1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

thiy-IÄ-s¡m-¸w A-´n-bp-d-§m³ Hm¬-sse³ h-gn _p-¡v sN-bv-X-Xn-s\ tNmZyw sN-bv-X-t¸mÄ ap-J-¯-Sn-¨p; 14 hÀ-jw ]o-Un-¸n¨p; H-sF-kn-kn t\-Xm-hv e-Iv-k-Wns\-Xn-sc `m-cy \ðIn-b ]-cm-Xn hmÀ-¯-bm-¡n sU-bv-ensa-bn-epw: {_n-«o-jv a-e-bm-fn hmÀ-¯-bv-s¡-Xn-sc {]-Xn-I-cn-¨-hÀ F-hnsS?

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI-bn-se {]apJ tIm¬-{K-kv t\-Xmhpw I-gn-ª ]mÀ-e-saâv sX-c-sª-Sp-¸n-se Øm-\mÀ-°n-bpam-b am-ô-Ì-dn-se e-Iv-k¬ Iñp-am-Sn-¡ð `m-cy-sb aÀ-Zn-¨p F-óp t]-cnð s]m-eo-kv tI-sk-Sp-¯ Imcyw G-Xm-\pw B-gv-N-IÄ-¡v ap-¼v {_n-«o-jv a-e-bm-fn {]-kn-²o-I-cn-¨n-cpóp. \m-«n-se t]m-se `m-cy-amsc A-Sn-a-I-fm-¡n I-cp-Xn aÀ-±n-¡p-ó bp-sI-bn-se ap-gp-h³ a-e-bm-fn `À-¯m-¡-òmÀ¡pw H-cp ]mT-am-Im³ th-ïn B-bn-cp-óp B hmÀ-¯ A-óp {]-kn-²o-I-cn-¨Xv. bp-sI a-e-bm-fpsS kz-Im-cy Po-hn-X-¯nð H-fn-ªp t\-m-¡p-óp F-ó B-tcm]-Ww D-ó-bn¨p-sIm-ïv Nn-eÀ A-óp {_-n-«o-jv a-e-bm-fn-s¡-Xn-sc cwK-¯p h-ón-cpóp.

{_n-«o-jv a-e-bm-fn-sb tPÀ-W-en-kw ]Tn-¸n-¡m\pw [mÀ-an-I-X ]Tn-¸n-¡m\pw cw-K-¯v C-d-§n-b-hÀ bp-sI-bn-se G-ähpw hen-b ]-{Xam-b sU-bv-en sa-bn-en-s\ A-Xv ]Tn-¸n¡ptam Fó tNm-Zy-am-Wv C-óp R-§Ä D-bÀ-¯p-óXv. A-óp R-§Ä C-cbm-b kv-{Xo-bp-sS t]tcm kq-N\-Itfm Cñm-sX-bm-Wv hmÀ-¯ {]-kn-²o-I-cn-¨-sX-¦nð e-Ivk-sâ `m-cy-bp-sS Nn-{X-§fpw ]qÀ-W hn-h-c-§fpw DÄ-s¸-Sp-¯n-bm-Wv C-óp sU-bv-en sa-bnð A-Xv {]-kn-²o-I-cn-¨n-cn-¡p-óXv. e-Iv-k¬ X-sâ km-aq-ly ]-Z-hn-IÄ  F-§-s\-bm-Wv `m-cy-sb A-Sn-¨-aÀ-¯m³ th-ïn D-]-tbm-Kn¨-Xv F-óp sU-bv-en sa-bnð dn-t¸mÀ-«nð hy-à-am-¡p-óp-ïv.

F³-F-¨v-F-kn-se D-bÀ-ó D-tZym-K-apÅ tUm-Î-td-äv F-Sp-¯ a-e-bm-fn s]¬-Ip-«n-bp-sS Po-hn-Xw 14 hÀ-jw e-Iv-k¬ `o-Xn-X-am-bn X-IÀ-¯p I-f-ªp-sh-óp sU-bv-en sa-bnð dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. th-iy-I-tfm-sSm-¸w A-´n-bp-d-§m³ t]m-b-Xn-s\ tNmZyw sN-bv-X-Xn-\v {Iq-c-am-bn `m-cy-sb aÀ-Zn-¨-Xn-sâ t]-cnð B-bn-cp-óp e-Ivk-s\ s]m-eo-kv A-d-Ìv sN-bv-XXv. I-gn-ª Znh-kw tIm-S-Xn-bnð lm-P-cm-sb-¦nepw sam-gn \ð-Im³ e-Iv-k¬ hn-k-½-Xn-¨-Xn-\mð tI-kv \o-ïp t]m-hp-I-bmWv. F-ómð H-cp hÀ-j-t¯-¡v `m-cy-sb Im-Wp-Itbm ho-«nð {]-th-in-¡p-Itbm sN-¿-cp-sX-óp tImS-Xn D-¯-c-hn-«n-«p-ïv.

_n-kn\-kv {Sn-]v F-ó t]-cnð e-ï-\nð t]m-b ti-jw ssh-In h-ó e-Ivk-s\ tNmZyw sN-bv-X-t¸mÄ {Iq-c-am-bn aÀ-±n-¨p F-óm-Wv `mcy ]-cm-Xn \ð-In-bXv. X-só tNmZyw sN-¿m³ \o-bm-cm-Wv F-óp ]d-ªp e-Iv-k¬ apJ-¯v Xñn-sb-óp `m-cy-bp-sS sam-gn-bnð ]-d-bpóp :"Rm³ ]p-cp-j-\m-Wv. F-\n-¡v C-jv-S-ap-Å s]-®p-§-fp-sS Iq-sS Rm³ t]m-Ipw. F-sâ h-ep-¸-ap-Å ... s]¬-Ip-«n-IÄ-¡v C-ã-ap-sï-¦nð \n-\-s¡-´m {]-iv\w" F-óp tNm-Zn-¨p e-Iv-k¬ ap-J-¯-Sn-¨p F-óm-Wv `m-cy-bp-sS sam-gn-sb-ómWv sU-bv-en sa-bnð dn-t¸mÀ-«v sN-¿p-óXv.

e-Ivk-Wv em³-Uv tdm-hÀ hm-§m-\m-bn Xm³ ]-Ww ap-S¡n-b Imcyw `m-cy-bp-sS ]-cm-Xn-bnð F-Sp-¯p ]-d-bp-óp-ïv. ho-«nð F-¯n hnj-bw D-ïm-¡n-b k-ab-¯v aq-¯ a-IÄ 999 hn-fn-¨p s]m-eo-kn-s\ h-cp-¯p-I-bm-bn-cpóp. Xp-SÀ-óv GXm\pw Znh-kw I-Ì-Un-bnð I-gn-ª ti-j-am-Wv e-Ivk¬ Pmayw t\-Sn ]p-d-¯n-d-§n-bXv. tI-kn-\n-S-bnð \m-«nð F¯n-b e-Iv-k¬ I-gn-ª Znh-kw bp-sI-bnð Xn-cn-s¨-¯n-bn-«pïv. am-ô-Ì-dn-se F³-F-¨v-F-kv B-ip-]-{Xn-bnð tPm-en sN-¿p-ó `m-cy-sb Ip-dn-¨v ]-cnN-bw D-Å Fñm-hÀ¡pw a-Xn-¸p-am-{X-amWv. F-ómð e-Iv-k-Wns\-Xn-sc F¡m-e¯pw ]-cm-Xn-IÄ D-bÀ-ón-cpóp.

e-Iv-k-Wns\-Xn-sc I-Sp-¯ dn-t¸mÀ-«v B-Wv s]m-eo-kv tIm-S-Xn-bnð \ð-In-bn-cn-¡p-óXv. X-ð¡mew sd-kv-{SnMv HmÀ-UÀ am-{X-am-Wv \ð-In-b-sX-¦nepw Iq-Sp-Xð \-S-]-Sn-IÄ D-ïm-hp-sa-óm-Wv dn-t¸mÀ«v. B-tcm-]-W-§Ä sX-fn-ªmð e-I-v-kWn-\p XS-hv e-`n-s¨-óp-h-cmw. F-ómð H-cn-¡ð t]mepw e-Iv-k-Wns\-Xn-sc `m-cy ]-cm-Xn-s¸-«n-«nñ F-óXv e-I-vk-\v A-\p-Iq-e-am-b L-S-I-amWv. C-\n Po-hn-X-¯nð Xm³ `m-cy-sb Im-Wm³ B-{K-ln-¡p-ón-sñópw hn-hm-l-tam-N-\ s]-äoj³ \ð-Ip-I-bm-Wv Fópw e-Iv-k¬ ]-d-ª-Xmbpw sU-bv-en sa-bnð dn-t¸mÀ-«v sN-¿p-ópïv.

I-gn-ª \-hw-_À- aq-ón-\m-bn-cp-óp e-Iv-k¬ A-d-Ìn-em-bXv. A-óv cm-{Xn-bnð A-d-Ìv sNbv-X e-Iv-ksW Xn¦fmgvN amôÌdnse aPnkv--t{Säv tIm-S-Xn-bmWv D]m[nItfmsS Pmayw A\p-h-Zn¨-Xv. A-ѳ A½-sb aÀ-±n-¡p-ó-Xp I-ï-t¸mÄ a-IÄ D-S³ s]m-eo-kn-s\ t^m¬ sN-¿p-I-bm-bn-cpóp. `m-cy-sb D-]-{Z-hn-¡p-ó k-ab-¯v XS-Êw \n-ó Ip-ªn\pw aÀ-±-\-ta-äp-sh-ópw A½bp-sS ap-Sn h-sc hen¨p ]-dn-¡pó-Xp I-ïp Ipªv `-b-óp-sh-ópw dn-t¸mÀ-«p-ïv.

hn-hm-Zamb t]m³-kn kzn-¨v X-«n-¸p tI-kn-se {]-Xn-I-fnð H-cm-fm-Wv eIvk¬. \n-ch-[n t]À-¡m-Wv A-Xn-sâ t]-cnð ]-Ww \-ã-am-bXv. ]-Ww I-Sw hm-§n-bn-«p \ð-Im-¯-Xn-sâ t]-cnð H-cp ssh-Zn-I³ \ðIn-b tI-knepw e-Iv-k-Wns\-Xn-sc hn-[n-bpïv. t]m³-kn kzn-¨v X-«n-¸nð ]-Ww \-ã-s¸-«p Zp-_m-bn-se H-cp _n-kn-\-kp-Im-c³ \ð-In-b tIkpw \n-e-\n-ð¸pïv. A-óp hmÀ-¯ dn-t¸mÀ-«v sNbv-X {_n-«o-jv a-e-bm-fn-s¡-Xn-sc e-Iv-k¬ \nb-a-t]m-cm-«-¯n-\v C-d-§n-bn-cp-só-¦nepw H-Sp-hnð tI-kv {_n-«o-jv a-e-bm-fn-¡v A-\p-Iq-e-am-bn hn-[n-¡p-I-bm-bn-cpóp. \n-ch-[n tI-{µ-§-fnð {_n-«o-jv a-e-bm-fn-s¡-Xn-sc e-Iv-k¬ hym-P ]-cm-Xn-IÄ A-b-¨n-cpóp. F-ómð H-cn-S¯pw {]-tbmP-\w Hópw e-`-n-¨nñ F-óp am-{Xw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category