1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

Hcn-¡ð tem-I-¯n-sâ {]-Xo-£ Cu cm-Py-am-bn-cpóp; A-ta-cn-¡³ A-[n-\n-th-i-¯n-s\-Xn-sc-bp-Å a-e-bm-fn-bp-sS kz-]v-\-`q-an-bm-bn-cp-óp; C-t¸m-g-hn-sS ]-«n-Wn-aq-ew BÀ¡pw ]p-d-¯n-d-§m³ h-¿; sh-\-tkz-e-bnð I-óp-Im-en-IÄ¡p-t]mepw c-£-bnñ

Britishmalayali
kz´wteJI³

HmÀ-a-bn-tñ lyqtKm jm-th-kns\? sN Kp-th-c-bv¡pw ^n-Zð Im-kv-t{Sm-bv¡pw ti-jw em-än-\-ta-cn-¡-bnð-\n-óv km-{am-Py-Xz hn-cp-²-X-bp-sS Nn-Ó-am-bn h-fÀ-óp-h-ó t\-Xm-hns\? a-c-Wwhsc A-ta-cn-¡³ A-[n-\n-thi-s¯ sN-dp-¡p-sa-óv {]-Jym-]n-¨ t\-Xm-hm-bn-cp-óp A-t±lw. sh-\-tkz-e-bp-sS 62þma-s¯ {]-kn-Uâv. 2013þð a-cn-¡pw-h-sc A-t±-lw X-sâ hm-¡p-I-fnð D-d-¨p-\nóp. X-sâ cm-Py-s¯ F-®-ti-J-c-¯nð hn-iz-kn-¨n-cp-ó jm-th-kn-sâ A-hkm-\ Im-e-am-b-t¸m-tg¡pw sh-\-tkz-e X-fÀ-óp-Xp-S-§n-bn-cpóp. C-t¸mÄ, em-än-\-ta-cn-¡-bn-se Z-cn-{Z cm-Py-§fn-sem-óm-WhÀ.

sh-\-tkz-e-bp-sS C-t¸mg-s¯ A-h-Ø sh-fn-hm-¡p-ó H-cp hoUntbm A-Sp-¯n-sS ]p-d-¯p-hóp. ]-«nWn-sIm-ïv h-e-ª P-\-¡q-«w H-cp ]-ip-hn-s\ Iñp-sImïpw hSn-sImïpw B-{I-an-¨v sIm-e-s¸-Sp-¯p-ó-Xn-sâ Zr-iy-am-bn-cp-óp AXv. R-§Ä-¡v hn-i-¡p-óp-sh-ópw k-ln-¨v a-Sp-¯p-shópw B-t{Im-in¨p-sIm-ïm-bn-cp-óp P-\-¡q-«w an-ïm-{]m-Wn-sb B-{I-an-¨v sIm-e-s¸-Sp-¯n-bXv. saco-Z {]-hn-iy-bn-se ]mð-sa-co-täm-bnð \-S-ó kw`-hw tem-Iw ap-gp-h³ ssh-d-em-bn am-dn-s¡m-ï-n-cn-¡p-I-bm-Wn-t¸mÄ.

{In-kva-kv ap-Xð-¡v sh-\-tkz-e-bn-se ]-e ta-J-e-I-fnepw I-Sp-¯ {]-Xn-tj-[-§fpw k-a-c-§fpw \-Sóp-sIm-ïn-cn-¡p-I-bmWv. sIm-Åbpw Xo-sh¸pw ]-te-S-¯p-\nópw dn-t¸m-À-«v sN-¿-s¸-Spóp. ]-«n-Wn-bpw sXm-gn-enñm-bv-abpw P-\-§-sf sX-cp-hn-en-d-¡p-I-bmWv. {]-t£m-`-¯n-\nsS, C-Xph-sc \m-ep-t]-sc-¦nepw sImñ-s¸«p. X-eØm-\ \-K-cam-b Im-c¡-kv H-gn-sI-bp-Å ta-J-e-I-fn-señmw I-Sp-¯ `-£y £m-ahpw ]-IÀ-¨-hym-[n-Ifpw dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xn-«p-apïv.

I-óp-Im-en-I-sf ]-c-ky-ambn I-im-¸v sN-bv-Xm-Wv P-\-¡q-«w ]-te-S¯pw ]-«n-Wn-b-I-äp-ó-sX-óm-Wv dn-t¸mÀ-«pIÄ. ]ð-sa-co-ä-bnð-am-{Xw C-Xn-\-Iw 300þte-sd I-óp-Im-enI-sf `-£-W-¯-n-\m-bn P-\-§Ä {]m-Ir-X-co-Xn-bnð sIm-e-s¸-Sp-¯n-. an-¡ ]-«-W-§-fn-sebpw kq-¸À-amÀ-¡-äp-Ifpw I-S-Ifpw Im-en-bmWv. D-ÅnS-¯v I-Sp¯ tXm-Xnð sIm-Åbpw \-S-¡p-ó-Xm-bm-Wv dn-t¸mÀ-«pIÄ. A-{I-a-kw-`-h-§Ä hym-]n-¡p-I-bmWv. C-Xph-sc \m-ep-t]À a-cn-¡p-Ibpw ]-¯n-te-sd-t]À-¡v ]-cn-t¡ð-¡p-Ibpw sN-bvXp.

{]-knUâv \n-t¡m-fm-kv aZq-tcm-bp-sS \-b-§-fm-Wv cm-Pys¯ Cu Øn-Xn-bn-te-¡v \-bn-¨-sX-óv {]-Xn-]-£ t\-Xmhm-b ImÀ-tem-kv ]m-¸-tcm-\n ]-dªp. `-£y-£m-ahpw ]-«n-Wnbpw ]-cn-l-cn-¡p-ó-Xn-\v A-´m-cm-{ã k-lm-bw kzo-I-cn-¡-W-sa-óv \n-t¡-fm-kv aZq-tcm-tbm-Sv sIm-fw-_n-b³ {]-kn-Uâv bp-hm³ am-\p-hð km-tâm-kv B-h-iy-s¸«p. \m-ep-hÀ-j-am-bn Xp-S-cp-ó km-¼¯n-I am-µyhpw temI-s¯ G-ähpw D-bÀ-ó ]-W-s¸-cp-¸-hp-am-Wv sh-\-tkze-sb Zm-cn-{Zy-¯n-te-¡v X-Ån-hn-«Xv. aZq-tcm-bp-sS km-¼¯n-I \-b-§-fmWv Cu A-h-Ø-bv-¡v Im-c-W-sa-ó B-tcm-]-Whpw i-à-am-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category