1 GBP = 94.90 INR                       

BREAKING NEWS

t{Imbv-tUm-Wn-se \yq B-Un-Mv-S¬ {]-tZi-s¯ a-e-bm-fn-IÄ-¡v ]pXn-b Iq-«mbv-a; _n-\nð ]u-temkv \-a-bp-sS {]-kn-Uâv

Britishmalayali
_n-\nð ]u-temkv

t{Imbn-tUm¬ t_m-tdm-bn-ep-Å \yq B-Un-Mv-S¬ {]-tZi-s¯ a-e-bm-fn-IÄ tNÀ-óv cq-]o-I-cn-¨ \yq B-Un-Mv-S¬ a-e-bm-fn A-tkm-kn-tbj³ (\-a) F-ó kwL-S-\ cq-]n-I-cn-¨p. kw-L-S-\-bpsS D-Zv-LmS-\w Cu am-kw BZyw Hu-tZym-Kn-I-am-bn \nÀ-Æ-ln¨p.

_n-\nð ]u-tem-kv {]-kn-Uâm-bpw, _n-Pp-Ip-amÀ sk-{I-«-dn-bm-bpw, tdm-bv ^n-en-¸v {S-j-d-dm-bpw, saÀ-en sP-bvk¬, Pn-\p tKm-]n-\m-Yv F-ón-hÀ I-½n-än Aw-K-§-fmbpw Xn-c-sª-Sp-¡-s¸«p. Xp-SÀ-óv Ip-Spw-_mw-K-§Ä A-h-X-cn-¸n-¨ hnhn-[ I-em-]-cn-]m-Sn-IÄ A-c-t§dn.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category