1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

s{I-Un-äv ImÀtUm sU-_n-äv ImÀtUm D-]-tbm-Kn-¨v km-[-\-§Ä hm-§n-bmð C-óv ap-Xð ^o-kv sIm-Sp-t¡-ï-Xnñ; hm§n-b km-[-\-¯n-sâ hn-e am{Xw \ð-In-bmð a-Xn-

Britishmalayali
kz´wteJI³

Hm¬-sse³ C-S-]m-Sp-IÄ hym-]-Iam-b Im-e-am-WnXv. km-[-\-¯n-sâ hn-e-¡p-d-hnepw Un-kv-Iu-ïnepw B-Ir-ã-cm-bn A-Xn\v HmÀ-UÀ sN-bv-Xv A-h-km-\w _nð t] sN-¿p-t¼m-gmIpw kÀ-ho-kv NmÀ-sPópw F-Iv-kv-{Sm NmÀ-sP-óp-ap-Å t]-cnð D-]-t`m-àm-hnð-\n-óv _m-¦v ]-Ww hm-§p-I. A-h-km-\-\n-an-jw am{Xw h-cp-ó Cu F-Iv-kv{Sm NmÀ-Pn-sâ \-ãw h-ln-¡p-I-bñm-sX D-]-t`m-àm-hn-\v th-sd amÀ-K-sam-óp-anñ-Xm-\pw.

F-ómð, D-]-t`m-àm-¡Ä-¡v B-izm-k-ambn s{I-Un-äv ImÀUpw sU-_n-äv ImÀUpw D-]-tbm-Kn-¡p-t¼mÄ tk-h-\-¯n-t\m km-[-\¯nt\m Cu-Sm-¡n-bn-cp-ó A[n-I ^o-kv C-óp-ap-Xð A-h-km-\n-¡p-I-bmWv. c-ïp-i-X-am-\w ap-Xð 20 i-X-am-\w h-sc h-cp-ó Cu F-Iv-kv{Sm NmÀ-Pv Cñm-Xm-Ip-ó-tXm-sS Hm¬-sse³ D-]-t`m-àm-¡Ä-¡v hen-b B-izm-k-am-Ipw. do-s«-bnð I-¨-h-S-¡mcpw ImÀ-Un-eq-sS ]-W-a-S-bv-¡p-ó-h-cnð-\nóv Cu-Sm-¡n-bn-cp-ó kÀ-ho-kv NmÀPpw C-tXm-sS A-h-km-\n-¡pw. 2015þse I-W-¡-\p-k-cn-¨v ImÀ-Up-S-a-I-fnð-\n-óv kÀ-ho-kv NmÀ-Pv C-\-¯nð Cu-Sm¡n-b Xp-I-am-{Xw 166 Z-i-e-£w ]u-tïm-fw h-cp-w.

bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ \nb-aw A-\p-k-cn-¨m-Wv ImÀ-Uv D-S-a-I-fnð-\n-óv F-Iv-kv{Sm NmÀPv Cu-Sm-¡p-ó co-Xn A-h-km-\n-¸n-¡p-óXv. F-ómð, bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ \n-b-a-¯nð-\n-óv hy-Xy-kv-X-am-bn t]-]mð, B-¸nÄ t] Xp-S-§n-b-h-bnð A-S-§n-bn-«p-Å ln-U¬ NmÀ-Pp-Ifpw {_n-«-\n-se D-]-t`m-àm-¡Ä \ð-tI-ïn-h-cnñ. s{_-Iv-kn-äv \nb-aw \-S-¸n-em-bmepw Cu \nb-aw {_n-«-\nð- Xp-S-cp-saópw [-\-Im-cy-hr-¯-§Ä kq-Nn-¸n¨p.

s{I-Un-äv ImÀ-Uv C-S-]m-Sp-IÄ¡pw sU-_n-äv ImÀ-Uv C-S-]m-Sp-IÄ¡pw C-Xv _m-[-I-am-bn-cn-¡pw. Hm¬-sse³ t]-saâp-IÄ¡pw a-äp t]-saâp-IÄ¡pw F-Iv-kv{Sm NmÀ-Pv H-gn-hm-Ip-sa-óv s{Sj-dn an-\n-ÌÀ tPm¬ s¥³ ]-dªp. H-cp D-Xv]-ów hm-§p-t¼mÄ A-hkm-\ \n-an-jw am{Xw F-Iv-kv{Sm NmÀ-Pv C-\-¯nð Iq-Sp-Xð ]Ww Cu-Sm-¡pó-Xv \o-Xn-tI-Sm-sW-óv tPm-¬ s¥³ ]-d-bpóp. D-Xv-]-ó-§Ä-¡v b-YmÀ-Y hn-e \ð-In-bmð am{Xw a-Xn-sbó, D-]-t`m-àm-hn-\v \-ã-am-bn-cp-ó A-h-Im-iw Xn-cn-sI sIm-Sp-¡p-I-bm-Wv C-Xn-eq-sS-sbópw A-t±-lw ]-d-ªp.

\nb-aw \-S-¸n-em-Ip-ó-tXm-sS {_n-«o-jv F-bÀ-th-bv-kv Sn-¡-änð-\nóv Cu-Sm-¡p-ó H-cp i-X-am-\w kÀ-ho-kv NmÀ-Pv Cñm-Xm-Ipw. 20 ]u-ïp-h-sc-bm-Wv {_n-«o-jv F-bÀ-th-bv-kv s{I-Un-äv ImÀ-Uv D-]-t`m-àm-¡-fnð-\nóv Cu-Sm-¡p-óXv. sd-bv-s\-bÀ c-ïv i-X-am-\-hpw. Iu¬-kn-ep-Ifpw kÀ-¡mÀ G-P³-kn-Ifpw hnhn-[ tk-h-\-§Ä-¡v A-[n-Iw ]-Ww Cu-Sm-¡p-óXpw C-tXm-sS Cñm-Xm-Ipw. Un.hn.Fð.F t]m-ep-Å G-P³-kn-IÄ 2.30 ]u-ïm-Wv kÀ-ho-kv NmÀ-Pmbn Cu-Sm-¡p-ó-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category