1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

Ata-cn-¡-bn-se tam-ïn-kn-täm-bnð h³ a-®n-Sn-¨nð; 16 t]À sImñ-s¸-Sp-I-bpw 24 t]-sc Im-Wm-Xm-hp-Ibpw sN-bv-Xp; 300 t]À Ip-Sp-§n-¡n-S-¡p-óp; Hm-{] hn³-s{^-bp-sS tIm-Sn-IÄ hn-e-a-Xn-¡p-ó hoSpw H-en¨p-t]mbn

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ip¯n-sbm-en-¨p-h-ó sN-fn-bnð H-cp `q-{]-tZ-i-sam-óm-sI ap-§n-b-t¸mÄ Po-h³ \-ã-s¸-«-Xv 16 t]À-¡v. 24 t]-sc Im-Wm-\p-anñ. A-ta-cn-¡-bn-se h³-In-S-¡mÀ Xm-a-kn-¡p-ó sX-¡³ Imen-t^mÀ-Wn-b-bnse tam-ïn-kn-täm-bn-em-Wv I-\-¯ a-®n-Sn-¨n-ep-ïm-bXv. C-hn-sS 300 t]-sc-¦nepw ]pdw-tem-I-hp-am-bn _-Ô-anñm-sX Ip-Sp-§n-¡n-S-¡p-óp-ap-ïv.

Zn-hk-§-tfm-fw \o-ïp-\n-ó I-\-¯ a-g-bv-s¡m-Sp-hn-em-Wv I-\-¯ a-®n-Sn-¨n-ep-ïm-bXv. H-cp a-e-ô-cp-hn-se a®pw sN-fnbpw A-¸m-sS C-Sn-ªv t]m-cp-I-bm-bn-cpóp. a-®n-Sn-¨n-en-\v km-[y-X-bp-sïópw B-fp-IÄ H-gnªp-t]m-I-W-saópw H-t«-sd ap-ó-dn-bn-¸p-IÄ \ð-In-bn-cp-só-¦nepw A-Xv ]-ecpw A-h-K-Wn-¨-Xm-Wv a-c-W-kw-Jy D-b-cm³ Im-c-W-am-bXv.

I-gn-ª-am-k-apïm-b Im-«p-Xo-bnð C-tX {]-tZ-i-¯p-\n-óv \q-dp-I-W-¡n-\v t]-sc am-än-¸m-À-¸n-¨n-cp-óp. C-¡p-dn H-gnªp-t]m-Im³ A-[n-Ir-X-cm-h-iy-s¸-s«-¦n-epw, I-gn-ª-am-k-t¯Xp-t]m-se ap-ó-dn-bn-¸v am-{X-am-Im-sa-óv I-cp-Xn-bm-Wv ]-ecpw t]m-Im-Xn-cp-óXv. A-Xm-Wv C-{X-b-[n-Iw t]À Cu {]-tZi-¯v Xp-S-cm-\n-S-bm-¡n-b-Xpw.

G-sd {]-i-kv-Xcm-b B-fp-IÄ Xm-a-kn-¡p-ó ta-J-e Iq-Sn-bm-WnXv. C-¡-gn-ª-Znh-kw tKmÄ-U³ t¥m-_v ]p-c-kv-Im-c-th-Zn-bn-eq-sS tem-I-{]-i-kv-X-bm-bn amdn-b A-ta-cn-¡³ Sn.hn.A-h-Xmc-I Hm-{] hn³-s{^-bp-sS 50 Z-ie-£w tUm-fÀ hn-e-a-Xn-¡p-ó hoSpw h-kv-Xp-¡fpw a-s®m-en-¨n-enð X-IÀ-ó Iq-«-¯n-ep-ïv. ap³ sS-óo-kv Xm-cw Pn-½n tIm-tW-gv-kv ho-«nð Ip-Sp-§n-t¸mbn. C-t±l-s¯ hn-am-\-amÀ-K-am-Wv kp-c£n-X Øm-\-t¯-¡v am-än-bXv.

sdm-ta-sd Im-t\ym¬ ta-J-e-bnð Xm-a-kn-¨n-cp-ó 300þHm-fw t]-cm-Wv Ip-Sp-§n-¡n-S-¡p-óXv. Ch-sc C-hn-Sp-óv hn-am-\-amÀ-Kw c-£-s¸-Sp-¯m-\p-Å {i-a-§Ä \-Sóp-sIm-ïn-cn-¡p-I-bmWv. F-{X-t]À ta-J-e-bnð Ip-Sp-§n-¡n-S-¸p-sï-ó-Xn-sâ hy-àam-b kq-N-\ C-\nbpw e-`y-am-bn-«n-sñ-óv kmâ _mÀ-_-d Iu-ïn sj-co-^v _nð {_u¬ ]-d-ªp.

kmâ _mÀ-_-d ta-J-e-bn-ep-Å G-gm-bn-c-t¯m-fw t]-tcm-Sv kp-c£n-X Øm-\-§-fn-te-¡v am-dm³ sNm-Æmgv-N B-h-iy-s¸-«n-cp-ó-Xm-bn A-t±-lw ]-d-ªp. 23,000 t]-tcm-Sv I-cp-Xn-bn-cn-¡-W-saópw B-h-iy-s¸-«n-cp-óp.. F-ómð, ]-ecpw ho-«nð¯-só Xp-S-cp-I-bm-bn-cpóp. a-®n-Sn-¨n-en-\v km-[y-X-bp-sï-ó ap-ó-dn-bn-¸p-IÄ ]-ecpw Im-cy-am-sb-Sp-¯n-cp-ón-sñópw A-Xm-Wv Zp-c-´-¯n-sâ hym-]v-Xn-Iq-«n-b-sXópw A-t±-lw ]-d-ªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category