1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

hfªn-«v tNmZyw sN-bv-Xv G-jy³þB-{^n-¡³ ]-{X-{]-hÀ-¯IÀ; t{Sm-fp-I-fp-am-bn tem-I-cm-Py-§Ä; hm-¡n-sâ AÀ-Yw hn-hÀ¯-\w sN-¿m-\m-hm-sX tem-I am-[y-a-§Ä; {Sw-]n-sâ jnäv-tlmÄ {]-tbm-Kw tem-I-sa-¼mSpw {]-tIm]-\w kr-ãn¨-Xv C§s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

aqómw tem-I-cm-Py-§-fnð-\n-óp-Å Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc D-t±-in-¨v A-ta-cn-¡³ {]-knUâv sUm-WmÄ-Uv {Sw-]v \-S¯n-b Ak-`y ]-cm-aÀ-iw temI-s¯ ap-gp-h³ sR-«n¨-Xv C-ó-se-bmWv. I-Sp-¯ hwio-b hn-tZz-jw Xp-fp-¼p-ó `m-j-bn-em-bn-cp-óp {Sw-]n-sâ ]-cm-aÀ-iw. 'Cu jnäv-tlmÄ cm-Py-§-fnð-\n-óp-Å-hÀ F-´n-\v A-ta-cn-¡-bn-te-¡v h-cpóp' Fó tNm-Zyw {Sw-]p-bÀ-¯nb-Xv tIm¬-{K-kw-K-§Ä DÄ-s¸-« H-cp k-an-Xn-¡v ap-¼m-sI-bm-bn-cpóp. sl-bv-¯n-bnð-\nópw Fð-kmð-h-tUm-dnð-\n-óp-ap-Å Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc D-t±-in-¨m-bn-cp-óp {]-tbm-K-sa-¦nepw A-Xv aqómw tem-I-cm-Py-§Ä-¡m-sI hen-b A-h-a-Xn-¸m-Wp-ïm-¡n-b-Xv.

hm-bnð-\n-óp-hoWp-t]m-b {]-tbm-Kw A-_-²-am-sb-óv Xn-cn-¨-dn-bm³ {Sw-]n-\v A-[n-I-t\-c-samópw th-ïn-h-ónñ. ssh-äv lu-knð amÀ-«n³ eq-XÀ In-Mv Pq-\n-bÀ Zn-\m-N-c-W-¨-S-§n-s\¯n-b {Sw-]n\v, am-[y-a-{]-hÀ-¯-I-cp-sS tNm-Zy-§-fnð-\n-óv c-£-s¸-Sm³ A-hn-sS-\n-óv Xn-Sp-¡-¯nð t]m-tI-ïn-hóp. G-jy³þB-{^n-¡³ hw-i-Pcm-b am-[y-a-{]-hÀ-¯-I-cm-Wv A-ta-cn-¡³ {]-kn-Uân-s\ tNm-Zy§Ä-sIm-ïv hoÀ-¸p-ap-«n-¨Xv.

C-óe-s¯ ]-cm-a-À-i-¯n-\v Xm-¦Ä am-¸p-]-dbptam F-óm-bn-cp-óp A-ta-cn-¡³ AÀ-_³ td-Untbm s\-äv-hÀ-¡n-sâ ssh-äv-lu-kv I-dkv-t]m-ïâv G-{]nð d-bm-sâ tNm-Zyw. \n-§-sfm-cp hÀ-W-sh-dn-b\m-tWm-sbópw A-hÀ F-Sp¯p-tNm-Zn¨p. tNm-Zy-§Ä-¡v D¯-cw ]-d-bm-sX H-gn-ªp-amdn-b {Sw]v, A-hn-sS-¡q-Sn-bn-cp-ó A-Xn-Yn-I-tfm-Sv KpUvss_ ]d-ªv A-Xn-th-Kw Xsâ Hm-^o-kn-te-¡v a-S-§p-I-bm-bn-cp-óp.

tem-I-cm-Py-§-sfñmw {Sw-]n-sâ hwio-b hn-tZz-jw Xp-fp-¼p-ó A-k-`y-]-cm-aÀ-i-t¯m-Sv ap-Jw Xn-cn-¨Xpw A-ta-cn-¡³ {]-kn-Uân-\v \m-W-t¡-Smbn. B-{^n-¡³ cm-Py-§Ä {Sw-]v hn-ti-jn-¸n-¨Xp-t]m-se tam-iw Ø-e-§-fm-sW-óv Xm³ I-cp-Xp-ón-sñ-óv {_n-«o-jv {]-[m-\-a{´n sXtc-k ta- ]-d-ªp. kz-Im-cy N-S-§nð {Sw-]v \-S¯n-b ]-cm-aÀ-i-t¯m-Sv Iq-Sp-Xð {]-Xn-I-cn-¡m-\n-sñópw {_n-«o-jv {]-[m-\-a-{´n-bp-sS h-àm-hv hy-à--am-¡n.

{Sw-]n-sâ Ak-`y ]-cm-aÀ-s¯ k-`yam-b co-Xn-b-nð hn-aÀi-\w sN-¿m\pw temI-s¯ ]-e cm-Py-§-fn-sebpw am-[y-a-§Ä _p-²n-ap«n. hn-\-b-t¯m-sS am{Xw F-gp-Xm-dp-Å P-¸m-\n-se am-[y-a§Ä, 'I-¡q-kp-I-sf-t¸m-ep-Å cm-Py§Ä' F-ómWv Cu {]-tbm-K-s¯ hn-ti-jn-]n-]n-¨Xv. Xm-bv-hm-\n-se knF³-F \yq-kv G-P³-kn-bm-Is«, ']-£n-IÄ ap-«-bn-Sm-¯ cm-Py§-sf'ó hn-Nn-{Xam-b XÀ-P-abpw {Sw-]n-sâ {]-tbm-K-¯n-\v \ðIn. A-gp-¡p-]n-Sn-¨ cm-Py§Ä, hr-¯n-sI-« cm-Py-§Ä F-sóm-s¡-bm-Wv hn-b-äv\mw am-[y-a-§Ä hn-ti-jn-¸n-¨-sX-¦nð, sX-ïn-I-fp-sS cm-Py-§-sf-ó t`-Z-s¸-« XÀ-P-a-bm-Wv Z£nW sIm-dn-b³ am-[y-a-§Ä \ð-In-b-Xv.

{S-w-]n-sâ ]-cm-aÀ-i-s¯ Ah-Ú-tbm-sS-bm-Wv A-ta-cn-¡³ am-[y-a-§fpw hn-e-bn-cp-¯n-bXv. {Sw-]v H-cp hwio-b hn-tcm-[n-bm-sW-óv sU-bv-en tjm A-h-Xm-c-I³ s{S-hÀ t\m-h ]-dªp. kn.F³.F-ón-sâ tUm¬ se-aWpw {Sw-]n-sâ ]-cm-a-cvi-s¯ \n-in-X-am-bn hn-aÀ-in-¨p. {S-w-]v ]-cm-aÀ-in-¨Xp-t]m-ep-Å cm-Py-§-fnð-\n-só-¯n C-hn-sS ASn-a th-e-sN-bv-X-h-cm-Wv A-ta-cn¡-sb kr-ãn-¨-sX-óv N-cn-{X-¯nð-\n-óv ]Tn-¡-sWa-óv se-a¬ ]-dªp. sk-ä-^m³ tImð-s_À«v, Pn-½n In½ð, tPmÀ-U³ sI-¹À Xp-S§n-b hmÀ-¯m A-h-Xm-c-Icpw X-§-fp-sS F-XnÀ-¸v tc-J-s¸-Sp¯n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category