1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

Ubm-\-bp-sSbpw tUm-Un-bp-sSbpw {]Xna s]m-fn-¨p-am-äm³ Xo-cp-am-\n-¨v lm-tcm-Uv-kn-sâ ]p-Xn-b D-S-aIÄ; sI-³knMv-S¬ sIm-«m-c-¯nð U-bm-\-bv-¡v ]pXn-b kv-amc-Iw

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«o-jv cm-P-Ip-am-cn U-bm-\-b-p-sSbpw Im-ap-I³ tUm-Un Að ^-bm-Zn-sâbpw {]-Xn-a-IÄ A-Xv Øm-]n¨ tUm-Un-bp-sS A-ѳ ap-l½-Zv Að ^m-b-Zn-\v Xn-cn-¨p-\ð-Im³ e-ï-\n-se lm-tcm-Uv-kv kv-täm-dn-sâ ]pXn-b D-S-a-IÄ Xo-cp-am-\n-¨p. {_n-«o-jv cm-P-Ip-Spw-_-¯n-sâ F-XnÀ-¸v A-h-K-Wn-¨v H-cp ]-Xn-äm-tïm-f-am-bn lm-tcm-Uv-kv kv-täm-dnð \n-e-\n-ó 'C-ó-skâv hn-Iv-änw-kv' F-ó kv-am-c-I-am-Wv C-tXm-sS Cñm-Xm-Ip-óXv. Ubm-\ cm-P-Ip-am-cn-¡v sI³-kn-Mv-S¬ sIm-«m-c-¯nð ]pXn-b kv-amc-Iw XoÀ-¡m³ a-¡fm-b hneyw cm-P-Ip-am-c\pw lm-cn cm-P-Ip-am-c\pw Xo-cp-am-\n-¨n-«p-apïv.

1997þð U-bm-\-bv-s¡m-¸w Im-d-]-S-¯nð sImñ-s¸-« A-h-cp-sS Im-ap-I-\m-Wv tUmUn. X-sâ a-I-s\bpw U-bm-\-sbbpw sIm-e-s¸-Sp-¯m³ ^n-en-¸v cm-P-Ip-am-c³ B-kq-{X-Ww sN-bv-X-XmWv Cu A-]-I-S-sa-óv ap-l½-Zv Að ^mb-Zv B-tcm-]n-¡póp. Xp-S-¡-¯nð U-bm-\-bp-sS-bpw tUm-Un-bp-sSbpw Nn-{X-§Ä ]-Xn-¸n-¨ H-cp sh-Å-¨m-«-am-Wv ^mb-Zv Øm-]n-¨-Xv. 1997þem-Wv C-cp-h-cp-sSbpw {]Xn-a Øm-]n-¨Xv. C-cp-h-cpw- tNÀ-óv H-cp sh-Å-cn-{]m-hn-s\ ]n-Sn-¨p-sIm-ïv \nð-¡p-ó in-ev-]-am-bn-cp-óp lm-tcm-Uv-knð A-t±-lw Øm-]n-¨Xv.

hn-t\m-Z k-ôm-cn-I-fp-sS B-IÀ-j-W-§fn-sem-óm-bn-cpóp Cu kv-am-cIw. ss\-äv-kv-{_n-Uv-Pn-se lm-tcm-Uv-kv kv-täm-dnð Øm-]n-¨n-cp-ó Cu {]Xn-a A-Xn-sâ ]-g-b D-S-a-bv-¡v Xn-cn-¨p-\ð-Ip-I-bm-sW-óv lm-tcm-Uv-kn-sâ C-t¸mg-s¯ J-¯-dnð-\n-óp-Å D-S-a-IÄ {]-Jym-]n¨p. U-bm-\-bp-sS {]Xn-a sI³-kn-Mv-S¬ sIm-«m-c-¯nð Øm-]n-¡m³ hn-eyapw lm-cnbpw tNÀ-óv Xo-cp-am-\n-¨p-sh-ó hmÀ-¯ ]p-d-¯p-h-ó-Xn-\v sXm-«p-]n-óm-se-bmWv, lm-tcm-Uv-kn-se kv-amc-Iw \ã-s¸-Sp-I-bm-sW-ó hmÀ-¯bpw h-cp-óXv.

Ubm-\ cm-P-Ip-am-cn-bp-sSbpw tUm-Un Að ^-bm-Zn-sâbpw HmÀ-a P-\-§-fn-se-¯n-¡p-ó-Xnð lm-tcm-Uv-kv hen-b ]-¦v h-ln-¨n-«p-sïópw I-gn-ª 20 hÀ-j-am-bn ss\-äv-kv-{_n-Uv-Pv tÌmÀ A-h-cp-sS kv-amc-Iw t]m-se-bm-Wv {]-hÀ-¯n-¨-sXópw lm-tcm-Uv-kn-sâ am-t\-Un-Mv U-b-d-ÎÀ ssa-¡ð hmÀ-Uv ]-dªp. sI³-kn-Mv-S¬ sIm-«m-c-¯nð U-bm-\-bv¡v Hu-tZymKn-I kv-amc-Iw h-cp-ó ]-Ým-¯-e-¯nð lm-tcm-Uv-kn-se kv-amc-Iw A-Xn-sâ D-S-abm-b ap-l½-Zv Að ^-bm-Zn-s\ Xn-cn-t¨ð-¸n-¡p-I-bm-sWópw A-t±-lw ]-dªp.

kv-amc-Iw tÌm-dnð-\n-óv \o-¡pó-Xv lm-tcm-Uvkn-t\m-Sp-Å cm-P-Ip-Spw-_-¯n-sâ k-ao-]-\-¯nð am-äw h-cp-¯p-sa-óm-Wv D-S-a-IÄ I-cp-Xp-óXv. lm-tcm-Uv-knð C-ó-skâv hn-Iv-änw-kv F-ó kv-amc-Iw \n-e-\nð-¡p-ón-S-t¯m-fw Imew, U-bm-\-bp-sSbpw tUm-Un-bp-sSbpw a-c-W-¯n-\v ]n-ónð ^n-en-¸v cm-P-Ip-am-c-\m-sW-ó ap-l½-Zv Að ^-bm-Zn-sâ B-tcm-]-Whpw \nð-\nð-¡p-I-bm-sW-óv hn-e-bn-cp-¯-s¸-«n-cp-óp. C¯-c-sam-cp B-tcm]-Ww \n-e-\nð-¡pó-Xv _n-kn-\-kn-s\ _m-[n-¡p-sa-óv ]pXn-b D-S-a-IÄ I-cp-Xn-b-Xn-sâ Iq-Sn ^-e-am-Wv C-t¸m-g-s¯ \o¡w.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category