1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

aebm-fn-I-f-S-¡-apÅ bpsIbnse hntZin-IÄ¡v hÀ¡v s]Àantäm {_n«ojv ]mkv--t]mÀt«m _m-¦pI sf ImWnt¡ïn hcpw; A\[n IrX IpSntbä¡m-sc ]n-Sn-¡m-\p Å _m¦pIfpsS D¯chmZn¯w sa\t¡SmhpsaóXv e£§Ä¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

_m¦pIfpsS klmbt¯msS A\[nIrX IpSntbä¡msc Isï¯m\pÅ kÀ¡mÀ \o¡w \nba]cambn Pohn¡pó At\Iw t]À¡v sa\t¡Smtb¡pw. ]ucXz¯nsâ ASnØm\¯nð hntZinIfpsS _m¦v A¡uïv ]cntim[n¡m³ Bbncpóp BeN\ F¦nepw an¡ _m¦pIÄ¡pw FñmhcpsSbpw ]ucXz hnhc§Ä Cñ FómWv kqN\. Cu kmlNcy¯nð Hmtcmcp¯scbpw t]cpIfpsS ASnØm\¯nð hntZinIÄ BtWm Fóp \nÝbn¨ tijw tPmen sN¿m\pÅ AhImiw sXfnbn¡m³ _m¦pIÄ Bhiys¸SpsaómWv dnt¸mÀ«v. A§s\sb¦nð {_n«ojv ]ucXzw DÅhcS¡apÅ aebmfnIÄ¡pw CXp XethZ\bmtb¡pw

{_n-«-\n-ep-Å A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡m-cp-sS ]«nI tlmw Hm-^o-knð-\n-óv _m-¦p-IÄ-¡v ssI-am-dn-bn-«n-sï-óm-Wv dn-t¸mÀ«v. X-§-fp-sS _m-¦n-ep-Å Hm-tcm A-¡u-ïv D-S-a-I-fp-sS hn-h-c-hp-ambn Cu ]«n-I Xm-c-X-ay-s¸-Sp-¯n-bmIpw _m-¦p-IÄ A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc I-sï-¯p-I. G-gv tImSn-tbm-fw h-cp-ó A-¡u-ïp-I-fnð-\nóv Cu ]«n-I Xn-c-ªv A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc I-sï¯p-I {i-a-I-c-am-b-Xn-\mð, hn-tZ-in-I-sf-óv D-d-¸p-Å-h-cp-sS C-an-t{K-j³ Ìm-ä-kmIpw ]cn-tim-[-\-bv-¡v hn-t[-b-cm-¡p-I.

Ip-Sn-tb-äw kw-_-Ôn-¨v {_n«-sâ \n-e-]m-Sv kp-Xm-cy-am-sW-óv ]p-Xn-b-Xm-bn \n-b-an-¡-s¸-« C-an-t{K-j³ a{´n I-tcm-fn³ t\m-Iv-kv ]-d-bpóp. A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ cm-Py-¯v Xp-S-c-cp-sX-óm-Wv kÀ-¡mÀ I-cp-Xp-óXv. A-hÀ kz-ta[-bm cmPyw hn«p-t]m-Ip-saópw I-cp-Xp-óp-sh-óv t\mI-kv ]-d-bpóp. _m-¦v A-¡u-ïp-IÄ a-c-hn-¸n¡p-I hgn, Po-hn-¡m-\p-Å amÀ-Kw Cñm-Xm-¡pó-Xv kz-ta[-bm cmPyw hn«p-t]m-Im³ Ah-sc \nÀ-_-Ôn-¡p-ó-Xn-sâ `m-K-am-sW-óm-Wv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-óXv.

A-\-[n-Ir-X-am-bn Po-hn-¡p-I-bm-sW-óv I-sï-¯p-ó-h-cp-sS thX-\w sh-«n-¡p-d-bv-¡p-Ibpw tk-h-\-§Ä \-ã-am-¡p-Ibpw sN-bv-Xv Ah-sc {_n-«-\nð Xp-S-cm-\m-hm-¯ km-l-N-cy-¯n-te-¡v \-bn-¡p-I-bm-Wv kÀ-¡m-cn-sâ \o¡w. A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v Po-hn-¡m³ ]-äm-¯ A-´-co-£-am-¡n am-äpw. _m-¦p-Ifpw _nð-Un-Mv skm-ssk-än-Ifpw C-¯-c-¡m-cp-sS A-¡u-ïp-IÄ ]cn-tim-[n-¨v A-\-[n-Ir-X-sa-óv I-sï-¯p-ó-h a-c-hn-¸n-¡pó-Xv A-Xn-sâ `m-K-am-bmWv.

A-\-[n-Ir-X-am-bn Xm-a-kn-¡p-óp-sh-óv D-d-¸m-¡n-bmð, A-bm-fp-sS hn-h-c-§Ä tlmw Hm-^o-kn-\v \ð-Im-sa-óv _m-¦p-Ifpw _nð-Un-Mv skm-ssk-än-Ifpw Xo-cp-am-\n-¨n-«pïv. C-hÀ-s¡-Xn-tc Iq-Sp-X-em-bn F-´v \-S]-Sn kzo-I-cn-¡-W-sa-ó Imcyw tlmw- Hm-^o-knð-\n-óv ]n-óo-Sv A-dn-bn-¡pw. kÀ-¡mÀ Xo-cp-am-\-t¯m-Sv k-l-I-cn-¡p-I-bñm-sX t]mw-h-gn-bn-sñ-¦n-epw, A-Xy-´w {i-a-I-c-am-Wv Zu-Xy-sa-óv _m-¦n-Mv ta-J-e-bn-ep-Å-hÀ ]-d-bpóp.

B-dm-bn-c-t¯m-fw A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc-bmWv G-gv tIm-Sn A-¡u-ïp-I-fnð-\n-óv [-\-Im-cy-Øm-]-\-§Ä I-sï-t¯-ïn-h-cp-óXv. a-e-bm-fn-I-fS-¡w hÀ-¡v s]À-an-äpw aäv Hu-tZymKn-I tc-J-I-fp-aS-¡w {_n-«-\nð hÀ-j-§-fm-bn Xm-a-kn-¡p-ó-hcpw ]u-c-Xz-ap-Å-hcpw Cu ]cn-tim-[-\-bv-¡v hn-t[-b-cm-tI-ïn-h-cpw. C-Xv _m-¦p-Ifpw D-]-t`m-àm-¡fpw X-½n-ep-Å _-Ôw h-j-fm-Ip-ó-Xn-\v t]mepw C-S-bm-¡pw. {_n-«-\nð Po-hn-¡m³ A-h-Im-i-anñm-¯-h-cp-sS Po-hn-Xw Iq-Sp-Xð Zp-Ê-l-am-¡p-I-sb-ó e-£y-t¯m-sS-bmWv Cu ]²-Xn \-S-¸m-¡p-ó-sX-óv I-tcm-fn³ t\m-Iv-kv ]-d-bp-óp. F-ómð, A-h-Im-i-t¯m-sS Po-hn-¡p-ó-h-scbpw C-Xv _m-[n-¡p-sa-ó B-i-¦-bn-em-Wv {_n-«-\nse Hu-tZymKn-I Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category