1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

kz´-am-bn H-cp In-S-¡ In-«n-bmð C§-s\ k-t´m-jn-¡p-ó-h-cp-tïm? B-Zy-am-bn kz-´w In-S-¡ In«n-b ho-Snñm-¯ A-ta-cn-¡³ Ip-«n-bp-sS {]-Xn-Ic-Ww ssh-d-em-b-t¸mÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

sX-cp-hnepw A-\m-Y-a-µn-c-§-fn-ep-am-bn-cp-óp C-Xph-sc A-h\pw A-½bpw A-´n-bp-d-§n-bn-cp-óXv. Un-t{Sm-bn-bnð-\n-óp-Å Cu sX-cp-hv _me-\v B-Zyam-sbm-cp hoSpw In-S-¡m-s\m-cp In-S-¡bpw In-«n-b-t¸mÄ A-Xn-sâ k-t´m-jw ]-d-ªmð Xo-cp-am-bn-cp-ónñ. H-cp ho-sSó Ah-sâ k-t´m-jw H-Sp-hnð bm-YmÀ-Yyam-b \n-an-j-am-Wv C-t¸mÄ ssh-d-em-bn-cn-¡p-óXv.

sU-tb-gv-kv F-ó _m-e-\pw Ah-sâ A-½ Un-tbm-W-bv-¡p-am-Wv G-sd-\mf-s¯ Im-¯n-cn¸n-s\m-Sp-hnð ho-Sv kz-´-am-bXv. an-jn-K¬ tÌ-äv lu-kn-§m-Wv ho-Sv \ð-In-bXv. {In-kv-a-kn-\v kz-´w ho-«nð D-d-§-W-sa-ó-Xm-bn-cp-óp sU-tb-gv-kn-sâ B-{Klw. A-Xv k-^-e-am-b-t¸mÄ, B-\-µ-¡-®oÀ hmÀ-¡p-ó Ah-sâ Zriyw C-t¸mÄ tem-Iw G-sä-Sp-¯n-cn-¡p-I-bmWv.

s{S-bn-\n \-gv-km-bn-cp-óp Un-tbm¬. tPm-en \-ã-s¸-«-tXm-sS-bm-Wv A-h-cp-sSbpw sU-tb-gv-kn-sâbpw Po-hn-Xw sX-cp-hn-te-¡v F-dn-b-s¸-«Xv. ]n-óo-Sv A\m-Y a-µn-c-§-fnepw sX-cp-hn-ep-am-bn Po-hn-¡p-t¼mÄ kz-´am-sbm-cp ho-sS-ó kz-]v-\w I-ïm-Wv sU-tb-gv-kv h-fÀ-óXv. \ne-¯v »m¦-äv ]pX-¨v In-S-óp-d-§n-bn-cp-ó sU-tb-gv-kn-\v an-jn-K¬ lu-kn-§v kz´am-sbm-cp In-S-¡ \ð-In-b-Xm-Wv Ah-s\ G-sd B-Ëm-Zn-¸n-¨Xv.

H-cp tkm-jyð hÀ-¡-dm-Wv sU-tb-gv-kn-sâbpw Un-tbm-Wn-sâbpw Imcyw A-[n-Ir-X-cp-sS {i-²-bnð-s¸-Sp-¯n-bXv. an-jn-K¬ lu-kn-Mv A-\p-h-Zn-¨ ho-«nð \n-e-¯p-d-§n-bn-cp-ó sU-tb-gv-kn-\v lw-_nÄ Un-ssk³ F-ó Øm]-\w ho-«n-te-¡m-h-iy-ap-Å ap-gp-h³ ^-À-Wn-¨-dp-Ifpw \ðIn. Fñmhn-[ ku-I-cy-§-fp-ap-Å ho-«n-se¯n-b sU-tb-gvkv, Xm-\mWv Cu ho-Sn-sâ Kr-l-\m-Y-s\-óv A-h-Im-i-s¸-Sp-ó hoUn-tbm-bm-Wv C-t¸mÄ ssh-d-em-bn-cn-¡p-óXv.

Un-kw-_À 20þ\v ]pXn-b ho-«n-te-¡v {]-th-in-¡p-t¼mÄ Nn-{Xo-I-cn-¨ hoUn-tbm-bm-Wv C-t¸mÄ ssh-d-e-mbn-cn-¡p-óXv. X-sâ ]pXn-b ho-SpI-ïv B-Zyw Nn-cn-¡p-ó sU-tb-gv-kv ]n-óo-Sv k-t´mjw-sIm-ïv s]m-«n-¡-c-bp-I-bm-bn-cpóp. Po-hn-X-¯n-em-Zy-am-bn X-\n-¡v In«n-b I-«nð I-ïm-bn-cp-óp A-h-t\-ähpw Iq-Sp-Xð B-Ëm-Zw h-óXv. I-«n-enepw I-tk-c-I-fnepw C-cpópw Nm-Snbpw Xp-Ånbpw A-h³ B-Ëm-Zw ]-¦n-Sp-Ibpw sN-bv-Xp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category