1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

bp-hm-hn-sâ Nn-In-Õm k-lm-b-¯n\v ssI-¯m-§m-bn e-ï³ skâv tXma-kv bm-t¡m-_n-äv NÀ-¨; k-am-l-cn-¨ XpI ssI-amdn

Britishmalayali
c-Rv-Pn hÀ¡n

]nd-hw kz-tZ-inbm-b Pn-tPm-tPm¬ a-[p-c-bnð F-ó bp-hm-hn-\v Nn-In-Õ k-lm-b-¯n-\mbn cm-Pm-[ncm-P sk-ta-co-kv hn-Im-cn ^m-ZÀ ssk-a¬ sN-Ån-¡m-«nð (tImÀ F-¸nkv-tIm¸), {S-Ìn a-¯m-bn a-ªm-a-ä-¯n-sâbpw t\-Xr-Xz-¯nð e-ï³ skâv tXma-kv bm-t¡m-_n-äv kp-dn-bm-\n NÀ-¨ \ðIn-b A-t]-£-bp-sS A-Sn-Øm-\-¯nð e-ï³ skâv tXma-kv bm-t¡m-_n-äv ]-Ån-¡-½n-än-bp-sS t\-Xr-Xz-¯nð k-am-l-cn-¨ Xp-I NÀ-¨ hn-Im-cn A-\o-jv I-h-e-bnð A¨-\v {S-Ìn sP-bnw-kv Im-hp-§-¸n-Ån ssI-amdn. G-Xm-ïv 1445 ]u-ïv (123481 cq-]-bp-sS)bm-Wv k-am-l-cn-¨-Xv. N-S-§nð ^m. Ko-h-dp-Ko-kv X-ïmb-¯v sk-{I«-dn k-t´m-jv A-e-Iv-km-ïÀ F-ón-hÀ k-ón-ln-X-cm-bn-cpóp

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category