp cm-Py-§-fp-am-bn Xm-c-Xayw sN-¿p-t¼mÄ C-´y³ k-¼-Zv-hy-h-Ø-bv-¡v {]-Xo-£ \ð-Ip-ó L-S-I-hp-sa-óv t¥m-_ð t{]m-kv-s]-Îv-kv dn-t¸mÀ-«v X-¿m-dm¡nb tIm-bv-sk ]-d-bpóp.

2017þð 6.8 i-X-am-\-am-Wv ssN-\-bp-sS h-fÀ-¨m-\n-c¡v. C-´y-sb-¡mÄ 0.1 i-X-am-\w Iq-SpXð. F-ómð, C-t¸mg-s¯ sa-sñ-t¸m-¡v ssN-\o-kv k-¼-Zv-hy-h-Ø-bnð h-cpw-hÀ-j-§-fnepw {]-I-S-am-Ip-sa-óv tIm-bv-sk ]-d-bp-óp. 2018þð 6.4 i-X-am\w B-bn-cn¡pw ssN-\-bp-sS h-fÀ-¨m-\n-c¡v. A-Sp-¯ c-ïp-hÀ-j-§-fnð A-Xv Xm-tg-¡p-X-só-bm-Ipw t]m-hp-I. b-Ym-{I-aw 6.3 i-X-am-\w, 6.2 F-ón§-s\ h-f-À-¨ Ip-d-bp-sa-ópw, C-tX ka-bw C-´y G-sd ap-ón-se-¯p-saópw tIm-bv-sk hn-e-bn-cp-¯p-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category