1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

skdo-\ hn-eyw-kv {]-k-h-ti-jw Po-hn-X-¯n-te-¡v a-S-§n-sb-¯nb-Xv A-Ûp-X-I-c-ambn; Po-h³ c-£n-¡m³ \n-ch[n Hm-¸-td-j-\p-IÄ th-ïn-h-óp-sh-óv sh-fn-s¸-Sp-¯n sS-óo-kv kq-¸À-ÌmÀ

Britishmalayali
kz´wteJI³

h-\n-Xm sS-óo-kn-se kq-¸À-Xm-cw skdo-\ hn-eyw-kn-\v C-Xv cïmw P-ò-amWv. {]-h-k-s¯-¯p-SÀ-ópïm-b _p-²n-ap-«p-IÄ Ah-sc a-c-W-¯n-sâ h-¡n-se-¯n-¨n-cpóp. H-t«-sd kÀ-P-dn-IÄ-¡p-ti-j-am-Wv X-\n-¡v Po-h³ Xn-cn-¨p-In-«p-sa-óv D-d-¸m-b-sX-óv 36þIm-cnbmb skdo-\ ]-d-bpóp.

a-IÄ A-e-Iv-kn-kv H-fn-¼n-b-sb {]-k-hn-¡p-ó-Xn-\m-bn B-ip-]-{Xn-bnð {]-th-in-¸n-¡-s¸-« skdo-\ ]qÀ-W B-tcm-Ky-h-Xn-bm-bn-cpóp. F-ómð, {]-k-h-ka-bw A-Sp-¡pw-tXmdpw A-e-Iv-kn-kn-sâ lr-Z-b-an-Sn-¸v Ip-d-ªph-ó-tXm-sS-bm-Wv {]-iv-\w cq-£-am-bXv. Ip-ªn-s\ c-£n-¡m³ A-Sn-b-´-c-am-bn kn-tÊ-dn-b³ \-S-¯-W-sa-óv tUm-ÎÀ-amÀ B-h-iy-s¸-«p.

kn-tk-dn-b-\n-eq-sS Ip-ªn-s\ kp-c-£n-X-ambn ]p-d-s¯-Sp-s¯-¦nepw sk-do-\-bp-sS \n-e h-j-fm-bn. kn-tÊ-dnb-\v ]n-tä-óv I-Sp-¯ izm-k-XS-Êw t\-cn-« sk-do-\-bv-¡v izm-k-tIm-i-¯nð c-àw I-«-]n-Sn-¨n-cn-¡p-ó-Xm-bn tUm-ÎÀ-amÀ I-sï-¯n. {Un-¸v \ð-In-sb-¦nepw X-p-SÀ-¨bm-b Np-abpw izm-k-X-S-Êhpw I-Sp-¯ im-cocn-I _p-²n-ap-«p-I-fn-te-¡v \o-§n. Npa-¨v Npa-¨v kn-tk-dn-b³ sNbv-X `mK-¯v hoïpw ap-dn-hp-ïmbn.

c-àw I-«-]n-Sn-¡m-Xn-cn-¡p-ó-Xn-\m-bn c-à-[-a-\n-bnð hen-b ^nð-äÀX-só L-Sn-¸n-t¡-ïn-h-óp. C-tXmsS, B-dm-gv-N-tbm-fw In-S-¡-bnð¯-só sk-do-\-bv-¡v I-gn-tb-ïn-hóp. C-Xn-\n-sS-bm-Wv kÀ-P-dn-IÄ th-ïn-h-óXv. H-tÎm-_-dn-\p-ti-jw sk-do\-sb s]m-Xp th-Zn-I-fnð Im-Wm-\p-ïm-bn-cp-ónñ. ho-«nð I-Sp-¯ hn-{i-a-¯n-em-bn-cp-óp A-h-sc-óv `À-¯m-hv A-e-Iv-kn-kv H-lm-\n-b³ ]-dªp.

A-e-Iv-kn-kn-sâbpw A-½ H-dm-ko-\n-sâbpw k-lm-b-amWv Cu Im-e-b-f-hnð X-\n-¡v ]n-´p-W-bm-b-sX-óv skdo-\ ]-dªp. Ip-ªn-s\ thï-{X em-fn-¡m³ km-[n-¡m-Xn-cpó-Xv ]-e-t¸mgpw X-só A-tem-k-c-s¸-Sp-¯n-bn-cp-sóópw hf-sc tam-iw A-h-Ø-bn-te-¡v X-só sImïp-t]m-bn-cp-óp-shópw skdo-\ sh-fn-s¸-Sp-¯p-óp.

km-[m-c-W Ip-«n-bm-bn A-e-Iv-kn-kv H-fn-¼nb-sb h-fÀ-¯m-\m-Wv Xm-\m-{K-ln-¡p-ó-sX-óv skdo-\ ]-dªp. C-t¸mį-só A-e-Iv-kn-kv H-fn-¼nb-¡v C³-Ì-{Km-anð c-ïp-e-£-¯n-te-sd t^m-tfm-th-gv-kpïv. sk-do-\-bp-sS `À-¯m-hv A-e-Iv-kn-kn-\v c-ï-c-e-£-t¯m-fw t^m-tfm-th-gv-kpw. Ip-ªn-sâbpw A-½-bp-sSbpw Hmtcm hn-ti-jhpw A-dn-bm-\m-{K-ln-¡p-ó B-cm-[-I-cm-Wv C-h-cn-te-sd-bpw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category