1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

Hm¸¬ _m-¦n-Mv F-óv tI-«n-«p-tïm? C-óp-ap-Xð \n-§-fp-sS _m-¦v A-¡u-ïv ssI-Imcyw sN-¿p-ó co-Xn-bnð H-t«-sd am-ä-§Ä h-cp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«-\n-se _m-¦n-Mv kw-hn-[m-\-¯nð C-óp-ap-Xð Im-Xem-b am-äw h-cn-I-bm-sW-ó Imcyw \n-§-fnð F-{X-t]À-¡-dn-bmw? \n-§Ä hÀ-j-§-fm-bn ]-Ww sN-e-hn-«n-cp-ó amÀ-K-§-fp-sS hn-i-Zmw-i-§-Ä A-]-{K-Yn-¨v B hnh-cw a-äv [-\-Im-cy-Øm-]-\-§-fp-ambpw do-s«-bn-eÀ-am-cp-am-bpw ]-¦p-sh-¡p-ó Hm-¸¬ _m-¦n-Mv kw-hn-[m-\-am-Wv i-\n-bmgv-N ap-Xð \n-e-hnð h-cp-óXv.

hy-àn-K-X ^n-\m³-kv ssI-Imcyw sN-¿p-ó-Xnð hn-¹-h-I-cam-b am-ä-sa-ómWv Hm-¸¬ _m-¦n-§n-s\ Nn-eÀ hn-ti-jn-¸n-¡p-óXv. F-ómð, hyv-àn-K-X hn-h-c-§Ä a-äp [-\-Im-cy Øm-]-\-§Ä-¡p ]-¦p-sh-¡pó-Xv I-Sp-¯ {]-Xym-Lm-X-§-fp-ïm-¡p-sa-ó F-XnÀ-hm-Zhpw D-b-cp-óp-ïv. X-§-fp-sS [-\-Im-cy C-S-]m-Sp-IÄ a-äp v-k-Ym-]-\-§-Ä¡pw ]cn-tim-[n-¡m-sa-ó-Xn-\mð, an-I-¨ tamÀ-«v-tK-Pp-Iepw Hm-hÀ-{Um-^v-äp-Ifpw t{_m-Uv-_m³-Uv I-cm-dp-Ifpw DÄ-s¸-sS-bp-Å-h Xn-c-sª-Sp-¡m³ Iq-Sp-Xð A-hk-cw e-`n-¡p-sa-ó-XmWv Hm-¸¬ _m-¦n-§n-sâ H-cp {]-tXy-I-X.

hn-]-Wn-bnð Hmtcm ta-J-e-bnepw e-`yam-b G-ähpw an-I-¨ D-Xv-]-ó-§fpw tk-h-\-§fpw Xn-c-sª-Sp-¡m³ C-Xv D-]-t`m-àm-¡Ä-¡v ku-I-cy-sam-cp-¡p-sa-óv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Spóp. _m-¦n-Mv ta-Je-sb Iq-Sp-Xð kp-Xm-cy-am-¡p-óXpw a-Õ-c-£-a-am-¡p-ó-Xp-amWv Hm-¸¬ _m-¦n-Mv Fópw C-Xn-s\ ]n-´p-W-bv-¡p-ó-hÀ A-`n-{]m-b-s¸-Spóp. F-ómð, X-§-fp-sS km-¼¯n-I Øn-Xn kw-_-Ôn¨pw ap³Im-e C-S-]m-Sp-IÄ kw-_-Ôn-¨p-ap-Å kz-Im-cy-hn-h-c-§Ä t]mepw ]-c-ky-am-¡pó-Xv Iq-Sp-Xð _p-²n-ap-«p-I-fp-ïm-¡p-sa-óv hn-e-bn-cp-¯p-ó-hcpw G-sd-bm-Wv. 

F-ómð, Hm-¸¬ _m-¦n-§n-s\-¡p-dn-¨v P-\-§Ä-¡n-S-bnð Im-cyam-b A-h-t_m-[-anñm-¯-Xm-Wv F-XnÀ-kz-c-§Ä¡pw B-i-¦-IÄ¡pw Im-c-W-am-Ip-ó-sX-óp-am-Wv hn-Z-Kv-[-cp-sS ]£w. tIm-¼-äo-j³ B³-Uv amÀ-¡-äv-kv A-tXm-dn-än \-S¯n-b ]T-\w A-\p-k-cn-¨v 92 i-X-am-\w t]À¡pw C-tX-¡p-dn-¨v Im-cyam-b [m-c-W-bnñ. Hm-¸¬ _m-¦n-Mv F-§-s\-bm-Wv X-§-fp-sS C-S-]m-SpI-sf _m-[n¡p-I Fópw A-hÀ-¡v hen-b [m-c-W-bnñ.

Hm-¸¬ _m-¦n-§n-sâ G-ähpw hen-b {]-tXyI-X, \n-§-fp-sS C-tX-h-sc-bp-Å h-c-hvþsNe-hv I-W-¡p-I-fp-sS hn-h-c-§Ä D-]-t`m-àm-¡Ä-¡v kz-´-am-Ip-sa-ó-XmWv. Cu hn-h-c-§Ä \n-§Ä-¡v a-äp-_m-¦p-I-fp-ambpw I-¼-\n-I-fp-ambpw ]-¦p-sh-¡m-\m-Ipw. Cu tU-ä F-fp-¸-¯nð In-«p-ó-Xn-\p-Å A-h-Im-iw \n-§Ä-¡pïv. A-Xv _m-¦p-IÄ \n-§Ä-¡v \ð-In-bn-cn-¡Ww. kp-c-£n-Xhpw e-fn-X-hp-am-bn _m-¦n-Mv hn-h-c-§Ä ]-¦p-sh-¡p-ó-Xn-\v A-ek-cw \ð-I-W-sa-ó-XmWv Hm-¸¬ _m-¦n-Mv kw-_-Ôn-¨ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ \nb-aw ]-d-bp-óXv.

Iq-Sp-Xð _m-¦p-I-fp-sS tk-h-\-§Ä Xn-c-sª-Sp-¡p-ó-Xn\pw A-Xp-]-tbm-Kn-¡p-ó-Xn\pw \n-§Ä-¡v F-fp-¸-¯nð km-[n-¡p-sa-ó-Xm-Wv C-Xn-sâ {]-XyI-X. sam-ss_ð B-¸p-]-tbm-Kn-¨pX-só \n-§-fp-sS A-¡u-ïv hn-h-c-§Ä Im-Wm\pw a-äp _m-¦p-Ifpw [-\-Im-cy Øm-]-\-§fpw tk-h-\-Zm-Xm-¡-fp-ambpw ]-¦p-sh-¡m\pw km-[n-¡pw. \n-§-fp-sS Av-¡u-ïv tU-ä hn-i-Ie-\w sN-bv-Xv A\p-tbm-Pyam-b I-cmÀ \n-§Ä-¡v hm-Kv-Zm-\w sN-¿m³ a-äp I-¼-\n-IÄ¡pw C-Xn-eq-sS A-hk-cw e-`n-¡pw.

_m-¦n-Mv tem-Kn³ hn-h-c-§Ä \ð-Im-sXX-só aq-óm-a-sXm-cmÄ-¡v, \n-§-fp-sS A-¡u-ïv hn-h-c-§Ä ]cn-tim-[n-¡m-\p-Å A-h-Im-ihpw Hm-¸¬ _m-¦n-§n-eq-sS \ð-Ip-ópïv. hn-h-c-§Ä hn-i-Ie-\w sN-¿p-I-bñmsX, \n-§-fp-sS A-¡u-ïn-ð t\-cn-«n-S-s]-Sm³ C-Xn-eq-sS a-ämÀ¡pw I-gn-bnñ. AXp-sIm-ïpX-só A-¡u-ïn-sâ kp-c-£n-X-Xz-s¯-¡p-dn-¨v B-i-¦-s¸-tS-ï-Xp-anñ. F-´p-hnh-cw a-äp-Å-h-cp-am-bn ]-¦p-sh-¡-W-saópw A-sX-{X-\mÄ Xp-S-c-W-saópw Hmtcm D-]-t`m-àm-hn\pw X-só Xo-cp-am-\n-¡m-\p-am-Ipw.

[-\-Im-cy hn-]-Wn-bnð Iq-Sp-Xð a-Õ-chpw kp-Xm-cy-Xbpw D-ïm-¡p-sa-ó-XmWv Hm-¸¬ _m-¦n-§n-sâ Kp-W-h-i-am-bn Nq-ïn-¡m-Wn-¡p-óXv. Iq-Sp-Xð Xn-c-sª-Sp-¸v km[y-X D-]-t`m-àm-hn-\pw e-`n-¡pw. \n-e-hnð ]pXn-b ]pXn-b I-cm-dp-I-fn-te-¡v am-dp-I-sb-ó-Xn-\v _m-¦n-sâ A-\p-a-Xn-bpw \-S-]-Sn-I-fn-se Im-e-Xm-a-k-hp-sañmw L-S-I-§-fm-Wv F-ómð, Hm-¸¬ _m-¦n-§nð \n-§-fp-sS hn-h-c-§-fp-sS D-S-a \n-§Ä X-só-bmWv. A-Xp-]-¦p-sh-¡p-ó-Xn-\v A-¡u-ïp-Å _m-¦n-sâ A-\pa-Xn t]mepw th-ïn-h-cnñ.

F-ómð, hn-h-c-§Ä ssI-am-dpó-Xv BÀ-s¡-ó Im-cy-¯nð D-]-t`m-àm-hn-\v hy-àam-b [m-c-W-bp-ïm-bn-cn-¡Ww. hn-iz-k-\o-b-añm-¯ G-P³-kn-IÄ¡pw Øm-]-\-§Ä¡pw A-¡u-ïv tUä ssI-am-dpó-Xv Nn-e-t¸mÄ A-]-I-S-I-c-am-tb-¡mw. AXp-sImïv, hn-iz-k-\o-b-X D-d-¸m-¡n-b-ti-jw am-{X-ta A-Xn-\v ap-Xn-cm-hq F-óv [-\-Im-cy- hn-Z-Kv-[-À ]-d-bpóp. AXp-t]m-se, Øm-]-\-§Ä \ð-Ip-ó hn-h-c-§Ä hn-iz-k-\o-bhpw kp-c-£n-X-hp-am-sW-óv hn-e-bn-cp-¯n Xo-cp-am-\-sa-Sp-¡m\pw D-]-t`m-àm-¡Ä-¡v I-gn-bWw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category