1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

_näv-tIm-bn\pw {In-]v-tämI-d³-kn¡pw h³-Xn-cn¨-Sn \ð-In-s¡m-ïv hm-c³ _p-s^ cw-K¯v; Un-Pn-äð a-Wn s]m-«n-¯-I-cp-sa-óv {]-h-Nn-¨v temI-s¯ G-ähpw hen-b \n-t£-]I³; _p-s^-bp-sS {]-hN-\w aqeyw C-Sn-¡p-sa-óv `b-óv {In-]v-täm-I-d³-kn hn]Wn

Britishmalayali
kz´wteJI³

_näv-tIm-bn³ t]m-ep-Å {In-]v-täm-I-d³-kn-bp-sS aqeyw A-\p-Zn-\w C-Sn-bp-ó-Xn-\nsS, km-¦ð-¸n-I \m-W-b-¯nð \n-t£-]w \-S-¯n-b-hÀ-¡m-sX ap-ó-dn-bn-¸p-am-bn hm-c³ _p-s^ cw-K¯v. _näv-tIm-bn\pw a-äv {In-]vtäm I-d³-kn-Ifpw I-Sp-¯ \m-i-¯n-te-¡m-Wv \o-§p-ó-sX-óv A-t±-lw A-`n-{]m-b-s¸-«p. b-YmÀ-Y ]-W-¯nð tem-I-t¯-ähpw Iq-Sp-Xð \n-t£-]-§Ä \-S-¯n-bn-«p-Å Bfm-b _p-s^-bp-sS hm-¡pIÄ, Un-Pn-äð ]-W-¯n-\v ]n-óm-se t]m-Ip-ó-hÀ-¡p-Å Xm-¡o-Xm-bn hn-e-bn-cp-¯-s¸-Spóp.

I-gn-ª-hÀ-j-t¯-¡mÄ 1900 i-X-am-\-t¯m-fw aqeyw hÀ-[n-¨ _n-äv-tIm-bn³ C-t¸mÄ tem-I-sa-¼mSpw NÀ-¨m-hn-j-b-amWv. A-t\-Iw t]À A-\p-Zn-\w C-Xn-te-¡v B-IÀ-jn-¡-s¸-Sp-óp-sï-¦nepw _näv-tIm-bn-sâbpw a-äv {In-]vtäm I-d³-kn-I-fp-sSbpw aqeyw Xm-tgm-«m-Wv. I-gn-ª-Znh-kw aq-óv {In-]v-täm-I-d³-knI-sf Z-£n-W-sIm-dn-b³ a-Wn F-Iv-kv-tN-ôv sh_v-ssk-änð-\n-óv Ip-d¨p-t\-c-t¯-¡v \o-¡n-bXp-t]mepw hn-]-Wn-bnð henb tXm-Xn-ep-Å B-Lm-X-ap-ïm-¡n-bn-cpóp.

{In-]v-täm-I-d³-kn-s¡-Xn-tc i-Ð-ap-bÀ-¯p-ó B-Zy-s¯-bm-fñ hm-c³ _p-s^. A-t\-Iw _m-¦À-amcpw km-¼¯n-I hn-Z-Kv-[cpw Un-Pn-äð a-Wn-bp-am-bn _-Ô-s¸-«-hÀ-s¡m-s¡ I-Sp-¯ \n-cm-i-bmIpw H-Sp-hn-ep-ïm-hp-I-sb-óv ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-b-n-«p-ïv, Du-Xn-hoÀ-¸n-¨ hn-j-¡p-an-f-bm-Wn-sX-óm-Wv ]-ecpw A-`n-{]m-b-s¸-«Xv. F-ómð, \n-e-hn-ep-Å km-¼¯n-I \n-b-{´W-§-sfmópw _m-[-I-añm¯-Xv A-t\-Iw t]-sc hoïpw C-tX-h-gn-¡pX-só \-bn-¡p-I-bmWv.

{In-]v-täm-I-d³-kn \m-i-¯n-te-¡m-Wv t]m-Iq-ó-sX-ó Im-cy-¯nð kw-i-b-an-sñ-óm-Wv _p-s^-bp-sS hn-e-bn-cp¯ð. sXm-«-sXñmw s]m-óm¡n-b \n-t£-]-I-\m-Wv _ps^. ]-W-¯n-sâ CâÀ-s\-äv cq-]-¯n-\v A-[n-I-Im-ew B-bp-Ên-sñ-óv A-t±-lw ]-d-bpóp. F-ómð, B \m-iw F-t¸mÄ kw-`-hn-¡p-sa-óv {]-h-Nn-¡m³ Xm-\m-f-sñópw A-t±-lw ]-dªp. s_À-¡v-j-bÀ lm-¯-th-sb-ó \nt£-] kv-Ym-]-\-¯n-sâ kn-C-H-bm-Wv hm-c³ _ps^.

]-W \n-t£-]-hp-am-bn _-Ô-s¸-«v [m-cm-fw {]-iv-\-§-f-nð Ip-Sp-§n-bn-«p-Å-bm-fm-Wv Xm-s\ópw A-Xn-sâ h-cpw-h-cm-bv-I-IÄ \ñ-h-®w t_m-[y-ap-sïópw _p-s^ ]-d-bpóp. _näv-tIm-bn-t\m a-äv {In-]vtäm I-d³-kn-Itfm X-só B-IÀ-jn-¨n-«n-«n-sñópw A-t±-lw hy-à-am¡n. \n-e-hnð 14,437 tUm-f-dm-Wv _näv-tIm-bn-sâ aq-eyw. A-Sp-¯n-sS I-\-¯ hogv-N kw-`-hn-s¨-¦nepw I-gn-ª-hÀj-s¯ A-t]-£n-¨v C-t¸mgpw aq-eyw 1500 i-X-am-\w Iq-Sp-X-emWv.

hm-c³ _p-s^-bp-sS hm-¡p-IÄ {In-]v-täm-I-d³-kn hn-]-Wn-sb kzm-[o-\n-¡p-sa-óp-d-¸m-Wv. s^-bv-kv-_p-¡n-se B-ZyIm-e \n-t£-]-Icn-sem-cmfpw t]-]m-en-sâ k-l-Øm-]-I-\pam-b ]o-äÀ Xoð h³-tXm-Xnð {In-]v-tämI-d³-kn-bnð \n-t£-]n-¨n-«p-sï-óv I-gn-ª-bm-gv-N- {]-kv-Xm-hn-¨n-cpóp. C-Xn-\v sXm-«p-]n-óm-se _näv-tIm-bn³ aq-eyw 13.5 i-X-am-\-t¯m-fw D-b-cp-Ibpw sN-bvXp. Xo-en-sâ ^u-tï-gv-kv ^-ïv F-ó Øm-]-\w 20 Z-ie-£w tUm-fÀh-sc _näv-tIm-bn-\nð \n-t£-]n-¨n-«p-sï-óm-Wv kq-N-\.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category