1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

tkm-¸v s]m-Sn hm-bn-en-«v Nh-¨v Xp¸n Hm¬-sse-\nð lotdm B-Ipó tcm-Kw tem-Iw ap-gp-h³ bp-hm-¡Ä-¡n-S-bnð ]-SÀ-óv ]n-Sn-¡póp; »q-thð sK-bn-an-\v ti-jw tem-I-Iu-am-cw A`-bw tX-Spó-Xv tkm-¸p-s]m-Sn hn-gp-§ð {`m-´nð; ]-t¯m-fw t]À sImñ-s¸«p

Britishmalayali
kz´wteJI³

Hm¬-sse-\n-eq-sS A-Xn-th-Kw ]-SÀ-óv ]n-Sn-¡p-ó Nn-e {`m-´p-I-fpïv. »q-thð sKbnw A-¯-c¯n-sem-óm-bn-cpóp. A-t\-Iw Iu-am-c-¡m-cp-sS Po-h-s\-Sp-¯ »q-thð sKbnw an-¡-hmdpw kÀ-¡m-cp-IÄ \n-tcm-[n-¨-tXm-sS G-sd-¡p-sd A-{]-Iy-£-ambn. C-t¸m-gn-Xm ]pXn-sbm-cp {`m-´m-Wv Ip-«n-I-sfbpw Iu-am-c-¡m-scbpw tXSn Hm¬-sse-\n-eq-sS {]-N-cn-¡p-óXv. tI-«mð Ad-¸v tXm-óp-ó, A-Xy-´w A-]-I-S-Im-cnbm-b Cu I-fn C-Xn\-Iw ]-t¯m-fw t]-cp-sS Po-h-s\-Sp-¡p-Ibpw sN-bvXp.

tkm¸p-s]m-Sn hm-bn-en-«v N-h-¨v Xp-¸p-Ibpw Nn-e-t¸mÄ D-Ån-te-¡v C-d-¡p-Ibpw sN-¿p-ó 'ssS-Uv t]m-«v Nm-e-ô-v' B-Wv ]pXn-b Zp-c´w. \n-d-apÅ tkm¸p-s]m-Sn hm-bn-en-«v ]-X-¸n-¨-ti-jw A-Xv hoUn-tbm-bnð ]-IÀ-¯p-Ibpw aäp-Åh-sc a-Õ-c-¯n-\v shñp-hn-fn-¡p-Ibpw sN-¿p-I-bm-Wv C-Xn-sâ co-Xn. F-ómð, A-Xy-´w A-]I-Sw ]n-Sn-¨ I-fn-bm-Wn-sX-óv B-tcm-Ky-cw-K-¯p-Å-hÀ hy-à-am-¡póp.

tkm¸p-s]m-Sn-bnð A-S-§n-bn-«p-Å L-S-I-§Ä X-só-bm-Wv I-fn-sb a-c-W-Im-c-W-am-¡p-ó-Xpw. F-Y-t\mÄ, t]m-fn-a-dpIÄ, ssl-{U-P³ s]-tdm-Iv-ssk-Uv Xp-S§n-b A-]-I-S-Im-cn-Ifm-b L-S-I-§Ä tkm¸p-s]m-Sn-bn-epïv. C-Xv h-b-än-se-¯n-bmð h-b-dn-f-¡hpw OÀ-Zn-bp-ap-d-¸mWv. A-Xv Nn-e-t¸mÄ \nÀ-P-eo-I-c-W-¯n\pw a-c-W-¯n\pw Im-c-W-am-tb-¡m-saópw hn-Z-Kv-[À ]-d-bpóp.

F´pw hm-bn-em-¡m³ t]m-ó ss[cyw X-\n-¡p-sï-óv Im-Wn-¡m³ th-ïn-bmWv Cu hn-Uv-Vn-¯w Ip-«n-Ifpw Iu-am-c-¡mcpw sN-¿p-ó-Xv. 2015þð Xp-S-§n-b-Xm-sW-¦nepw A-Xv hym-]-I-am-Ipó-Xv C-t¸mÄ am-{X-am-Wv. hn-gp-¸-e-¡m-\pÅ s]m-Sn I-gn-¡-cp-sX-ó X-e-s¡-«nð 2017þð tIm-tf-Pv lyq-aÀ H-cp Xam-i hoUntbm Hm¬-sse-\m-bn t]m-kv-äv sN-bv-Xn-cpóp. Cu hoUntbm ssh-d-em-b-tXm-sS-bm-Wv C-sXm-cp Nm-e-ômbn Hm¬-sse-\nð ]-SÀ-óv ]n-Sn-¨-Xv.

tkm¸p-s]m-Sn D-Ånð-s¨-ó-Xn-sâ t]-cnð B-ip-]-{Xn-bn-se-¯nb 40þHm-fw tI-kp-IÄ A-ta-cn-¡-bn-se A-tkm-kn-tbj³ Hm-^v t]m-bv-k¬ I¬-t{SmÄ sk-tâ-gv-kv C-s¡mñw C-Xph-sc tc-J-s¸-Sp-¯n-bn-«pïv. tkm¸p-s]m-Sn D-Ånð-s¨-óXp-sIm-ïv ]-¯p-t]-sc-¦n-epw ap³-Ime¯v a-cn-¨n-«p-ïm-Im-saópw I-cp-Xp-óp. I¬-kyq-aÀ t{]mU-Îv tk-^v-än I-½nj-sâ IW-¡v {]-Im-c-am-WnXv. C-Xnð c-ïp-Ip-«n-Ifpw DÄ-s¸-Spw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category