1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

{In-kva-kv \yq-C-bÀ B-tLm-j-§Ä ]n³-h-en¨v kvtIm-«veâv a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j³; ]-Icw, tI-c-f-¯nse 6000 tcm-Kn-IÄ-¡v `-£-W-s¸mXn hn-Xc-Ww sN-¿pw-

Britishmalayali
kz´wteJI³

kvtIm-«veâv a-e-bm-fn A-tkm-kn-tbj-sâ {In-kva-kv \yq-C-bÀ B-tLm-j§Ä Hm-Jn Zp-c-´-t¯m-Sp-Å Zpx-J kq-N-I-am-bn ]n³hen¨p. tI-c-f-¯n-sâ Xo-c-{]-tZ-i-§Ä I-\-¯ \m-i-\-ã-amWv Hm-dn Zpc-´w hn-X-¨Xv. B-tLm-jw am-än-h-¨-Xn-\p ]-I-c-am-bn tI-c-f-¯n-se hn-hn-[ sa-Un-¡ð tIm-tf-Pp-I-fnse B-dm-bn-cw tcm-Kn-IÄ-¡v `£-Ww hn-Xc-Ww sN-¿p-hm\pw Xo-cp-am-\n¨p. Xn-cp-h-\-´-]p-cw sa-Un-¡ð tIm-tfPv, tIm«bw sa-Un-¡ð tIm-tfPv, tIm-gn-t¡mSv sa-Un-¡ð tIm-tfPv, l-cn-¸m-Sv K-h¬-saâv tlm-kv-]n-äð C-Sn-kn F-ón-hn-S-§-fn-em-Wv `-£-Ww hn-Xc-Ww sN-¿pI.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category