1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

shÅ-¡m-cnbm-b Im-ap-In-sb Aw-Ko-I-cn-¡m-¯ am-Xm-]n-Xm¡-sf sImñm³ ImÀ-t_mw-_v Hm¬-sse-\nð HmÀ-UÀ sNbv-X C-´y³ hw-i-P\mb F se-hð hn-ZymÀ-°n-¡v X-Shv; Zpc-´w H-gn-hmb-Xv F-^v-_nsFbp-sS C-S-s]-Sð h-gn

Britishmalayali
kz´wteJI³

Zp-c-`n-am-\-s¡m-e-]m-X-I-§-tf-sd \-S-¡p-ó \m-Sm-Wv C´y. C¯-cw kw-`-h-§-fnð an-¡-hmdpw C-c-I-fm-Ipó-Xv {]-W-b-hn-hm-l-w I-gn-¡p-ó bp-hm-¡tfm bp-h-Xn-Itfm B-Imw. F-ómð, C-ã-s¸-« bp-h-Xn-sb hn-hm-lw I-gn-¡m³ A-\p-h-Zn-¡m-¯ am-Xm-]n-Xm¡-sf sImñm³ ImÀ-t_mw-_v ]²-Xn B-k-q-{X-Ww sNbv-X Iu-am-c-¡m-c-sâ I-Y-bm-Wv {_n-«-\nð-\nópw h-cp-ó-Xv. 19 h-b-Êp-Å kn-Jv hw-i-P\m-b hn-ZymÀ-Yn-¡v tImS-Xn F-«p-hÀ-jw X-S-hp-in-£ \ðIn.

thmÄ-hÀ-lmw-]v-S-Wnð-\n-óp-Å KpÀ-tX-Pv kn-Mv c¬-[m-h-bm-Wv sh-Å-¡m-cnbm-b Im-apIn-b Aw-Ko-I-cn-¡m-¯ am-Xm-]n-Xm¡-sf h-I-h-cp-¯m³ Hm¬-sse-\m-bn ImÀ-t_mw-_v hm-§n-b-Xv. Bð^-t_ F-ó UmÀ-¡v sh_v-ssk-änð-\n-óm-Wv C-bmÄ t_mw-_n\v HmÀ-UÀ \ð-In-bXv. C-¡m-cyw Xn-cn-¨-dn-ª F-^v._n.sF. k-a-tbm-Nn-X-am-bn C-S-s]-Sp-Ibpw ]²-Xn s]m-fn-¡p-I-bp-am-bn-cp-óp. t_mw-_v Uo-eÀ-am-cm-bn N-a-ª F-^v._n.sF. D-tZym-KØÀ, t_mw-s_-ó hymtP-\ a-säm-cp ]m-bv¡-äv Kp-À-tX-Pn-\v F-¯n-¨v sIm-Sp-¯v A-bm-sf A-d-Ìv sN-¿p-I-bm-bn-cpóp.

KpÀ-tX-Pv \-ð-In-bn-cp-ó tað-hn-em-k-¯nð hym-P-t_mw-_v F-¯n-¨v sIm-Sp-¯ D-tZym-K-ØÀ tað-hn-em-k-¡mc-s\ tX-Sn-¸n-Sn-¨p. \m-j-Wð ss{Iw G-P³-kn-bp-sS BwUv Hm-¸-td-j³-kv bq-Wn-äm-Wv KpÀ-tX-Pn-s\ A-d-Ìv sN-bv-XXv. hm-l-\-¯nð L-Sn-¸n-¨v kv-t^mS-\w \-S-¯m-\m-bn-cp-óp X-sâ ]-²-Xn-sb-óv KpÀ-tX-Pv k-½-Xn-¨-Xm-bn _À-anMvlmw tImS-Xn ]-dªp. a-äp-Å-h-cp-sS Poh-\v lm-\n-h-cp-¯p-I-sb-ó D-t±-iy-t¯m-sS t_mw-_v hm-§m³ ]-²-Xn-bn-«p-sh-ó Ip-äw kw-i-bm-Xo-X-am-bn sX-fn-bn-¡-s¸-«-tXm-sS-bm-Wv Fþse-hð hn-ZymÀ-Ynbm-b KpÀ-tX-Pn-\v tImS-Xn in-£-hn-[n-¨-Xv.

KpÀ-tX-Pn-\v Iq-«p-\n-só-óv kw-i-bn-¨ c-ïv kv-{Xo-I-sfbpw t\c-t¯ A-d-kv-äv sN-bv-Xn-cp-só-¦nepw Ah-sc ]n-óo-Sv hn-«-b¨p. Im-ap-In-s¡m-¸w Xm-a-kn-¡p-I-sb-ó B-{K-l-¯n-sâ t]-cn-em-Wv C¯-c-sam-cp \-S-]-Sn-¡v KpÀ-tX-Pv ap-XnÀ-ó-sX-ó Im-cy-¯nð kw-i-b-an-sñ-óv _À-anMvlmw {Iu¬ tImÀ-«v PUv-Pv No-a {Kq-_v ]-dªp. F-ómð, A-Xn-\m-bn C-{Xbpw lo-\am-sbm-cp Ip-ä-IrXyw ]-²-Xn-bn-« KpÀ-tX-Pv in-£ AÀ-ln-¡p-óp-sh-ópw tImS-Xn hn-e-bn-cp-¯n.

F-ómð, kw-L-Sn-X-am-bn Ip-ä-Ir-Xy-§Ä sN-¿p-ó G-sX-¦nepw kw-L-S-\-bnð KpÀ-tX-Pv Aw-K-a-sñ-óv tImS-Xn I-sï-¯n-sb-¦nepw A¯-c-sam-cp kw-L-¯n-sâ `m-K-am-Im³ km-[y-X-bp-Å Ip-ä-hm-fn-bp-sS a\-Êv bp-hm-hn-\p-sïópw tImS-Xn \n-co-£n¨p. A-t\z-j-tWm-tZym-K-Ø-cp-sS C-S-s]-S-ep-ïm-bn-cp-ón-sñ-¦nð hen-sbm-cp Zp-c-´-¯n-\v C-Xv Im-c-W-am-Ip-am-bn-cp-óp. KpÀ-tX-Pn-sâ {]m-bhpw A-Xn-te-¡v A-bm-sf \-bn-¨ L-S-I-§fpw in-£-bp-sS ImTn\yw Ip-d-bv-¡m³ Im-c-W-am-Ip-ón-sñópw tImS-Xn hy-à-am-¡n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category